A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 3

1
Koro mano nenore ka gima wachako wapakore kendwa koso? Wan ok wadwar barupe mag pak ma wabirogo iru, kata ma waago kuomu, kaka jomoko kuomu dwaro.
2
Un e barupwa mondiki e chunywa ma ng’ato ka ng’ato nyalo neno, kendo somo.
3
Nenore ratiro ni un e barua moa kuom Kristo, mane wakelo. Ok en barua mondik gi wino, to ondiki gi Roho mar Nyasaye Mangima. Bende ok ondike e kite mopa, to ondike e chuny dhano.
4
Wawacho kamano nikech wan gi geno e nyim Nyasaye kuom Kristo.
5
Wan to waonge gi teko moro kuomwa wawegi mamiyo wawacho ni wanyalo timo gimoro, to gima wan-go a mana kuom Nyasaye,
6
kendo en ema ne otimowa jotich Winjruok Manyien. Ok en Winjruok mar chik mondiki, to en mar Roho. Chik mondiki kelo tho, Roho to kelo ngima.
7
Chik mane ogor e kite nukta ka nukta osebet kakelo tho, to kata kamano nobiro gi ler maduong’ mane omono jo-Israel ng’iyo wang’ Musa tir, kata obedo ni lerno ne rumo kamano.
8
Koro gima Roho kelo donge nyaka bed gi ler maduong’ moloyo koso?
9
Ka gima kelo bura ema ne obiro gi ler maduong’ machalo kamano, koro gima Roho kelo, mamiyo wabedo e winjruok gi Nyasaye donge dibed gi ler maduong’ moloyo?
10
Adier, ler mane nigi duong’, koro ok nigi duong’ ngang’, nikech ler maduong’ moloye osebiro.
11
Ka gima rumo ema nigi ler ma kamano, koro gima dak mosiko to dibed gi ler maduong’ machal nade!
12
Wawuoyo gi chir nikech geno ma kamano ma wan-go.
13
Wan ok watim kaka Musa, mane umo wang’e gi rageng’ mondo jo-Israel kik ne ler ka duono kendo rumo.
14
To chutho chuny jo-Israel nodinore, nikech nyaka chil kawuono chunygi pod oum gi rageng’no ka isomo Muma Machon, nimar rageng’no igolo mana ka ng’ato ni kuom Kristo.
15
Kata mana ndalogi, ka isomo Chik Musa to rageng’no pod oumo auma chunygi.
16
To Muma wacho ni, ka ng’ato olokore ni Ruoth to rageng’no igolo.
17
To Ruoth nogono e Roho kendo, kama Roho mar Ruoth tinie, to thuolo tinie.
18
Wan duto, ma waonge rageng’ e wang’wa, to wachalo gi rang’i, kendo wamiyo ler mar Ruoth nenore, kendo lerno medore ameda pile, ka kitwa medo lokore machal kode. Mano en tich Ruoth ma en Roho.
2 Korintho 3:1
2 Korintho 3:2
2 Korintho 3:3
2 Korintho 3:4
2 Korintho 3:5
2 Korintho 3:6
2 Korintho 3:7
2 Korintho 3:8
2 Korintho 3:9
2 Korintho 3:10
2 Korintho 3:11
2 Korintho 3:12
2 Korintho 3:13
2 Korintho 3:14
2 Korintho 3:15
2 Korintho 3:16
2 Korintho 3:17
2 Korintho 3:18
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13