A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 11

1
Yieuru uhore mos, nikech adwaro bedo mofuo matin! To ang’eyo ni useyie koda.
2
An gi nyiego kuomu, to en mana nyiek Nyasaye. Ne amiyo umako osiep gi Kristo, kendo ne adwaro terou ire kaka ng’ato tero nyako ngili ir chwore.
3
To aluor ni kaka thuol nowuondo Hawa gi riekone parou bende kamoro inyalo wuondo mi uwe hero Kristo kende gi chunyu duto.
4
Awacho kamano nikech ka ng’ato obiro ma lando wach Nyasaye machielo, ma ok Yesu mane walando wachne, kata ka oyudo roho machielo mopogore gi Roho mane uyudo, kata Wach Maber machielo gi mano mane uyudo, to mano kaka uyiego mana mapiyopiyo!
5
To ok apar ni an chien kata matin kuom joote muparo ni dongogo!
6
Nyalo bet ni ok alony kuom wuoyo, to rieko to an-go! Mano e gima wasenyisou kinde duto e nyim ji duto.
7
Kane alandonu Wach Maber mar Nyasaye, ne ok akwayo chudo moro, to adok piny mondo ating’u malo. Koro kane atimo kamano to ne atimonu marach koso?
8
Ooyo, kane an kodu katiyonu ne akwayo chudo kuom kanyakla mamoko mag jo-Kristo mana ka gima amayogi!
9
Bende kane achando gimoro ka an kodu, to ne ok akwayo ng’ato kuomu mondo okonya, to owete mane oa Makedonia nokelona gik moko duto mane achando. Ne aritora mondo kik achandu, kendo pod abiro ritora mana kamano.
10
Kaka an gi adiera mar Kristo, onge gima dimona pakora kuom wachni e piny Akaya duto.
11
Koso uparo ni ka awuoyo kamano, to mano nyiso ni ok aherou? Ngang’! Nyasaye ong’eyo ni aherou.
12
To abiro dhi nyime ka atimo mana gima atimo sani, mondo kik awe thuolo ni joma dwaro pakore ni gin bende gin joote kaka wan.
13
Joma kamago gin joote mag miriambo, kendo jotich mawuondo ji kariasore ni gin joote mag Kristo.
14
To mano ok en gima bwogo ng’ato, nikech kata mana Satan bende riasore ni en malaika mar ler.
15
Omiyo ok en wach mabwogo ji ka jotichne bende oriasore ni jotich tim makare. To e giko giniyud gima owinjore gi timgi!
16
Awacho kendo ni kik ng’ato gal ni afuwo, to ka ugalo kamano, to ara kawauru ka ng’ama ofuwo, mondo an bende apakra matin nono.
17
To ng’euru ni ka apakora kama, to ok awuo ka ja-Kristo, to awuoyo mana ka gima an ng’ama ofuwo.
18
Ji mathoth pakore kuom gik ma gisetimo e piny ka, koro an to ang’o ma dimona pakora kamano?
19
Un uwegi un joma riek, omiyo uyie ayiea gi weche joma ofuwo!
20
Ka ng’ato lokou wasumbe, kata chamou, kata yakou, kata kaworenu, kata thalo lembu, to uyie ayiea!
21
Ayie gi achaya ma uchayowago ni wan to wasebedo manyap, ma ok watimonu gik ma kamago! Koro awuoyo ka ng’ama ofuwo, to ka ng’ato dwaro pakore nikech wach moro, ka an bende anyalo pakora.
22
Gipakore ni gin jo-Hibrania koso? To donge an ja-Hibrania mana kaka gin? Bende gipakore ni gin jo-Israel, to an ok an ja-Israel koso? Kendo giwacho ni gin nyikwa Ibrahim, to an bende ok an nyakwar Ibrahim?
23
Koso donge gipakore ni gin jotich Kristo? An to an jatich Kristo moloyo gi. (Ka awacho kamano, to awuoyo ka janeko!) Asetiyo tich matek, kendo asebedo e od tuech, bende osechwada, kendo aseneno masiche mag tho moloyo chandruok moro amora ma gin giseneno.
24
Jo-Yahudi nochwada kiboko piero adek gochiko, nyadibich.
25
Bende jo-Rumi nogoya gi ludhe didek, kendo ne ogoya gi kite dichiel. Yie nobarorena e nam nyadidek, kendo ne ariyo e chuny nam odiechieng’ gotieno.
26
E wuodhena mang’eny pile ne aneno masiche e aore, kendo nayudo thagruok kuom jomecho, kendo kuom jo-Yahudi wetena kod kuom joma ok jo-Yahudi. Bende ne aneno masiche e mier, gi thim, gi nembe, kendo kuomowete mag miriambo.
27
Ne atiyo matek, kendo ne achandora ma ok anyal nindo kuom kinde moko, bende kech ne okaya, kendo riyo ne oloya. Kuom ndalo mang’eny ne ok ayud chiemo, kendo koyo ne chama ka achando lewni ma arwaki.
28
To ewi mago duto, nitie ting’ mapek ma an-go pile mar paro kanyakla duto mag jo-Kristo.
29
Ka ng’ato nyap, to donge an bende abedo manyap kode, kendo ka ng’ato opodho modonjo e richo, to donge litna?
30
Ka ochuna ni nyaka apakra to abiro pakora nikech weche manyiso nyawona.
31
Nyasaye ma Wuon Ruoth Yesu ma ipako nyaka chieng’ ema ong’eyo ni ok ariambi.
32
Neuru! Kane an Damaski, jatelo manie bwo ruoth Aretas ne oketo jorit e dhoranga dala mondo omaka,
33
to ne awuok gie otuch manie kor ohinga, kilora piny gi osera, mi atony e lwete!
2 Korintho 11:1
2 Korintho 11:2
2 Korintho 11:3
2 Korintho 11:4
2 Korintho 11:5
2 Korintho 11:6
2 Korintho 11:7
2 Korintho 11:8
2 Korintho 11:9
2 Korintho 11:10
2 Korintho 11:11
2 Korintho 11:12
2 Korintho 11:13
2 Korintho 11:14
2 Korintho 11:15
2 Korintho 11:16
2 Korintho 11:17
2 Korintho 11:18
2 Korintho 11:19
2 Korintho 11:20
2 Korintho 11:21
2 Korintho 11:22
2 Korintho 11:23
2 Korintho 11:24
2 Korintho 11:25
2 Korintho 11:26
2 Korintho 11:27
2 Korintho 11:28
2 Korintho 11:29
2 Korintho 11:30
2 Korintho 11:31
2 Korintho 11:32
2 Korintho 11:33
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13