A A A A A
×

Luo Bible 2015

Galatia 3

1
Yaye, un jo-Galatia mofuwogi! Ng’ano moseirou, un mane onyisu wach tho Yesu ratiro, mana ka gima ogure e msalaba e wang’u kunenoni?
2
Dwokauru ane wach achielni: Uparo ni ne uyudo Roho nikech ne urito Chik, koso nikech ne uyie Wach Maber mane olandnu?
3
Bende en adier ni ufuwo kamano? Ne uchako ngimau manyien kuom Roho mar Nyasaye, to koro uparo ni unyalo miyo ngimano bedo malong’o chuth gi tekou uwegi koso?
4
Gik madongo duto mane otimorenugi osebet kayiem nono koso? Ooyo, ok apar ni mano nyalo bedo kamano!
5
Uparo ni Nyasaye chiwonu Rohone mogundho, kendo timo honni madongo e kindu, nikech umako Chik, koso nikech uyie Wach Maber mane uwinjo?
6
Muma wacho niya, “Ibrahim noyie kuom Nyasaye, mi yieneno ema ne omiyo Nyasaye okwane ni en ng’ama kare.”
7
Kuom mano, nyaka ung’eni joma oyie e nyithind Ibrahim maradier.
8
Muma wuoyo kuom Ibrahim niya, “Kuomi ema Nyasaye nogwedhie ogendini duto mag piny.” Kamano ne onyise Wach Maber chon ni Nyasaye nomi joma ok jo-Yahudi bed e winjruok kode kuom yie.
9
Omiyo kaka Ibrahim noyie, mi oguedhe, e kaka ji duto moyie bende oguedhi.
10
To jogo moyiengore kuom rito Chik kaka gima miyo gibedo e winjruok gi Nyasaye nie bwo kuong’, nikech Muma wacho niya, “Okuong’ ng’ato ang’ata ma ok osiko omako weche duto mondiki e kitap Chik!”
11
Ong’ere malong’o ni onge ng’ama Chik miyo obet e winjruok gi Nyasaye, nimar Muma wacho bende ni, “Ng’at ma obedo e winjruok gi Nyasaye nikech oyie ema nobed mangima.”
12
To Chik ok otenore kuom yie ngang’, nikech Muma wacho niya, “Ng’ama otimo gik ma Chik dwaro ema nobed mangima kuom Chik.”
13
To Kristo nowarowa kuom kuong’ ma Chik kelo, kane odoko ng’ama okuong’ nikech wan, nimar Muma wacho niya, “Okuong’ ng’ato ang’ata ma olier e yath.”
14
Gigo notimore kamano mondo gueth mane Nyasaye osingore ni Ibrahim obi ni joma ok jo-Yahudi kuom Kristo Yesu, kendo mondo wayud Roho mane Nyasaye osingore ni nochiw ni joma oyie.
15
Owetena, weuru amiue ranyisi mar gima timore pilepile. Ka ji ariyo otimo winjruok mi osingore, to onge ng’ama nyalo ketho winjruokgino, kata medoe wach moro, kata obedo ni en mana winjruok mae kind dhano gi dhano kamano.
16
To Muma wacho ni Nyasaye notimo singruok gi Ibrahim kendo gi nyakware. Ok owacho ni, gi nyikwaye, tiende ni, ji mang’eny, to owacho ni, gi nyakware, tiende ni, ng’at achiel kende, ma en Kristo.
17
Tiend gima awacho e ma: Nyasaye notimo winjruok, mi osingore ni norit winjruokno. Kuom mano, Chik mane obiro bang’ higni mia ang’wen gi piero adek ok nyal ketho winjruokno, kendo mi singruok mane Nyasaye otimo bed kayiem nono,
18
nikech ka gik ma Nyasaye chiwo iyudo mana kuom Chik, to kara koro ok yudgi kuom singruok. To wang’eyo ni Nyasaye nochiwo michne ni Ibrahim e yor singruok.
19
Koro ere gima omiyo oket Chik Musa? Nokete mondo onyis ketho, kendo mana ni mondo obedie nyaka chop nyakwar Ibrahim mane otimne singruok bi. To bende kane Nyasaye ooro Chik Musa, nomiyo malaika mondo okel, mi malaika nokete e lwet jaote,
20
to kane Nyasaye omiyo Ibrahim singruok, to notiyo kende, maonge jaote.
21
To Chik mon gi singruok mar Nyasaye koso? Ooyo, ok kamano, nikech ka dine bed ni chik moro nyalo kelo ngima, to kara dhano dobet e winjruok gi Nyasaye kuom chik.
22
To Muma osewacho ni piny duto nie bwo loch mar richo, mondo singruok motenore kuom yie kuom Kristo omi mana joma oyie.
23
Kane pok ndalo mar yie obiro, to ne wasiko kotuewa e bwo Chik, nyaka chop ne oelnwa yie mane onego bino.
24
Kamano Chik nokelonwa jarit, nyaka Kristo nobiro mondo omi wabed e winjruok gi Nyasaye kuom yie.
25
To koro ka yie osebiro, to tich jarit orumo,
26
nimar kuom yie uduto un nyithind Nyasaye kuom Yesu Kristo.
27
Un uduto osebatisu kuom Kristo, mi urwako Kristo owuon ka nanga.
28
Kuom mano onge pogruok e kind jo-Yahudi, kata e kind wasumbini gi joma ni thuolo, kata e kind chwo gi mon, nikech uduto un achiel kuom Kristo.
29
To ka un jo-Kristo, to kara un nyikwa Ibrahim, kendo unuyud mich mane Nyasaye osingore.
Galatia 3:1
Galatia 3:2
Galatia 3:3
Galatia 3:4
Galatia 3:5
Galatia 3:6
Galatia 3:7
Galatia 3:8
Galatia 3:9
Galatia 3:10
Galatia 3:11
Galatia 3:12
Galatia 3:13
Galatia 3:14
Galatia 3:15
Galatia 3:16
Galatia 3:17
Galatia 3:18
Galatia 3:19
Galatia 3:20
Galatia 3:21
Galatia 3:22
Galatia 3:23
Galatia 3:24
Galatia 3:25
Galatia 3:26
Galatia 3:27
Galatia 3:28
Galatia 3:29
Galatia 1 / Gal 1
Galatia 2 / Gal 2
Galatia 3 / Gal 3
Galatia 4 / Gal 4
Galatia 5 / Gal 5
Galatia 6 / Gal 6