A A A A A
×

Luo Bible 2015

Galatia 6

1
Owetena, kata ka oyud ng’ato rando katimo gimoro marach, to un ma uwuotho kuom Roho nyaka utem mondo urieye gi chuny mamuol, kuritoru mondo un bende kik udonj e tem ma kamano.
2
Kawuru ting’ mag jowadu, nikech kutimo kamano to uchopo chik mar Kristo.
3
Ka ng’ato galo ni en gimoro, ka ok en gimoro, to owuondore owuon.
4
To ng’ato ka ng’ato mondo onon tije owuon, ma ok odewo gima ng’ato machielo osetimo,
5
nimar ng’ato ka ng’ato nigi ting’ne owuon.
6
Ber mondo ng’at ma ipuonjo wach Kristo okony japuonjne, kopogone gik mabeyo duto ma en-go.
7
Kik uwuondru, nikech ok unyal wuondo Nyasaye! To ng’euru ni ng’ato ka ng’ato noka mana gima ochwoyo.
8
Ng’at ma ochuoyo kuom gombo mag ngima dhano, noka tho kuom ngima mar dhano, to ng’ama ochuoyo kuom Roho, noka ngima mochwere kuom Roho.
9
Kuom mano, kik waol gi timo gik mabeyo, nikech ka ok wanyosore, to wanake, ka ndalo, ka ndalo ogik.
10
Emomiyo, kinde moro amora mwayudoe thuolo, to ber mondo watim ni ji duto maber, to moloyo ni jogo ma owetewa kuom yie.
11
Neyeuru kaka andikonu awuon gi nukta madongo!
12
Jogo madwaro doko malong’o kapakore kuom tim ringruok, e joma temo chunou mondo oteru nyangu. To gitimo kamano mana ni mondo kik giyud sand ma digiyudo ka gilando wach msalap Kristo.
13
To kata mana jogo moramo ni nyaka ter ji nyangu ok mak Chik, to gidwaro ni mondo oteru nyangu mana ni mondo gipakre kuom gima otim e ringreu.
14
An to ok anyal pakora kuom gimoro mak mana kuom msalap Ruodhwa Yesu Kristo, mosemiyo piny ochalona ka gima ogur e msalaba, kendo ma osemiyo an bende achalo ni piny ka ng’ama ogur e msalaba.
15
Kata ka oter ng’ato nyangu, kata ka ok oter, to mano ok gimoro, to gima dwarore en mana ni mondo ng’ato ochue chwech manyien.
16
Kue gi ng’wono obed kod ji duto maluwo chikni, tiende ni jo-Israel maradier mar Nyasaye.
17
Nyaka a kawuono, kik ng’ato chak chanda, nimar mbelni ma an-go e ringra nyiso ni an misumba Yesu.
18
Owetena, ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu. Amin.
Galatia 6:1
Galatia 6:2
Galatia 6:3
Galatia 6:4
Galatia 6:5
Galatia 6:6
Galatia 6:7
Galatia 6:8
Galatia 6:9
Galatia 6:10
Galatia 6:11
Galatia 6:12
Galatia 6:13
Galatia 6:14
Galatia 6:15
Galatia 6:16
Galatia 6:17
Galatia 6:18
Galatia 1 / Gal 1
Galatia 2 / Gal 2
Galatia 3 / Gal 3
Galatia 4 / Gal 4
Galatia 5 / Gal 5
Galatia 6 / Gal 6