A A A A A
×

Luo Bible 2015

Filipi 3

1
Koro oritu owetena, kendo beduru mamor kuom Ruoth. Onge teko moro ma aneno kuom nwoyonu weche mane asendikonu mokwongo, kendo en gima biro konyou.
2
Beduru motang’ ni guogi ma gin joma timbegi richo, kendo moramo ni nyaka ter ji nyangu, ma en mana ketho ringruok kayiem nono.
3
To wan ma Roho Maler ema otelonwa kuom lamo Nyasaye, wan e joma oter nyangu adier, kendo sungawa ni kuom Kristo Yesu. To ok waketo genowa kuom tim ringruok.
4
To kata ka da bed ni en wach mar keto geno kuom tim ringruok to an onge gima da aluoro. Chutho, ka en mana wach keto geno kuom ringruok, to onge ng’ama diloya!
5
Notera nyangu chieng’ mar aboro bang’ nywolna, kaka Chik Musa dwaro, kendo an ja-Israel ma jadhood Benjamin, bende an ja-Hibrania ma wuod jo-Hibrania. Kuom wach rito Chik Musa to ne an ja-Farisai,
6
kendo kinda mane an-go kuom rito chik kwerewa nomiyo asando kanyakla mar jo-Kristo. Adier, onge ng’ama diyud ketho moro kuoma, nikech narito weche duto ma Chik dwaro.
7
To kata kamano, gigo duto mane akwano chon ka ohala, tinde akwano ka gik manono nikech Kristo.
8
To moloyo mano, akwano gik moko duto ka gik manono, nimar gueth maduong’ mar ng’eyo Kristo Ruodha Yesu ohewo gimoro amora. Adier, ne aweyo gik moko duto olalna nikech en. Akwanogi duto mana ka yugi miwito oko, mondo ayud Kristo kaka pokna,
9
ka ariwora kode eringruok achiel. Koro ok adwar ni mondo okwana ka ng’ama dwaro bedo e winjruok gi Nyasaye nikech rito Chik, to adwaro bedo ng’ama Nyasaye osemiyo bedo e winjruok kode nikech oyie kuom Kristo.
10
Gima adwaro moloyo en mana ng’eyo Kristo kod teko miyudo kuom chierne. Adwaro riwora kode e sandne, kendo doko machal kode e thone,
11
ka ageno ni, kanyalore, to an bende nochiera kuom joma otho.
12
Ok awach ni asechopo, kata ni asebedo makare chuth, to atemo matek ka ageno ni abiro mako gima ne omiyo Kristo Yesu owuon omaka.
13
Adier, owetena, an ok awach ni asemake, to gima duong’ ma ang’eyo en ma: Ka wiya owil kod gik ma osekadho, to ahawo gima ni nyima,
14
kendo aringo matek mondo achop kar pok, ma en ngima mae polo ma Nyasaye luongowae kuom Kristo Yesu.
15
Mano e chuny ma onego wabedgo, wan duto ma wan jo-Kristo motegno: To ka parou opogore e wach moro, to Nyasaye nolernu mano bende.
16
To wadhiuru nyime mana kwaluwo chike ma waseluwo nyaka sani.
17
Owetena, temuru uduto mondo uluw timna. Wasebedonu ranyisi makare, omiyo ng’iuru ane jogo ma timgi oluwore gi timwa,
18
nimar kaka ne wawachonu ndalo mang’eny, koro eri achako awachonu ka pi wang’a chuer ni, nitie ji mathoth ma ngimagi miyo gidoko wasik msalap Kristo.
19
To notiekgi e giko, nimar igi e nyisechegi, kendo gisungore mana ni gik makelonigi wichkuot, bende giparo mana weche mag pinyni.
20
Wan to polo e thurwa, kendo warito Ruoth Yesu Kristo mondo oa e polo obi oreswa.
21
Obiro kawo ringrewa manyap kendo matho, mi olok obed machal gi ringre owuon man gi duong’, kotiyo gi teko mamiyo oketo gik moko duto e bwo lochne.
Filipi 3:1
Filipi 3:2
Filipi 3:3
Filipi 3:4
Filipi 3:5
Filipi 3:6
Filipi 3:7
Filipi 3:8
Filipi 3:9
Filipi 3:10
Filipi 3:11
Filipi 3:12
Filipi 3:13
Filipi 3:14
Filipi 3:15
Filipi 3:16
Filipi 3:17
Filipi 3:18
Filipi 3:19
Filipi 3:20
Filipi 3:21
Filipi 1 / Fil 1
Filipi 2 / Fil 2
Filipi 3 / Fil 3
Filipi 4 / Fil 4