A A A A A
×

Luo Bible 2015

Galatia 4

1
Tiend gima awacho e ma: Wuowi nyalo bedo jacham gikeni duto mag wuon mare, to ka pod en nyathi, to oonge pogruok gi misumba,
2
nikech pod en e bwo joma rite gi joma ochung’ne nyaka chop kinde mane wuon mare oketo.
3
Kamano wan bende, kane pod wan nyithindo, ne oketwa wasumbini mag timbe machon mag piny.
4
To kane ndalo mowinjore ochopo, Nyasaye nooro Wuode owuon. Wuodeno, dhako ema nonywolo, mi odak e bwo Chik Musa,
5
mondo owar joma nie bwo Chik, eka wabed yawuot Nyasaye.
6
To Nyasaye ne dwaro nyisou ni un yawuote, omiyo nooro Roho mar Wuode e chunywa. En Roho maywak ni, “Baba! Wuora!”
7
Kuom mano, koro ok in misumba, to in wuowi. To kaka in wuod Nyasaye, en owuon obiro miyo ichamo gikeni mokano ni yawuote.
8
E kinde machon ne ok ung’eyo Nyasaye, omiyo ne un wasumbini mag gik moko ma ok nyiseche kata matin.
9
To koro kaka ung’eyo Nyasaye, (to moloyo onego awachi ni koro kaka Nyasaye ong’eyou,) ere kaka udok e timbe machon mag piny, manyap kendo modhiergo, mondo uchak ubed wasumbgi kendo?
10
Ka urito ndalo gi dueye gi higni kamano,
11
to umiya luoro ni mita dipo kane atiyonu kayiem nono!
12
Owetena, akwayou ni mondo ubed ka an, nikech an bende asebedo mana machal kodu, kendo pok utimona gimoro marach.
13
To ung’eyo ni e limbena mokwongo, tuo mane atuogo ema ne omiyo adong’, mi alandonu Injili.
14
To kata obedo ni ne atuo kamano, to ne ok uchaya, kendo ne ok udaga, to ne urwaka mana ka gima urwako malaika, kata ka gima urwako Kristo Yesu.
15
Tinde to ere mor mane un-go cha? Awacho adier ni ang’eyo ni ka dine unyalo, to dine ugolo wengeu oko mi umiya.
16
To koro asedoko jasiku nikech awachonu adiera koso?
17
Jomokogo to hoyou ka miyou duong’ to chunyi ok ber kodu. Gidwaro mana ni mondo gipogu koda,
18
mondo un bende umigi duong’ kuom wach maber, to ok mana ni ka an kodu kende.
19
Nyithinda, awinjo rem mana ka dhako ma muoch kayo, mondo anyuolu kendo, nyaka chop chue Kristo e iu.
20
Mano kaka agombo ni mondo abed kodu koro, mondo ang’e gima dawachnu, nimar adhier nono nikech un!
21
Adwaro penjo joma dwaro bedo e bwo Chik ka gisewinjo gima Chik wacho?
22
Donge owacho ni Ibrahim ne nigi yawuowi ariyo? Achiel ne wuod dhako ma misumba, to machielo ne wuod dhako man thuolo.
23
Wuod dhako ma misumbano nonywol kuom dwaro mar dhano, to wuod dhako man thuolo nonywol mondo singruok mar Nyasaye ochopi.
24
To wachno nigi tiende mopondo kama: Mon ariyogo ochung’ kar singruok ariyo. Hagar en dhako mane onywolo nyithinde e tich misumba, kendo ochung’ kar singruok mane otim e got Sinai,
25
ma en got manie piny Arabia. Kamano Hagar ochung’ kar Jerusalem ma ndalogi, manie tich misumba gi joge duto,
26
To dhako man thuolo ochung’ kar Jerusalem manie polo, kendo en e minwa,
27
mana kaka Muma wacho niya, “In dhako ma migumba mane ok onywol, bed mamor! Ting’ dwondi ikog gi mor, in mane muoch ok okayi, nikech dhako ma chwore oweyo nobed gi nyithindo mang’eny, moloyo dhako modak gi chwore.”
28
Koro owetena, un nyithind Nyasaye kuom singruokne, mana kaka Isaka nobet.
29
E kindeno, wuowi mane onywol kuom dwaro mar dhano ne osando jal mane onywol kuom Roho mar Nyasaye, kendo kamano e kaka obet e ndalogi.
30
To ere gima Muma wacho? Owacho niya, “Riemb dhako ma misumba gi wuode, nikech wuod dhako ma misumba ok nocham mwandu gi wuod dhako man thuolo.”
31
Kuom mano, owetena, ok wan nyithind dhako ma misumba, to wan nyithind dhako man thuolo.
Galatia 4:1
Galatia 4:2
Galatia 4:3
Galatia 4:4
Galatia 4:5
Galatia 4:6
Galatia 4:7
Galatia 4:8
Galatia 4:9
Galatia 4:10
Galatia 4:11
Galatia 4:12
Galatia 4:13
Galatia 4:14
Galatia 4:15
Galatia 4:16
Galatia 4:17
Galatia 4:18
Galatia 4:19
Galatia 4:20
Galatia 4:21
Galatia 4:22
Galatia 4:23
Galatia 4:24
Galatia 4:25
Galatia 4:26
Galatia 4:27
Galatia 4:28
Galatia 4:29
Galatia 4:30
Galatia 4:31
Galatia 1 / Gal 1
Galatia 2 / Gal 2
Galatia 3 / Gal 3
Galatia 4 / Gal 4
Galatia 5 / Gal 5
Galatia 6 / Gal 6