A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Thesalonika 2

1
To koro wadwaro wuoyo kodu kuom biro mar Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kaka ibiro chokowa kanyakla mondo waromne.
2
Wakwayou mondo kik uparru, kata kik chunyu chandre, kugalo ni Chieng’ Ruoth osechopo.
3
Kik uyie mondo ng’ato owuondu e yo moro amora, bed ni en yor fweny, kata en wach ma ng’ato ohulo, kata barua moro muparo ni mit oa kuomwa, nimar chiengno ok nobi kapok Piem Mogik obetie, kendo kapok Ng’at Mochayo Chik othinyore. En e Jal ma gikone en mana lal.
4
Obiro sungore, kokwero gimoro amora miluongo ni nyasaye, kata gimoro amora milamo. Enohedhre kata mana bet e Hekalu mar Nyasaye, kohulo owuon ni en Nyasaye.
5
Donge unyalo paro ni kane pod an kodu, to ne anyisou wachni?
6
To koro nyaka bed ni ung’eyo gima pod osinde ni mondo kik ofwenyre nyaka ndalo moketne chopi.
7
Teko mopondo mar tich Chayo Chik koro tiyo ling’ling’, to ka jal ma koro sindo Ng’at Mochayo Chik ogol oko, to tekono nofwenyre.
8
Bang’e Ng’at Mochayo Chik nothinyre, to Ruoth Yesu nobi gi duong’ne duto, mi nonege gi muya moa e dhoge, kendo notiek tekone duto.
9
Biro mar Ng’at Mochayo Chikno nobed tich Satan. Notim honni duto gi ranyisi mag miriambo,
10
kod wuond duto maricho miwuondogo joma olal. Jogo nolal kamano nikech gidagi hero adiera manyalo miyo gikwo.
11
Mano emomiyo Nyasaye ooronigi teko moro mondo owuondgi, kendo omi giyie gima ok adier.
12
Kamano nokum ji duto mane otamore yie adiera, to ohero mana richo.
13
Un owetewa ma Ruoth ohero, nyaka wago ni Nyasaye erokamano pile nikech un, nimar un ema Nyasaye noyierou nyaka a chakruok mondo uyud warruok, ka opuodhou gi Roho, kendo kuom yie ma un-go kuom adiera.
14
Ne oluongou mondo uyud warruokni kuom Wach Maber ma walando, kendo mondo un bende uyud duong’ mar Ruodhwa Yesu Kristo.
15
Emomiyo owetewa, chung’uru matek. Makuru puonj mane wapuonjou gi dhowa kod barupewa.
16
Ruodhwa Yesu Kristo owuon, gi Nyasaye Wuonwa moseherowa gi hera maduong’, kendo mosejiwowa gi jip mochwere, kendo mosemiyowa geno maber, kuom ng’wonone,
17
mondo ojiw chunyu, kendo otegu e yore duto, kendo e weche duto mabeyo.
2 Thesalonika 2:1
2 Thesalonika 2:2
2 Thesalonika 2:3
2 Thesalonika 2:4
2 Thesalonika 2:5
2 Thesalonika 2:6
2 Thesalonika 2:7
2 Thesalonika 2:8
2 Thesalonika 2:9
2 Thesalonika 2:10
2 Thesalonika 2:11
2 Thesalonika 2:12
2 Thesalonika 2:13
2 Thesalonika 2:14
2 Thesalonika 2:15
2 Thesalonika 2:16
2 Thesalonika 2:17
2 Thesalonika 1 / 2The 1
2 Thesalonika 2 / 2The 2
2 Thesalonika 3 / 2The 3