A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 7

1
To koro adwaro dwokou kuom weche mane undiko. Nupenja ka en gima ber mondo ng’ama dichwo kik bed gi dhako.
2
To adwokou kama: Kaka tem mar terruok ng’eny ahinya, ber mondo ng’ato obed gi chiege owuon, kendo dhako bende obed gi chwore owuon.
3
Dichwo nyaka tim ni chiege gik moko duto kaka owinjore otimne, kendo dhako bende nyaka tim ni chwore kamano.
4
Dhako ok oloyo ringre owuon, to mak mana chwore ema oloyo. Kamano, dichwo bende ok oloyo ringre owuon, to mak mana chiege ema oloyo.
5
Kik utuonru gima owinjore, mak mana ka uwinjoru e kindu uwegi kuom kinde matin mondo uyud thuolo mar lemo. Eka bang’e uchak ubed kaachiel, nono to Satan otemou nikech ok unyal ritoru.
6
Awachonu kamano mana ka aketonu parona to ok amiu chik.
7
To agombo ni ji duto da obedo kaka an, to kata kamano ng’ato ka ng’ato nigi michne owuon moa kuom Nyasaye, achiel e yorni, kendo moro e yo machielo.
8
To awacho ni joma ok okendo gi joma ok okendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an.
9
To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo owruok gi gombo.
10
To agolo chik kuom joma okendo gi joma okendi, to gima awacho ok en chikna awuon, to en chik Ruoth mawacho ni, “Dhako ok onego owe chwore,
11
kendo dichwo bende ok onego riemb chiege.” To ka dhako oweyo chwore to onego osik mak okende, kata mondo odog ni chwore.
12
To kuom jomoko duto modong’, to Ruoth ok wuoye, to an ema awuoyoe kama: Ka owadwa moro nigi dhako, ma ok oyie kuom Kristo, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.
13
Kamano bende, ka dhako moyie kuom Kristo nigi dichwo ma ok oyie, to dichwogno oyie dak kode, to kik dhakono weye.
14
Mano en kamano nikech dichwo ma ok oyie owal ni Nyasaye nikech chiege ma oyieno, kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal ni Nyasaye nikech chwore moyieno. Ka da ni ok kamano, to nyithindu da ok obedo mag Nyasaye.
15
To ka jal ma ok oyie ema dwaro pogore gi jaode, to jaode mondo oweye aweya oa. Wach ma kamano ok otueyo owadwa kata nyaminwa. To Nyasaye oseluongou, un joma oyie, mondo udag e kue.
16
In dhako moyie, ing’eyo nadi kata dires chwori? Koso in dichwo moyie, ing’eyo nadi kata dires chiegi?
17
Ber mondo ng’ato oti gi mich mane Nyasaye opogone, kendo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. Mano e gima apuonjo e kanyakla duto mar jo-Kristo.
18
Kapo ni Nyasaye noluongo ng’ato kosetere nyangu, to kik odwar mondo obed ka ng’at ma ok oter nyangu. Kamano bende ng’at mane oluongi ka ok oter nyangu kik dwar mondo otere nyangu,
19
nikech koda oter ng’ato nyangu, koda ok oter, to mano chalre, to gima duong’ en mana rito chik Nyasaye.
20
Ng’ato ka ng’ato onego obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.
21
Ne in misumba kane Nyasaye oluongi koso? Mano kik chandi, to kinyalo yudo kinde mar bedo thuolo, to ber mondo itim kamano.
22
Ng’ama Ruoth oluongo ka misumba en ng’at Ruoth, ma osemiyo thuolo. Kamano bende e kaka ng’at ma Kristo ka ni thuolo en misumba Kristo.
23
Nyasaye nong’iewou mochulo nengou, omiyo kik ubed wasumb ji.
24
Owetena, ng’ato ka ng’ato onego bed gi Nyasaye mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.
25
To kuom joma ok okendo gi joma ok okendi to awachoe kama: Aonge gi chik ma Ruoth omiya mondo aketnigi, to anyisou mana parona kaka ng’ama ng’wono mar Ruoth osetimo ng’ama ogen.
26
Aparo ni kaka chandruok nitie e kindeni, ber mondo ng’ato osik kaka en.
27
In gi dhako koso? Ka kamano, to kik uweru kode. To ka ionge gi dhako, to kik idwar mondo ibedgo.
28
To kata kamano, ka ikendo to ok iketho, kendo nyako bende ka okendi, to ok oketho. To joma kamago none masira e pinyni, kendo daher resou kuom mano.
29
Owetena, awachonu kamano nikech ndalo modong’ nok, omiyo chakre kawuono, joma nigi mon mondo obed ka joma ongego,
30
kendo joma ywak mondo obed ka joma ok ywagi. Joma nigi mor bende obed ka joma ok nigi mor, kendo joma ng’iewo gik moko mondo obed ka joma ok gin weg ma giseng’iewogo.
31
Bende joma konyore gi mwandu mag piny mondo obed ka joma ok konyrego, nikech pinyni kadho, kaachiel gi gige duto.
32
Adwaro ni mondo ubed maonge gi parruok. Ng’at ma ok okendo osiko paro mana wach Ruoth, kaka dobed malong’o ni Ruoth.
33
Ng’at mokendo to paro mana wach piny, kaka dobed malong’o ni chiege,
34
omiyo parone opogore ariyo. Nyako ma ok okendi paro mana wach Ruoth. Odwaro ni mondo obed ng’at Ruoth gi ringre kod chunye bende. Dhako mokendi to paro mana weche piny, nimar odwaro bedo malong’o ni chwore.
35
Awachonu wechegi nimar adwaro konyou. Ok atem ketonu chik matek, to adwaro mana ni mondo utim gik mabeyo kendo mowinjore, kutiyo ni Ruoth gi chunyu achiel ma ok uparo gima chielo.
36
Kapo ni ng’ato oneno ni otimo marach ni nyako mowinjorego ni odwaro kendo, nikech ok onyal ritore, to ber mondo okend nyakono. Ok oketho kotimo kamano.
37
To ka oketo chunye motegno, maonge gima ochune, to otimo maber moloyo ka ok okendo nyakono.
38
Emomiyo ng’ama okendo nyako mane giwinjorego otimo maber, to ng’ama ok okendo nyako mane giwinjorego otimo gima ber moloyo.
39
Chik otueyo dhako ndalo duto ma chwore pod ngima, to ka chwore osetho, to en gi thuolo mondo ng’ama ohero okende. To ng’ama okendono nyaka bed ja-Kristo.
40
To aparo ni dobed gi mor moloyo kosiko mak okende. Mano e parona, kendo aparo ni an bende an gi Roho mar Nyasaye.
1 Korintho 7:1
1 Korintho 7:2
1 Korintho 7:3
1 Korintho 7:4
1 Korintho 7:5
1 Korintho 7:6
1 Korintho 7:7
1 Korintho 7:8
1 Korintho 7:9
1 Korintho 7:10
1 Korintho 7:11
1 Korintho 7:12
1 Korintho 7:13
1 Korintho 7:14
1 Korintho 7:15
1 Korintho 7:16
1 Korintho 7:17
1 Korintho 7:18
1 Korintho 7:19
1 Korintho 7:20
1 Korintho 7:21
1 Korintho 7:22
1 Korintho 7:23
1 Korintho 7:24
1 Korintho 7:25
1 Korintho 7:26
1 Korintho 7:27
1 Korintho 7:28
1 Korintho 7:29
1 Korintho 7:30
1 Korintho 7:31
1 Korintho 7:32
1 Korintho 7:33
1 Korintho 7:34
1 Korintho 7:35
1 Korintho 7:36
1 Korintho 7:37
1 Korintho 7:38
1 Korintho 7:39
1 Korintho 7:40
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16