A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 13

1
Koro abiro iru e limbena mar adek. Muma wacho ni weche duto nyaka ng’ere e nyim joneno adek kata ariyo.
2
E limbena mar ariyo kane an kodu, ne asiemo jogo mane osetimo richo, kendo ne asiemo ji mamoko bende. To koro anwoyonigi wachno ka aonge kodu, ni, ka abiro, to ok nawe mak akumogi.
3
Eka unung’e adier ni Kristo ema miya teko mar wuoyo. En ok onyap ka otiyo e kindu, to otiyo gi teko kuomu.
4
Adier ne oyie bedo manyap kigure, to koro ongima kuom teko mar Nyasaye. Wan bende wayie bedo manyap kode, to teko mar Nyasaye nomi wabed mangima kode mondo watinu.
5
Nonreuru pile mondo une ane ka un gi yie. Adier, ng’ireuru uwegi! Donge ung’eyo ni Yesu Kristo nie iu, mak mana ka un joma orem?
6
To ageno ni ung’eyo ni wan to ok warem.
7
Walamo Nyasaye ni mondo kik udonji e richo. To ok walem kamano ni mondo wanyisgo ni wan kare, to mana ni mondo utim gik mabeyo, kata obedo ni wachalo joma orem kamano.
8
Ok wanyal timo gimoro ma digeng’ adiera, to mana makonyo adiera.
9
To wamor ka wanyap, to un utek. Chutho gima walemone en ni mondo ubed joma kare e yore duto.
10
Mano emomiyo andiko wechegi ka aonge kodu, ni mondo ka abiro, to kik abed mager katiyo gi teko mane Ruoth omiya, ma en teko mar gerou, to ok mar kethou.
11
Koro oritu owetena! Temuru mondo ubed joma kare, kuwinjo wechena. Beduru gi winjruok, kendo gi kue, eka Nyasach hera kod kue nobed kodu.
12
Yogreuru gi mos mar jo-Nyasaye. Jo-Nyasaye duto omosou.
13
Ng’wono mar Ruoth Yesu Kristo, gi hera mar Nyasaye, gi achiel ma wan-go kuom Roho Maler obed kodu uduto.
2 Korintho 13:1
2 Korintho 13:2
2 Korintho 13:3
2 Korintho 13:4
2 Korintho 13:5
2 Korintho 13:6
2 Korintho 13:7
2 Korintho 13:8
2 Korintho 13:9
2 Korintho 13:10
2 Korintho 13:11
2 Korintho 13:12
2 Korintho 13:13
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13