A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 9

1
Donge an ng’at man thuolo? Koso donge an jaote mar Kristo? Donge aseneno Yesu Ruodhwa? Koso ok un e ranyisi mar tich ma atiyo ni Ruoth?
2
Kata ka jomoko ok kwana ka jaote, un to ung’eyo malong’o ni an jaote adier, nikech un e ranyisi mar otena kuom Ruoth.
3
Joma ok oyie koda to adwoko kama:
4
Donge wan gi ratiro mar yudo chiemo kod gik ma wamadho?
5
Koso donge wan gi ratiro mar wuotho gi mondewa ma jo-Kristo, kaka joote mamoko gi omine Ruoth kod Petro jotimo?
6
Koso wan gi Barnaba kende ema nyaka wati mondo wayud gik ma wakonyorego?
7
Ere jalweny ma dikonyre gi pesane owuon, to ok chule msara? Koso en jakwath mane, ma ok madh chak monyiedho kuom jambe?
8
Kamoro uparo ni ranyisi ma achiwogo gin mana paro mag dhano, to donge Muma bende wacho mana kamano?
9
Ondiki e Chik Musa ni, “Kik itue dho dhiang’ ka ywayo lodi madiemo cham.” To uparo ni Nyasaye wuoyo kuom dhok adier?
10
Donge wan ema owuoyo kuomwa? Adier, Chikno nondiki mana nikech wan, nimar jachwoyo kod jakeyo tiyo tijegi mana ka gigeno yudo pokgi mar cham.
11
Ka wan ema ne wachuoyo kodhi mag chuny, koro ere gima omiyo ubwok ka wanwang’o kuomu gik moko mag piny ma wakonyorego?
12
Ka jomoko to nigi thuolo mar yudo gigo kuomu, koro wan donge wan gi thuolo moloyo? Kata kamano ok wasekonyore gi thuolono, to wadhil gi chandruok duto, mondo kik watim gimoro ma dimon Wach Maber man kuom Kristo landre.
13
Donge ung’eyo ni joma tiyo tich Hekalu chamo gik mochiw e Hekalu, kendo ni joma tiyo e kendo-mar-misango bende nwang’o pokgi kuom gik motimgo misango?
14
Kamano bende e kaka Ruoth osegolo chik ni mondo joma lando Injili oyud pokgi kuom lando Injili.
15
To an, kata obedo ni an gi ratiro mar yudo gik ma kamago, to ok asekonyora kodgi, to bende ok andik wechegi ni mondo ayudgi, nikech diber ka atho, moloyo ka ng’ato oloko gima asungoragoni odoko gima nono.
16
To chutho ok anyal sungora kuom lando Injili, nimar ochuna ni nyaka aland Injili, kendo dane malit ahinya ka ok alando Injili.
17
Ka dabed ni atiyo tijni kuom dwarona awuon, to da ayudo pok. To kaka ok atiye gi dwarona awuon, mano nyiso ni en mana tich ma Nyasaye osemiya mondo ati.
18
To koro pokna en ang’o? En mor mar lando Injili ka ok chula gimoro. Tiende ni, ratiro ma an-go mar yudo pok kuom lando Injili, ok akonyrago.
19
Kata obedo ni ok an misumba ng’ato, to asetimora misumba ji duto, mondo alok ji mang’eny kkaka nyalore oyie kuom Kristo.
20
Ka an e kind jo-Yahudi, to aluwo tim jo-Yahudi, mondo alok jo-Yahudi. Tiende ni kata obedo ni an, Chik Musa ok omaka, to ka atiyo e kind joma nie bwo Chik, to atimora ka gima Chik omaka, mondo alokgi.
21
Kamano bende ka an e kind joma ok jo-Yahudi, to atimora ka ng’ama ok ja-Yahudi ma Chik jo-Yahudi ok omako, mondo alok joma ok jo-Yahudi. To mano ok onyiso ni ok arito chik Nyasaye, nikech chutho an e bwo chik Kristo.
22
Ne adoko ng’ama chunye nyap e kind joma chunygi nyap, mana ka gima an achiel kuomgi, mondo alok joma chunygi nyap. Adier, ne alokora gik moko duto ni ji duto, mondo ares moko kuomgi e yo moro amora ma anyalo.
23
Mago atimo nikech Injili, mondo ayud pok miyudo kuom Injili.
24
Donge ung’eyo ni jong’uech duto ringo e pap, to achiel kende ema yudo pok? Un bende ringuru mondo uyombi.
25
Bende ji duto madwaro piem e tugo, ritore kuom chike duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore. Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre.
26
Mano emomiyo aringo ka ang’eyo kuma achomo. Achalo jangum ma ok dir ngum adira kayiem.
27
Adier, asando ringra kendo amiyo owinjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem.
1 Korintho 9:1
1 Korintho 9:2
1 Korintho 9:3
1 Korintho 9:4
1 Korintho 9:5
1 Korintho 9:6
1 Korintho 9:7
1 Korintho 9:8
1 Korintho 9:9
1 Korintho 9:10
1 Korintho 9:11
1 Korintho 9:12
1 Korintho 9:13
1 Korintho 9:14
1 Korintho 9:15
1 Korintho 9:16
1 Korintho 9:17
1 Korintho 9:18
1 Korintho 9:19
1 Korintho 9:20
1 Korintho 9:21
1 Korintho 9:22
1 Korintho 9:23
1 Korintho 9:24
1 Korintho 9:25
1 Korintho 9:26
1 Korintho 9:27
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16