A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Timotheo 5

1
Kik idhaw ni ng’ama duong’, to los kode mos, mana kaka dilos gi wuoru. Bende bed kod yawuowi mana ka gima gin omineni.
2
Mon madongo to bedgo kaka mineni, to nyiri kod mon matindo to bedgo kaka nyimineni e yo maler chutho.
3
Nyaka ipar mond liete modong’ kendgi chuth.
4
To ka chi liel moro nigi nyithinde kata nyikwaye, to ber mondo ginyis ni giluoro Nyasaye kuom gik ma gitimo e miegi, ka gikonyo jonywolgi gi jonywol jonywolgi, nikech mano ema long’o ni Nyasaye.
5
Chi liel hiehie en chi liel modong’ kende, maonge watne moro, en ogeno mana Nyasaye, kendo osiko kolemo, kendo osayo Nyasaye odiechieng’ gotieno.
6
To chi liel mohero raha to osetho, kata obedo ni ongima.
7
Puonj ji chikno, mondo mond liete obed ma onge bura.
8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.
9
Kik iyie mondo ondik nying chi liel ma hike pok oromo piero auchiel e kwan mond liete. To bende nyaka obed dhako modimbore kuom chwore achiel,
10
kendo ma ji oyiego ni timbene beyo, bende moserito nyithinde maber. Bende nyaka obed dhako mohero rwako welo kendo moyie konyo jo-Nyasaye kadwokore piny e tich moro amora kaka lwoko tiend jo-Nyasaye, kendo nyaka oket chunye kuom tiyo tije mabeyo duto.
11
To kik iyie mondo ondik nying mond liete mapod tindo, nikech ka gombogi osegologi kuom Kristo, to gidwaro mondo okendgi.
12
Kamano bura loyogi, nikech giketho singruok mane gitimo mokwongo gi Kristo.
13
Bende ka giwuotho e mier ka gitiyo, to gipuonjore doko josamuoyo, to ok mana josamuoyo kende, to bende giting’o weche koni gi koni, kendo gidonjo e weche ma ok mekgi, ka giwacho gik ma ok owinjore giwachi.
14
Omiyo daher mondo okend mond liete matindo, mi ginywol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa.
15
Mond liete moko osebayo yo, kendo giluwo Satan.
16
Ng’at moseyie, bed ni en dichwo kata dhako, man gi wedene moko ma mond liete, nyaka okonygi, ma ok oweyo ni jo-Kristo ting’ mar konyogi, eka jo-Kristo obed gi thuolo mar konyo mond liete modong’ kendgi chuth.
17
Jo-Kristo nyaka kwan jodongo motelo ni kanyakla mar jo-Kristo maber ka joma owinjore yud pok nyadiriyo, to moloyo onego gipar joma keto chunygi kuom tich lando wach, kendo kuom puonjo ji.
18
Muma wacho niya, “Kik itwe dho dhiang’ ka ywayo lodi madiemo cham,” kendo ni, “Jatich ber gi pokne.”
19
Kik iyie giwach ma odonjnigo jaduong’ kanyakla mar jo-Kristo moro, kaonge joneno ariyo kata adek.
20
Joma timo richo to ikwer mana e nyim ji ratiro, mondo jomoko bende obed maluor.
21
Amiyi chik matek e nyim Nyasaye kendo e nyim Kristo Yesu kod malaika maler ni, nyaka irit chikego. Kiyalo wach moro amora to kik ing’ad bura kapok iwinjo weche duto koni gi koni, kata kik idog ni ng’ato kayiem.
22
Kik irikni yieyo lwedo kuom ng’ato kikete e tich telo, nikech dipo ka iriwori kode e richone moro, to ritri ibed maler.
23
Ok onego imodh mana pi kende, to madh divai matin mondo okonyni iyi, nikech midekre ma in-go pile.
24
Jomoko richogi ong’ere ratiro, kendo terogi e bura, to jomoko richogi fwenyore mana bang’e achien.
25
Kamano bende e kaka timbe mabeyo bende nenore ratiro, to kata ka ok ginenre, to nyaka gifwenyre bang’e.
1 Timotheo 5:1
1 Timotheo 5:2
1 Timotheo 5:3
1 Timotheo 5:4
1 Timotheo 5:5
1 Timotheo 5:6
1 Timotheo 5:7
1 Timotheo 5:8
1 Timotheo 5:9
1 Timotheo 5:10
1 Timotheo 5:11
1 Timotheo 5:12
1 Timotheo 5:13
1 Timotheo 5:14
1 Timotheo 5:15
1 Timotheo 5:16
1 Timotheo 5:17
1 Timotheo 5:18
1 Timotheo 5:19
1 Timotheo 5:20
1 Timotheo 5:21
1 Timotheo 5:22
1 Timotheo 5:23
1 Timotheo 5:24
1 Timotheo 5:25
1 Timotheo 1 / 1Tim 1
1 Timotheo 2 / 1Tim 2
1 Timotheo 3 / 1Tim 3
1 Timotheo 4 / 1Tim 4
1 Timotheo 5 / 1Tim 5
1 Timotheo 6 / 1Tim 6