A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 12

1
Ochuna ni nyaka apakra, kata obedo ni ok kony gimoro kamano. To koro abiro wuoyo kuom fweny maseneno kod weche mopondo ma Ruoth oseelona.
2
Ang’eyo ja-Kristo moro mane oter e polo mar adek, higni apar gang’wen mokadho. (Ok ang’eyo ka ringre ema ne oter kuno, kata ne oneno mana fweny.)
3
Awacho kendo ni ang’eyo ni ng’atno noter e Paradis. (To ok ang’eyo kata gino notimore adier, kata ne en mana fweny. Nyasaye kende ema ong’eyo.)
4
Kuno, nowinjoe weche maling’ling’ ma ng’ato ok dihedhre hulo.
5
Ng’at ma kamano ema nyalo miyo apakra, to ok abi pakora nikech an awuon, to mak mana ni abiro pakora kuom nyawona
6
To ka dabed ni adwaro pakora, to ok dabedo ng’ama ofuwo, nikech dawacho mana adiera. To ok anyal pakora, nimar ok adwar ni mondo ng’ato opaka moloyo gima oseneno katimo, kata ma owinjo ka awacho.
7
Emomiyo ne omiya kudho machwowo ringra, ma en jaote mar Satan, mondo omonja kik asungra, kata kik ating’ra malo nikech duong’ miwuoro mar gik mane Nyasaye ofwenyona.
8
Ne asayo Ruoth didek mondo ogol wachni kuoma,
9
to nowachona niya, “Mich ma amiyi kuom ng’wonona oromi, nikech kama nyawo nitie ema teko tiyoe moloo.” Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyawona, mondo teko mar Kristo odag kuoma.
10
Mano omiyo ayie nyawo, kata achaya, kata chandruok, kata sand, kata thagruok, nikech Kristo, nimar ka wanyap, to eka watek.
11
Atimora ka ng’ama ofuwo, to un ema usemiyo abedo kamano. Ne onego upwoya, nimar kata obedo ni ok an gimoro, to joote muparo ni dongogo ok oloya kata matin.
12
Ne anyisou ni an jaote maradier katimonu ranyisi gi honni kod tije madongodongo, ka adhil gi chandruok kod masiche.
13
Koro ere yo mane kanyakla mamoko mag jo-Kristo oloyougo, mak mana ni an awuon ema ne ok akwayou mondo ukonya? Ka uneno ni mano en ketho, to ara yieuru ung’wonna kuom kethonano!
14
Koro aikora mondo abi iru e limbena mar adek, to pod ok nadwar mondo ukonya, nikech ok mwanduu ema adwaro, to adwaro mana un uwegi. Nyithindo ok onego ken ni jonywolgi, to jonywol ema keno ni nyithindgi.
15
An to ayie chiworanu gi mor, katiyonu gi tekra duto. To ka an aherou ahinya kamano, koro mano dimi uhera mana matin koso?
16
Ung’eyo ni ne ok akwayou mondo ukonya, to pod ubiro wacho ni ne ahoyou, mi amakou gi rieko.
17
To joma ne aoro iru ne amiyo omayou gimoro koso?
18
Adier, ne akwayo Tito mondo obi iru, kendo ne aore gi owadwa machielo cha. To Tito nomayou gimoro koso? Donge wan gi Tito ne wawuotho gi Roho achiel, kendo e yo achiel?
19
Kamoro uparo ni watemo doko joma beyo e nyimu kwandikonu wechegi duto! Ooyo, wawuoyo mana e nyim Nyasaye, ka wan kuom Kristo. Osiepena, gik moko duto mwatimo, watimo mana ni mondo wagergo chunyu.
20
Aluor ni ka abiro to dipo ka anwang’o ka ok uchal kaka adwaro, kendo un bende dipo ka unwang’o ni ok achal kaka udwaro! Aluor ni dhaw gi nyiego gi mirima gi ichlit gi ajara gi kuoth gi sunga kod koko nyalo betie.
21
Bende aluor ni ka abiro to Nyasacha dipo ka omiya bedo gi wichkuot e nyimu, mi dabed gi kuyo nikech joma thoth mane oketho, to otamore lokore kuom tim ma ok ler mane gisebedo ka gitimo, kaka terruok kod anjawo.
2 Korintho 12:1
2 Korintho 12:2
2 Korintho 12:3
2 Korintho 12:4
2 Korintho 12:5
2 Korintho 12:6
2 Korintho 12:7
2 Korintho 12:8
2 Korintho 12:9
2 Korintho 12:10
2 Korintho 12:11
2 Korintho 12:12
2 Korintho 12:13
2 Korintho 12:14
2 Korintho 12:15
2 Korintho 12:16
2 Korintho 12:17
2 Korintho 12:18
2 Korintho 12:19
2 Korintho 12:20
2 Korintho 12:21
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13