A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Hibrania 101
To Chik Musa oting’o mana kido mar gik mabeyo mabiro, to ok giting’o gigo hie. Misengni ma jodolo timo ka luwore gi Chik gitimo higa ka higa. To mano nyiso ni Chik ok nyal miyo jolemo bed kare chutho,
2
nikech ka dine ni Chik nyalo timo kamano, to misengnigo dowe chuth, nimar ka osepwodh jolemo chuth, to richo ok dichak chand parogi kendo.
3
To kar golo richo, to misengni mitimogo paronigi mana richogi higa ka higa,
4
nikech remb ruedhi gi remb diek ok nyal golo richo.
5
Mano emomiyo, kane Kristo biro e piny, nowacho ni Nyasaye niya, “Ok misengni kod chiwo ema nidwaro, to ringruok ema iseikona.
6
Misengni miwang’o pep, gi misengni mag golo richo, bende ne ok imorgo.
7
Omiyo nowacho niya, ‘Era e! A Nyasaye, asebiro mondo atim dwaroni, mana kaka Muma wacho kuoma e Kitap Chik.’ ”
8
Waneno ni mokwongo Kristo nowacho niya, “Misengni gi chiwo, kata misengni miwang’o pep, gi misengni mag golo richo, ne ok idwaro, bende ne ok imorgo,” kata obedo ni Chik dwaro mondo otimgi kamano.
9
To eka nowacho niya, “Era e! A Nyasaye, asebiro mondo atim dwaroni.” Kamano Yesu Kristo ketho yo machon mar chiwo chiayo ka misango, to okelo yo manyien ma ng’ato chiwoe ngimane owuon.
10
Wan to opwodhowa nikech Yesu Kristo nochiwo ringre owuon nyadichiel kende, kotimo mana gima ne Nyasaye dwaro.
11
Jodolo duto mag jo-Yahudi chung’ katiyo tich lemo odiechieng’, kendo ginwoyo mana misengni ma gitimo pile, ma ok nyal golo richo kata matin.
12
Kristo to notimo misango achiel kende mar golo richo, moromo nyaka chieng’, mi obet e bad Nyasaye korachwich, mana kaka Muma wacho.
13
Chakre kindeno orito nyaka Nyasaye ket wasike bed raten tiende.
14
Osemiyo joma opwodhi kamano odoko joma long’o chuth nyaka chieng’ kuom misango achiel mane otimono.
15
Roho Maler bende nyisowa ni mano en adier. Mokwongo owacho niya,
16
“Singruok ma anatim kodgi bang’ ndalogo e ma: Anaket chikena e chunygi, kendo anandikgi e parogi. An Ruoth Nyasaye ema awacho kamano.”
17
To omedo wacho ni, “Ok nachak apar richogi kod kethogi ngang’.”
18
To ka richo osewe, to misango mar golo richo onge gi tich.
19
Emomiyo owetena, koro wanyalo donjo Kama Ler Moloyo gi chir, nikech Yesu osethonwa,
20
mi oyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon, mondo wakadh nanga mar rageng’ wadonj e nyim Nyasaye.
21
Kaka koro wan gi jadolo maduong’ e od Nyasaye,
22
wasuduru ir Nyasaye gi chuny maradier, kendo ka wan gi yie motegno, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi, kendo ka ringrewa olwoki gi pi maliw.
23
Wamakuru matek gik mwahulo ni wageno kuomgi, mak wamindni, nikech Nyasaye mane omiyowa singruokne en jaadiera.
24
Ng’ato ka ng’ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo.
25
Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.
26
Ka wasiko watimo richo mana mar ayiem, bang’ ng’eyo adiera, to onge misango moro mapod odong’ manyalo golo richowa.
27
Gima odong’ en mana kibaji, kwang’eyo ni wachomo bura, gi mirima mager ka mach, ma Nyasaye biro tiekogo joma otamore yie kuome.
28
Ja-Yahudi moro amora machayo Chik Musa to inego ma ok okechi, ka nitie joneno ariyo kata adek manyalo hulo ni otimo kamano.
29
To koro parieuru kum malit moloyo ma ng’at machayo Wuod Nyasaye onego yudi! Ng’at ma kamano osekawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo osejaro Roho mar ng’wono!
30
Wang’eyo Jal mane owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!” kendo mane owacho ni ni, “Ruoth nong’ad bura ni joge.”
31
En gima lich miwuoro, lwar e lwet Nyasaye mangima!
32
Parieuru gik mane otimorenu e ndalo mokadho, kane ler mar Nyasaye orieny e chunyu. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda ka udhil.
33
Jomoko kuomu nodoko ka joma ourore e nyim ji, kiyanyogi kendo isandogi, to moko bende ne ok oringo oweyo joma ne itimonigi kamano.
34
Ne usandoru kaachiel gi joma ne otue e jela, bende ne uyie mondo oyak giu, kung’eyo ni un gi mwandu maber moloyo, kendo mosiko.
35
Emomiyo kik uwit geno ma un-go, nikech obiro kelo pok maduong’.
36
To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro, mi uyud gima osesingore ni nomiu,
37
Kaka Muma wacho niya, “Pod odong’ mana kinde matin kende, eka jal monego bi nobi. Ok nodeki!
38
Yie ema nomi ng’ata makare bed mangima. To ka odok chien, to ok nabed mamor kode.”
39
Wan to ok wan kuom jogo madok chien kendo lal, to wan kuom jogo moyie, kendo ma Nyasaye biro reso.Hibrania 10:1
Hibrania 10:2
Hibrania 10:3
Hibrania 10:4
Hibrania 10:5
Hibrania 10:6
Hibrania 10:7
Hibrania 10:8
Hibrania 10:9
Hibrania 10:10
Hibrania 10:11
Hibrania 10:12
Hibrania 10:13
Hibrania 10:14
Hibrania 10:15
Hibrania 10:16
Hibrania 10:17
Hibrania 10:18
Hibrania 10:19
Hibrania 10:20
Hibrania 10:21
Hibrania 10:22
Hibrania 10:23
Hibrania 10:24
Hibrania 10:25
Hibrania 10:26
Hibrania 10:27
Hibrania 10:28
Hibrania 10:29
Hibrania 10:30
Hibrania 10:31
Hibrania 10:32
Hibrania 10:33
Hibrania 10:34
Hibrania 10:35
Hibrania 10:36
Hibrania 10:37
Hibrania 10:38
Hibrania 10:39


Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13