A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Thesalonika 2

1
Owetewa, un uwegi ung’eyo ni kane walimou, to limbewa ne ok obedo kayiem nono.
2
Ung’eyo kaka nosandwa kendo oyanywa malit e dala mar Filipi, kane pok wabiro iru Thesalonika. To kata kamano Nyasaye nomiyowa chir mondo walandnu Injili, kata obedo ni ji mathoth ne mon kodwa kamano.
3
Ok wahomb ji gi wach mar miriambo, kata mar dwanyruook, kata mar miganga,
4
to wawuoyo kaka joma Nyasaye oseyiego, momiyo Injili. Ok watem bedo malong’o ni ji, to wadwaro bedo malong’o ni Nyasaye, manono chunywa.
5
Ung’eyo maber ni ne ok wakonyre ngang’ gi weche miwuondogo wang’ ji, kendo Nyasaye ong’eyo ni ne waonge gi gombo moro mwapando e chunywa.
6
Ne ok wadwar mondo ji opakwa, bed ni un ema upakowa kata ji mamoko ema pakowa.
7
Chutho kata obedo ni ne wanyalo miyou ting’ mapek nikech wan joote Kristo, to ne wabet mamuol e dieru kane wan kodu mana kaka min nyathi rito nyathine.
8
To ne waherou ahinya, omiyo ne ok wayie mana chiwore mondo wamiu Wach Maber mar Nyasaye kende, to ne wayie miyou chunywa bende, nikech hera maduong’ mane waherougo.
9
Owetewa, parieuru kaka ne watiyo matek kwachandore. Kane walandonu Wach Maber mar Nyasaye to ne watiyo odiechieng’ gotieno ni gik mwachando, mondo kik wami ng’at moro kuomu ting’ mapek.
10
Un ema ung’eyo, mana kaka Nyasaye bende ong’eyo ni kane wan kodu, to timbewa ne ler kendo kare, maonge ketho moro e nyimu un joma oyie.
11
Ung’eyo ni ne wabet gi ng’ato ka ng’ato kuomu mana kaka wuoro bet gi nyithinde owuon.
12
Ne wajiwou kwahoyo chunyu kendo wasiemou mondo ubed joma bedo malong’o ni Nyasaye ma luongou e lochne man gi duong’.
13
To bende wagoyo erokamano pile, nikech kane uyudo Wach Nyasaye mane wakelonu, to ne ok urwake mana ka wach dhano, to ne urwake ka Wach Nyasaye adier, matiyo e chunyu un joma oyie.
14
Owetewa, gik mosetimorenu chal mana gi gik mane otimore ni kanyakla mag jo-Nyasaye moyie kuom Yesu e piny Judea, nimar ne usandoru e lwet jopinyu mana kaka gin bende ne gisandore e lwet jo-Yahudi wetegi.
15
Jo-Yahudigo ema ne onego Ruoth Yesu kod jonabi maggi, kendo gin ema ne giriembowa oko. Ok gilong’o ni Nyasaye, bende gimon gi ji duto.
16
To bende gitemo koda ka sindowa mondo kik waland ni joma ok jo-Yahudi wach makelonigi warruok. Kamano gipong’o rapor mar richogi, omiyo mirimb Nyasaye koro osejukogi!
17
Owetewa, kane wasewere kodu, to kata obedo ni ne ok waneu kamano, to wiwa ne ok owil kodu kata matin. Bang’ kinde matin kende ne wabedo gi siso maduong’ mondo wanere kodu wang’ gi wang’.
18
Kuom mano ne wachano biro iru. Adier an Paulo ne achano biro iru ndalo mang’eny, to Satan nosindowa.
19
Ne wadwaro timo kamano nikech, un e genowa, kendo morwa, kendo osimbowa ma wabiro pakorego e nyim Ruodhwa Yesu kobiro.
20
Adier, un e duong’wa gi morwa.
1 Thesalonika 2:1
1 Thesalonika 2:2
1 Thesalonika 2:3
1 Thesalonika 2:4
1 Thesalonika 2:5
1 Thesalonika 2:6
1 Thesalonika 2:7
1 Thesalonika 2:8
1 Thesalonika 2:9
1 Thesalonika 2:10
1 Thesalonika 2:11
1 Thesalonika 2:12
1 Thesalonika 2:13
1 Thesalonika 2:14
1 Thesalonika 2:15
1 Thesalonika 2:16
1 Thesalonika 2:17
1 Thesalonika 2:18
1 Thesalonika 2:19
1 Thesalonika 2:20
1 Thesalonika 1 / 1The 1
1 Thesalonika 2 / 1The 2
1 Thesalonika 3 / 1The 3
1 Thesalonika 4 / 1The 4
1 Thesalonika 5 / 1The 5