A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Korintho 1

1
An Paulo, jaote Yesu Kristo kuom dwaro mar Nyasaye, ema andiko baruani kaachiel gi owadwa Timotheo. Wandikonu un kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye man Korintho, kendo ni jo-Nyasaye duto manie piny Akaya.
2
Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye kod ruodhwa Yesu Kristo obed kodu.
3
Duong’ obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng’wono kendo makonyowa e yore duto.
4
Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira moro amora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa.
5
Kaka masiche moko mag sand mang’eny mane Kristo oneno koro bironwa mogundho e kaka kony mang’eny ma wayudo kuom Kristo bende koro bironwa mogundho.
6
Ka isandowa, to en mana ni mondo okonyu, kendu uyud warruok. To ka ikonyowa, to en bende mana ni mondo Nyasaye okonyu, ka udhil gi sand ma wan bende wayudo,
7
kendo geno mwagenougo ogurore nikech wang’eyo ni kaka uyudo sand kodwa e kaka uyudo kony kodwa bende.
8
Owetewa, wadwaro nyisou chandruok mane wayudo e piny Asia, ne omiwa ting’ mapek mohewo tekrewa, mi chunywa oa ni ok wanachak wabed mangima.
9
Chutho, ne wagalo ni oseng’adnwa buch tho. To mano notimore mondo kik wagen kuomwa wawegi, to wagen mana kuom Nyasaye machiero joma otho.
10
Noresowa e masiche malich mag tho kamano, kendo nochak oreswa. En ema waketo genowa kuome ni obiro medo resowa,
11
ka un bende ukonyowa kulemonwa. Kamano, kaka ji mang’eny bende nobed ka goyo ni Nyasaye erokamano nikech mich momiyowa kuom ng’wonone.
12
To gimoro achiel mamiyowa mor en ni: wang’eyo malong’o e chunywa ni adier mar Nyasaye ema osetelonwa e kindwa gi ji, to moloyo to wasebet kamano mana kuom ng’wono mar Nyasaye, to ok kuom rieko mar dhano.
13
Weche mwandikonugi onge gi tiendgi moko mopondo, to mak mana mago ma unyalo somo, mi uwinji. Kata obedo ni sani pod ung’eyowa mana matin kende,
14
to ageno ni ubiro ng’eyowa malong’o, mondo chieng’ ma Ruoth Yesu biroe, to ubed mamor nikech wan, mana kaka wan bende wanabed mamor nikech un.
15
Ne an gi geno ahinya kuom wachno, omiyo ne achano mokwongo mondo abi iru, uyud gueth diriyo,
16
nikech ne achano mondo aneu ka akadho adhi Makedonia, kendo anachak aneu ka aduogo aa kuno, mondo ukowa ka adhi Judea.
17
To uparo ni kane achano kamano to ne an jahubagabaga koso? Koso uparo ni achano yorena mana kaka dhano chano, ka weche ariyo, ma “Ee” gi “Ooyo” okikore e chunya?
18
Chutho, kaka Nyasaye en jaadiera, wach ma wawacho ok oting’o “Ee” kaachiel gi “Ooyo”,
19
nikech Yesu Kristo wuod Nyasaye, ma wan gi Sila kod Timotheo ne walandonu wachne, ok en “Ee” gi “Ooyo”. To en e “Ee” mogik ma Nyasaye wacho,
20
nimar en ema singruok Nyasaye duto chopo kare kuome. Mano emomiyo kwamiyo Nyasaye duong’ to wawacho ni, “Amin” kuom Yesu Kristo.
21
Jal mamiyo wan kod un wabedo gi ratiro ni wan kuom Kristo en Nyasaye. En ema osewirowa,
22
kendo oketo kido mare kuomwa, kendo omiyowa Roho mondo odag e chunywa kaka mich mokwongo mar gueth ma wabiro yudo achien.
23
To aluongo Nyasaye obed janenona ka aramo ni ne akechou emomiyo ne ok achako aduogo Korintho.
24
Ok wan gi teko kuom yieu ni nyaka uyie gima wawacho, nikech un joma nigi yie motegno. To watiyo kaachiel kodu mana ni mondo ubed mamor.
2 Korintho 1:1
2 Korintho 1:2
2 Korintho 1:3
2 Korintho 1:4
2 Korintho 1:5
2 Korintho 1:6
2 Korintho 1:7
2 Korintho 1:8
2 Korintho 1:9
2 Korintho 1:10
2 Korintho 1:11
2 Korintho 1:12
2 Korintho 1:13
2 Korintho 1:14
2 Korintho 1:15
2 Korintho 1:16
2 Korintho 1:17
2 Korintho 1:18
2 Korintho 1:19
2 Korintho 1:20
2 Korintho 1:21
2 Korintho 1:22
2 Korintho 1:23
2 Korintho 1:24
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13