A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Thesalonika 1

1
An Paulo, kaachiel gi Silvano, kod Timotheo, wandikonu un kanyakla mar jo-Kristo man Thesalonika moyie kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo.
2
Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuoro kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu.
3
Owetewa, nyaka wago erokamano ni Nyasaye nikech un. Owinjore mondo watim kamano nimar yie ma un-go medore ahinya, kendo hera ma ng’ato ka ng’ato kuomu oherogo wadgi bende medore moloyo.
4
Mano emomiyo wan wawegi wapuoyou ni kanyakla mag jo-Nyasaye, nikech udhil gi sand kod chandruok muneno, to pod uyie ayiea motegno.
5
Mano en gima nyiso ratiro ni bura mar Nyasaye ni kare, nimar kuseneno sand kod chandruok nikech Loch Nyasaye kamano, to e giko, mano nomi kwanu ka joma owinjore yudo gueth mar Lojno.
6
Adier, kaka Nyasaye en ng’ama kare, enosand joma sandou,
7
to noresu un muneno sandruok, kendo wan bende noreswa. Mano notimre ka Ruoth Yesu ofwenyore, koa e polo gi malaika mage man gi teko,
8
e mach maliel mondo ochul kuor ni joma ok oyie Nyasaye, kendo ni joma odagi winjo Wach Maber man kuom Ruodhwa Yesu.
9
Giniyud kum ma en lal ma nyaka chieng’, koriembgi mabor gi tekone man gi duong’.
10
Mano notimre chieng’ ma Ruoth obiroe mondo oyud duong’ kuom joge duto, kendo oyud luor kuom joma oyie kuome. Un bende unubed kuom jogo, nikech ne uyie wach mane wakelonu.
11
Mano emomiyo walemonu pile, kwakwayo ni mondo Nyasachwa omi ubed joma owinjore gi ngima moluongoue, kotiyo gi tekone mondo ochop dwaro mabeyo duto ma un-go, kendo omi tichu duto, mutiyo nikech yie ma un-go, odhi maber.
12
Walemo ni mondo nying Ruodhwa Yesu oyud duong’ kuomu, kendo ni mondo un bende uyud duong’ nikech un joge. Nyasachwa kod Ruodhwa Yesu Kristo mondo omi gima kamano otimre kuom ng’wonone.
2 Thesalonika 1:1
2 Thesalonika 1:2
2 Thesalonika 1:3
2 Thesalonika 1:4
2 Thesalonika 1:5
2 Thesalonika 1:6
2 Thesalonika 1:7
2 Thesalonika 1:8
2 Thesalonika 1:9
2 Thesalonika 1:10
2 Thesalonika 1:11
2 Thesalonika 1:12
2 Thesalonika 1 / 2The 1
2 Thesalonika 2 / 2The 2
2 Thesalonika 3 / 2The 3