A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 5

1
Wang’eyo ni ka ringrewa, ma en kiru mwadakie e pinykani, omuki, to wan gi ot ma Nyasaye osegeronwa e polo. En ot mosiko nyaka chieng’, ma ok oger gi lwet dhano.
2
Adier, ka pod wan e kiru ma wan-go e pinykani, to wachur kwagombo mondo warwakre gi odwa manie polo,
3
nikech kwarwakore kode to ok noyudwa ka wan duge.
4
Ka pod wan e kiru mae pinyni to wachur ka ting ohewowa. To mano ok onyiso ni wadwaro lonyo ringrewa mar pinyni oko. Ooyo, wadwaro mana rwako ringrewa manyien manie polo, mondo ngima mochwere omwony mano matho.
5
Mano e gima omiyo Nyasaye nochweyowa, kendo osemiyowa Roho kaka mich mokwongo mar gueth mwabiro yudo achien.
6
Kuom mano, wan gi chir pile, nikech wang’eyo ni, kapod wadak e ringruok e pinyni, to ok wadak kanyachiel gi Ruoth.
7
Yie ema telonwa, to wengewa ok telnwa.
8
Awacho ni wan gi chir, kendo daber kwaweyo dak e ringruok, mi wadhi wadak gi Ruoth.
9
Emomiyo, kata ka wan ka, kata ka waonge, to waketo chunywa kuom bedo malong’one,
10
nikech waduto nyaka wachung’ e nyim kom bura mar Kristo, mondo ng’ato ka ng’ato oyud pok moromo gi gik mabeyo kata maricho mane otimo kapod en e ringruok.
11
Wang’eyo ni tiend luoro Ruoth en ang’o, emomiyo wayuayo ji. Nyasaye ong’eyo chutho ngimawa kaka chal, kendo ageno ni un bende ung’eyowa maber e chunyu maiye kaka wachal.
12
Ok watem mondo wachak wapakrenu kendo, to wamiyou thuolo mondo ubed gi mor nikech wan, kendo mondo ubed gi gima unyalo dwokogo jogo mapakore nikech gik moko, to ok nikech gik mag chuny.
13
Ka neko omakowa, to en nikech Nyasaye, to ka parowa ni kare, to en nikech un,
14
nimar hera mar Kristo oloyowa chuth. Waseng’eyo malong’o ni ng’at achiel notho ni ji duto, omiyo ji duto bende ne otho.
15
Ne otho ni ji duto mondo ji mangima kik bed mangima kagiparo mana gin giwegi, to gibed mangima mana ka gitiyo ni Jal mane othonigi kendo ochier nikech gin.
16
Omiyo koro ok wanon tim ng’ato e yo ma dhano nonoe. Kata obedo ni ne wang’eyo Kristo e yorno, to koro ok wang’eye kamano.
17
Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.
18
Mago duto a kuom Nyasaye. En owuon ema ne omiyo wawinjore kode kuom Kristo, kendo nomiyowa tich mar kelo winjruok e kinde gi ji mamoko bende,
19
kwanyisogi ni Nyasaye nomiyo piny owinjore kode kuom Kristo, ka ok okwan ni ji richogi. Wan ema ne Nyasaye omiyowa wach winjruokni.
20
Omiyo wan joote Kristo, kendo Nyasaye owuon ema wuoyonu gi dhowa. Wasayou e nying Kristo ni mondo uwinjru gi Nyasaye.
21
Kristo ne onge gi richo kata matin, to Nyasaye notime richo nikech wan, mondo kuom en wabed joma kare kaka Nyasaye.
2 Korintho 5:1
2 Korintho 5:2
2 Korintho 5:3
2 Korintho 5:4
2 Korintho 5:5
2 Korintho 5:6
2 Korintho 5:7
2 Korintho 5:8
2 Korintho 5:9
2 Korintho 5:10
2 Korintho 5:11
2 Korintho 5:12
2 Korintho 5:13
2 Korintho 5:14
2 Korintho 5:15
2 Korintho 5:16
2 Korintho 5:17
2 Korintho 5:18
2 Korintho 5:19
2 Korintho 5:20
2 Korintho 5:21
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13