A A A A A
×

Luo Bible 2015

Galatia 1

1
An Paulo kaachiel gi owete duto ma wan-go wandikonu un kanyakla mar jo-Kristo man Galatia. An Paulo, andiko kaka jaote ma ok teko mar dhano ema oketo, nikech onge ng’ama ne oketa jaote, to mana Yesu Kristo, gi Nyasaye Wuoro mane ochiere oa kuom joma otho ema ne oketa.
2
***
3
Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye wuoro gi Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu.
4
Ruodhwa Yesu Kristo ema ne ochiwore owuon nikech richowa, mondo oreswa e piny marach ma kawuononi, koyie timo kaka Nyasaye Wuonwa dwaro.
5
Duong’ obed ni Nyasaye nyaka chieng’. Amin.
6
Awuoro kaka uselokoru piyopiyo uweyo Nyasaye mane oluongou kuom ng’wono mar Kristo, kendo koro uluwo Wach Maber machielo mopogore.
7
To chutho onge Wach Maber moro machielo, to nitie jomoko machandou katemo loko Wach Maber mar Kristo obed gimoro nono.
8
To kata ka ng’ato dipuonju Wach Maber machielo ma ok mano mane wapuonjou, bed ni en wan, kata mana malaika mar polo, to Nyasaye mondo okuong’e.
9
Kaka ne wawacho chon, e kaka amedo wacho ni, ka ng’ato opuonjou Wach Maber machielo mopogore gi mane uyudo, to Nyasaye mondo okuong’e.
10
Koso uparo ni mano nenore ka gima adwaro ni mondo abed malong’o e nyim dhano? Ooyo, adwaro bedo malong’o e nyim Nyasaye! Koso uparo ni adwaro mondo dhano ema obed mamor koda? To ka da bed ni pod atemo timo kamano, to da ok abedo jatich Kristo.
11
Owetena, adwaro ni mondo ung’e ni Wach Maber ma alando ok owuok kuom dhano.
12
Adier, ne ok ayude kuom dhano, bende onge ng’ama ne opuonjago, to Yesu Kristo owuon ema ne ofwenyonago.
13
Nyaka bed ni usewinjo kaka timna ne chalo kane pod aluwo dini mar jo-Yahudi. Ung’eyo kaka ne asando kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye malit, katemo matek mondo atiekgi chuth,
14
kendo kaka ne aloyo mbesena mathoth ma jo-Yahudi e tich dini mar jo-Yahudi, kaketo chunya e tich kwerewa.
15
To Nyasaye, mane owala kane pok onywola, ne oluonga kuom ng’wonone mondo atine. Kuom mano, e kinde mane oneno ni ber
16
mondo ofwenyna Wuode aland Wachne Maber ni joma ok jo-Yahudi, to ne ok apenjo dhano gima onego atim.
17
Bende ne ok adhi kata mana Jerusalem ir jogo mane okwongona bedo joote, to mokwongo ne adhi e piny Arabia, eka bang’e nadok Damaski.
18
To kata bang’ higni adek, kane adhi Jerusalem mondo ane Petro, mi abet kode kuom ndalo apar gabich,
19
to ne ok aneno joote mamoko, mak mana ong’Jakobo ma owadgi Ruoth.
20
Akuong’ora e nyim Nyasaye, ni weche ma andikonugi gin adier!
21
Bang’e ne adhi e gwenge moko mag Siria gi Kilikia.
22
E ndalogo kanyakla mag jo-Kristo man Judea ne pok ong’eya gi kita,
23
to ne giwinjo mana ka ji wacho ni, “Jal mane sandowa, tinde lando Wach Maber mane otemo mondo otieki!”
24
Kuom mano ne gimiyo Nyasaye duong’ nikech an.
Galatia 1:1
Galatia 1:2
Galatia 1:3
Galatia 1:4
Galatia 1:5
Galatia 1:6
Galatia 1:7
Galatia 1:8
Galatia 1:9
Galatia 1:10
Galatia 1:11
Galatia 1:12
Galatia 1:13
Galatia 1:14
Galatia 1:15
Galatia 1:16
Galatia 1:17
Galatia 1:18
Galatia 1:19
Galatia 1:20
Galatia 1:21
Galatia 1:22
Galatia 1:23
Galatia 1:24
Galatia 1 / Gal 1
Galatia 2 / Gal 2
Galatia 3 / Gal 3
Galatia 4 / Gal 4
Galatia 5 / Gal 5
Galatia 6 / Gal 6