A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Thesalonika 3

1
To koro owetewa, lemnwauru mondo Wach Ruoth olandre piyopiyo, kendo oyud duong’ kaka osetimore e kindu.
2
Lemuru bende mondo Nyasaye oreswa kuom joma okethore, kendo kuom joma timbegi richo, nikech ji duto ok gin joma oyie.
3
To Ruoth en jaadiera, omiyo enojiwu, kendo enoritu kuom Ng’ama Rach.
4
To wan, Ruoth miyo wageno ni utimo gik moko duto ma wawachonu, kendo ni ubiro medo timo kamano.
5
Ruoth mondo omi chunyu omed hero Nyasaye, kendo ubed gi kinda machalo gi kinda mane Kristo nigo.
6
To owetewa, wachikou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni, pogreuru kuom owete mabudho abudha kayiem nono, kendo ok luw chik mane uyudo kuomwa.
7
Un uwegi ung’eyo kaka onego uluw timwa, nimar kane wan kodu ne ok wabudh abudha.
8
Ne ok wayudo chiemo nono kuom ng’ato ma ok wachulo, to ne watiyo matek gi luchwa odiechieng’ gotieno, mondo kik wami ng’ato kuomu ting’ mapek.
9
Ok ne watimo kamano nikech ne waonge gi ratiro mar yudo konyruok kuomu, to ne watimo kamano mana ni mondo wabed ranyisi munyalo luwo.
10
Adier, kane wan kodu to ne wamiyou chik ni ka ng’ato ok dwar mondo oti, to kik ochiem.
11
Wawacho kamano nikech wawinjo ni nitie jomoko kuomu mabudho abudha ka ok tim gimoro, to tije jowadgi ema gikeloe weche.
12
E nying Ruoth Yesu Kristo wagolo chik ni joma kamago, kendo wasiemogi ni mondo giti gi kue, giyud gik ma gikonyorego.
13
To un owetewa, kik uol gi timo maber.
14
Ka ng’at moro ok oyie winjo gima wawacho e baruani, to ng’iuru ng’atno maber, kendo pogreuru kode, nikech mano dipo ka okuodo wiye.
15
To kik ukwane ka jasigu, to siemeuru ka owadu kuom Kristo.
16
Ruodh kue owuon mondo omiu kue mare pile e yore duto. Ruoth obed kodu uduto.
17
An Paulo andiko mosni gi lweta awuon. En kido ma aketo e barupena duto, kendo mano e kaka andiko.
18
Ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu uduto.
2 Thesalonika 3:1
2 Thesalonika 3:2
2 Thesalonika 3:3
2 Thesalonika 3:4
2 Thesalonika 3:5
2 Thesalonika 3:6
2 Thesalonika 3:7
2 Thesalonika 3:8
2 Thesalonika 3:9
2 Thesalonika 3:10
2 Thesalonika 3:11
2 Thesalonika 3:12
2 Thesalonika 3:13
2 Thesalonika 3:14
2 Thesalonika 3:15
2 Thesalonika 3:16
2 Thesalonika 3:17
2 Thesalonika 3:18
2 Thesalonika 1 / 2The 1
2 Thesalonika 2 / 2The 2
2 Thesalonika 3 / 2The 3