A A A A A
×

Luo Bible 2015

Efeso 5

1
Kaka un nyithind Nyasaye mohero, nyaka utem mondo ubed machal kode.
2
Beduru gi hera, mana kaka Kristo noherowa, mi ochiwonwa ngimane obedo misango madum tik mamit ni Nyasaye.
3
Terruok gi tim ma ok ler moro amora, kata gombo, kik bedi e kindu, kendo kata mana wacho kik wachi nimar mano ok owinjore gi jo-Nyasaye,
4
kendo tim ma kuodo wich, kata twak mofuwo, kata oyuma, bende ok owinjore. To moloyo onego ugo mana erokamano ni Nyasaye,
5
nikech ung’eyo ni ng’ama terore kata ma ok ler, kata ma jagombo, ma en ng’ama lamo nyiseche manono, ok noyud gueth mar Loch Kristo gi Nyasaye.
6
Kik uwe ng’ato wuondu gi weche manono, nikech gik ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma tamore winjo wachne.
7
Kuom mano, kik urip gi joma kamago ngang’.
8
Chon ne un jomudho, to koro, kaka usedoko jo-Ruoth, un joler. Omiyo nyaka uwuoth ka joma nie ler,
9
nimar ler ema kelo ber gi timbe makare kod adiera duto.
10
Temuru mondo ung’e gik malong’o ni Ruoth.
11
Beduru mabor gi joma timo timbe mag mudho maonge ohala. To moloyo umi kit timbegi ong’ere ratiro.
12
En wichkuot kata mana wacho gik ma gitimo ling’ling’.
13
To ka gik moko duto ogol e lela, to kitgi madiera nenore,
14
nikech gima kite onenore malong’o e lela, lokore ler. Mano emomiyo iwero niya, “In ma inindo, chiew! Chier, ia kuom joma otho, mondo Kristo orieny kuomi.”
15
Emomiyo tang’uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka joma ofuwo, to beduru ka joma riek.
16
Kik uketh kinde ma un-go, nikech ndalogi gin ndalo mag richo.
17
Kuom mano, kik ubed joma ofuwo, to temuru ng’eyo gima Ruoth dwaro.
18
Weuru mer, nono to ubiro ketho ngimau chuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong’u.
19
Weruru wende Zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu.
20
Kamano gouru erokamano pile ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto, e nying Ruodhwa Yesu Kristo.
21
Beduru gi winjruok e kindu, kumiyog Kristo duong’.
22
Un mon luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo,
23
nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.
24
Kuom mano, mon nyaka winj chwogi e weche duto, mana kaka kanyakla mar jo-Kristo winjo Kristo.
25
Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en.
26
Ne ochiwore kamano mondo opwodhe, kolwoke gi pi kendo gi wach,
27
mondo ka okawe obedo mare, to obed gi duong’ kendo maler, maonge chilo kata jowruok kata gimoro amora ma kamano.
28
Chwo onego oher mondgi mana kaka gihero ringregi giwegi. Ng’at mohero chiege oherore owuon.
29
Onge ng’ama ok dwar ringre owuon, to opidhe kendo orite, mana kaka Kristo bende rito kanyakla mar joma oyie kuome,
30
nikech en ringre owuon. Wan to, wan fuond ringreno.
31
En mana kaka Muma wacho niya, “Emomiyo, ng’ato weo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel.”
32
Nitie adiera maduong’ mopondo e wachni, to aneno ni owuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar joma oyie.
33
To un bende owuoyo kuomu kama: Ng’ato ka ng’ato mondo oher chiege kaka oherore owuon, kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chwore.
Efeso 5:1
Efeso 5:2
Efeso 5:3
Efeso 5:4
Efeso 5:5
Efeso 5:6
Efeso 5:7
Efeso 5:8
Efeso 5:9
Efeso 5:10
Efeso 5:11
Efeso 5:12
Efeso 5:13
Efeso 5:14
Efeso 5:15
Efeso 5:16
Efeso 5:17
Efeso 5:18
Efeso 5:19
Efeso 5:20
Efeso 5:21
Efeso 5:22
Efeso 5:23
Efeso 5:24
Efeso 5:25
Efeso 5:26
Efeso 5:27
Efeso 5:28
Efeso 5:29
Efeso 5:30
Efeso 5:31
Efeso 5:32
Efeso 5:33
Efeso 1 / Efe 1
Efeso 2 / Efe 2
Efeso 3 / Efe 3
Efeso 4 / Efe 4
Efeso 5 / Efe 5
Efeso 6 / Efe 6