A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Thesalonika 5

1
Owetewa, onge tiende ndikonu kuom ndalo kata sa ma gigo notimree,
2
nikech ung’eyo maber ni Chieng’ Ruoth nobi mana kaka jakuo biro gotieno,
3
ji nobed kawacho ni kue nitie, kendo weche ni kare, to ka diemo wang’ nono masira nopogi, mana kaka muoch poyo dhako man gi ich, kendo ok ginitony kata matin.
4
To un owetewa, ok un e mudho, ma dimi odiechieng’no pou ka jakuo,
5
nimar un duto un nyithind ler, kendo nyithind odiechieng’. Ok wan mag otieno, kata mag mudho.
6
Omiyo kik wanindi kata ji mamoko duto nindo, to wanenuru ka waritore maber.
7
Joma nindo to nindo gotieno, kendo jomer bende mer gotieno.
8
To wan, jogo mag odiechieng’, waritreuru ka waserwako yie gi hera kaka akor mar lweny, kendo ka waserwako geno mar warruok kaka ogut lweny.
9
Nyasaye ok oseketowa ni mondo okumwa, to oseketowa ni mondo wayud warruok kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
10
Kristo ne othonwa ni mondo kata ka wangima, kata watho, to wabed mangima kode.
11
Kuom mano, jiwreuru kendo konyreuru, mana kaka koro utimoni.
12
To wakwayou owetewa, ni mondo uluor jogo matiyonu matek. Gin jotendu kuom Ruoth, kendo gipuonjou.
13
Migiuru duong’ ahinya, kendo hergiuru nikech tich ma gitiyo. Beduru gi kue e kindu uwegi.
14
Owetewa, wakwayou ni mondo usiem joma budho abudha nono kayiem, kendo uduog chuny joma luor, bende ukony joma yomyom, kendo uhoru mos gi ji duto.
15
Neuru ni onge ng’ato machulo richo kar richo, to ndalo duto temuru mondo utim maber e kindu uwegi, kendo ni ji duto.
16
Beduru mamor pile.
17
Lemuru ma ok uwe,
18
kendo gouru ni Nyasaye erokamano, kata gima nade ema timore, nikech mano e gima Nyasaye dwaro ni mondo utim kaka jo-Kristo.
19
Kik usind Roho tiyo,
20
kendo kik ucha weche mag joma hulo wach moa kuom Nyasaye.
21
Temuru gik ma kamago duto, kendo rituru mabeyo kuomgi,
22
to weuru maricho duto.
23
Nyasaye owuon ma wuon kue mondo omi ubed maler chutho, kendo orit chunyu gi ngimau kod ringreu, mondo ka Ruodhwa Yesu Kristo obiro, to ubed joma onge bura chuth.
24
Jal maluongou en jaadiera, kendo enotim kamano.
25
Owetewa, wan bende lemnwauru.
26
Yogreuru owete duto gi mos mar jo-Nyasaye.
27
Achikou matek e nying Ruoth mondo usom baruani ni owete duto.
28
Ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo mondo obed kodu.
1 Thesalonika 5:1
1 Thesalonika 5:2
1 Thesalonika 5:3
1 Thesalonika 5:4
1 Thesalonika 5:5
1 Thesalonika 5:6
1 Thesalonika 5:7
1 Thesalonika 5:8
1 Thesalonika 5:9
1 Thesalonika 5:10
1 Thesalonika 5:11
1 Thesalonika 5:12
1 Thesalonika 5:13
1 Thesalonika 5:14
1 Thesalonika 5:15
1 Thesalonika 5:16
1 Thesalonika 5:17
1 Thesalonika 5:18
1 Thesalonika 5:19
1 Thesalonika 5:20
1 Thesalonika 5:21
1 Thesalonika 5:22
1 Thesalonika 5:23
1 Thesalonika 5:24
1 Thesalonika 5:25
1 Thesalonika 5:26
1 Thesalonika 5:27
1 Thesalonika 5:28
1 Thesalonika 1 / 1The 1
1 Thesalonika 2 / 1The 2
1 Thesalonika 3 / 1The 3
1 Thesalonika 4 / 1The 4
1 Thesalonika 5 / 1The 5