A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 6

1
Ka ng’ato kuomu nigi wach moro kod owadgi, to ere kaka dodhi mana e buch joma ok oyie kuom Kristo, kar dhiyo e nyim jo-Nyasaye?
2
Donge ung’eyo ni jo-Nyasaye ema biro yalo piny? To ka un ema ubiro yalo piny kamano, to koro ere gima dimonu yalo weche matindo?
3
Ok ung’eyo ni wanayal malaika koso? To ka kamano, donge dwayal weche mag pinyni moloyo?
4
To ka un gi buche ma kamago, to marang’o uterogi e nyim joma jo-Nyasaye ok kwan ka gimoro, mondo oyal bucheu?
5
Awuoyonu kamano mondo akuodgo wiu! Bende en adier ni onge kata ng’at achiel mariek kuomu manyalo ng’ado bura e kind ng’ato gi owadgi,
6
momiyo ja-Kristo donjo ni ja-Kristo wadgi mana e nyim buch joma ok oyie kuom Kristoni?
7
Buche ma un-go e kindu nyiso ni userem! Marang’o ok uyie mondo otimnu marach? Koso marang’o ok uyie mondo omau amaya?
8
Kar timo kamano to un uwegi ema utimo marach, kendo un ema umecho, to eka utimo kamano mana ni oweteu!
9
Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,
10
kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.
11
To kamano e kaka moko kuomu ne chalo! To koro osepwodhu kuom richo, kendo owalu ubed jo-Nyasaye, bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa.
12
Ng’ato nyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora ma ahero.” Ee, mano nyalo bedo adier, to kik igal ni gik moko duto mitimo gin gik mowinjore. Adier, anyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora mahero”, to ok anyal yie mondo gimoro amora oloka misumbane.
13
Ng’at machielo bende nyalo wacho ni, “Chiemo en mar ich, kendo ich en mar chiemo.” Ee, to Nyasaye notiek gik moko ariyogo duto. To ringruok ok ochue ni terruok, to en mar Ruoth, kendo Ruoth en mar ringruok.
14
Nyasaye nochiero Ruoth, kendo wan bende obiro chierowa gi tekone.
15
Donge ung’eyo ni ringreu gin fuond Kristo? Koro dakaw fuond Kristo mondo alok fuond dhako ma jachode adier? Ooyo, mano ok nyalre!
16
Koso ok ung’eyo ni ng’ama oriwore gi dhako ma jachode doko ringruok achiel kode? Muma wacho niya, “Ji ariyogo doko ringruok achiel.”
17
To ng’ama oriwore gi Ruoth to doko chuny achiel kode.
18
Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng’ato timo ok keth ringre. Ng’ama terore to ketho ringre owuon.
19
Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.
20
Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.
1 Korintho 6:1
1 Korintho 6:2
1 Korintho 6:3
1 Korintho 6:4
1 Korintho 6:5
1 Korintho 6:6
1 Korintho 6:7
1 Korintho 6:8
1 Korintho 6:9
1 Korintho 6:10
1 Korintho 6:11
1 Korintho 6:12
1 Korintho 6:13
1 Korintho 6:14
1 Korintho 6:15
1 Korintho 6:16
1 Korintho 6:17
1 Korintho 6:18
1 Korintho 6:19
1 Korintho 6:20
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16