A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 2

1
Mano emomiyo naneno ni ber mondo kik achak alimu kendo, ka limbenano dimiu chuny lit,
2
nikech ka amiyou chuny lit, to koro ere ng’ama dimiya mor, ka ok mana un ma asemiyo chuny litgo?
3
Mano emomiyo nandikonu baruano. Ne ok adwar biro iru mondo ayud chuny lit kuom joma onego miya mor, nimar ang’eyo malong’o ni ka amor to un bende umor uduto.
4
Ne andikonu ka chunya okuyo kendo chandore ahinya, kendo ka pi wang’a chuer mang’eny, to ok ni mondo amiu chuny lit, to mana ni mondo ung’e hera maduong’ ma aherougo.
5
Ng’at moro osekelo chuny lit, to ok an ema osemiya chuny litno, to mana machiegni un duto ema osemiyou chuny lit, ka ok adwar jimbo wach.
6
To kum ma jou mathoth osemiyo ng’atno oseromo,
7
omiyo koro onego uwene kethone, kendo uduog chunye, nono to kuyo malit ohewe.
8
Emomiyo akwayou mondo unyise ni uhere.
9
Mano emomiyo ne omiyo andikonu, mondo atemugo, ang’e ka un joma oyie winjo wach.
10
Ka uweyo ni ng’ato kethone, to an bende aweyone kethone, nikech kapo ni aweyo ni ng’ato kethone, to aweyone mana nikech un, kendo e nyim Kristo,
11
mondo Satan kik lowa, nikech wang’eyo riekone!
12
Kane achopo Troa mondo aland Wach Maber mar Kristo, ne ayudo ka dhoot oyaworena malach mondo ati ni Ruoth.
13
To chunya ne onge gi kue, nikech ne ok anwang’o owadwa Tito. Omiyo nagoyo oriti ni jokuno, mi achweyo Makedonia.
14
To wagouru ni Nyasaye erokamano nikech wan ma wan kuom Kristo, otelonwa pile koselocho, kendo komiyo walando wach man kuom Kristo kuonde duto, mana ka tik mang’ue ng’ar.
15
Wachalo gi ubani mang’ue ng’ar mar misango ma Kristo ochiwo ni Nyasaye, malandore e kind joma ireso kod joma lal.
16
Kuom joma lal en tik mar tho makelo tho, to kuom joma ireso to en tik mar ngima. Koro ere ng’ama nyalo gik ma kamago?
17
Wan ok wachal gi ji mathoth makonyore gi Wach Nyasaye e yo ma ok kare, mondo oyudgo ohala. Ooyo, wan joma Nyasaye oseoro, omiyo wawuoyo e nyim Nyasaye gi adiera ka joma ni kuom Kristo.
2 Korintho 2:1
2 Korintho 2:2
2 Korintho 2:3
2 Korintho 2:4
2 Korintho 2:5
2 Korintho 2:6
2 Korintho 2:7
2 Korintho 2:8
2 Korintho 2:9
2 Korintho 2:10
2 Korintho 2:11
2 Korintho 2:12
2 Korintho 2:13
2 Korintho 2:14
2 Korintho 2:15
2 Korintho 2:16
2 Korintho 2:17
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13