A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 9

1
Ok onego amed ndikonu kuom wach chiwo mioro ni jo-Nyasaye man Judea.
2
Ang’eyo kaka uikoru mar konyo, kendo asepuoyou e nyim jo-Makedonia kuom wachno, ka awachonigi ni un jo-Akaya usebedo kuikoru mar konyo, chakre higa cha. Kamano kinda maru osejiwo jogi mathoth.
3
Koro aoro owetegi mondo pwoch mane wapuoyougo kuom wachno kik bed wach awacha. To adwaro ni mondo ubed moikore mana kaka asewacho,
4
nikech kwabiro gi jo-Makedonia moko, mi wayudo ka ok uikoru, to mano dikuod wiwa kod wiu bende, bang’ pak mwasepakougo ahinya!
5
Mano emomiyo aseneno ni ber mondo aor owetego obi iru mokwongo, olos chon chiwo mane usesingoru ni ubiro golo. Kamano ka abiro to anayud ka oikore, kendo mano nonyis ni uchiwe maonge achune.
6
Ng’euru ni, ng’ama chwoyo manok, kayo manok, to ng’ama chwoyo mang’eny, kayo mang’eny.
7
Ng’ato ka ng’ato mondo ochiw kaka oseparo e chunye, ma ok ochune, kendo ma ok oywago ang’e, nikech jachiwo mamor ema Nyasaye ohero.
8
Nyasaye nyalo miyou gik moko duto mudwaro, kendo mokadho kanyo, mondo kinde duto ubed gi gik moromou, kod mago munyalo konyogo tije mabeyo duto,
9
mana kaka Muma wacho niya, “Ochiwo gige mabup, kopogo ni jochan. Ng’wonone osiko nyaka chieng’.”
10
Jal mamiyo jachwoyo kodhi, kendo chiwo chiemo michamo, biro miyou kodhi michwoyo, bende nomi gidongi, kendo nomed nyak mar timu mang’won.
11
Enomi udok jomwandu ahinya e gik moko duto, mondo ubed jong’wono ndalo duto, kendo mano nomi ji mang’eny goni Nyasaye erokamano nikech chiwou ma wamiyogi.
12
Tich ma watiyoni ok kel mana gik moko duto ma jo-Nyasaye dwaro kende, to obiro miyo ji medo goyo ni Nyasaye erokamano bende.
13
Chiwouni biro nyiso ni umako chik Nyasaye, kendo ni uhulo Wach Maber man kuom Kristo gi adiera, omiyo gibiro miyo Nyasaye duong’, kendo ginipake nikech ng’wono ma utimonigi, kendo ni ji duto.
14
Kuom mano, gibiro neno kaka Nyasaye osebedonu mang’won ahinya, kendo gibiro lemonu gi hera maduong’.
15
Wago ni Nyasaye erokamano kuom mich mare modhiero ji wacho!
2 Korintho 9:1
2 Korintho 9:2
2 Korintho 9:3
2 Korintho 9:4
2 Korintho 9:5
2 Korintho 9:6
2 Korintho 9:7
2 Korintho 9:8
2 Korintho 9:9
2 Korintho 9:10
2 Korintho 9:11
2 Korintho 9:12
2 Korintho 9:13
2 Korintho 9:14
2 Korintho 9:15
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13