A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 4

1
Nyaka ukwanwa ka jotich Kristo, ma osemi tich rito weche mopondo mag Nyasaye.
2
To gima dwarore kuom jorit en ni nyaka gibed joadiera.
3
To an ok adew kata ka uyala, kata ka iyala e bura moro amora. To bende kata an awuon ok anyal yalora kenda.
4
Chutho ok ane gimoro maketho, to mano ok onyiso ni aonge gi ketho. To ng’at ma yala en Ruoth.
5
Omiyo kik ung’ad ni ng’ato bura ka kinde moketi pok ochopo, to rituru biro mar Ruoth, nikech en ema nogol e lela weche mopandi e mudho, kendo noel paro mag chuny dhano. Eka Nyasaye nomi ng’ato ka ng’ato pak mowinjorego.
6
Owetena, aketo wechegi duto kuoma, kendo kuom Apolo, kaka ranyisi ni mondo upuonjrugo tiend ngero ma wacho ni, “Kik ukadh weche mondiki e Muma.” Ng’ato kuomu kik sungre kachwako ng’at achiel to kwedo ng’at machielo.
7
Ang’o momiyo iparo ni iduong’ moloyo jomoko? Koso ang’o ma iparo ni in-go mane Nyasaye ok ema omiyi? Koro ere gima omiyo isungori ka gima gik ma in-go ok omiyi amiya?
8
Nenore ni uparo ni useyudo gik moko duto mudwaro, kendo usedoko joma omew! Usebedo ruodhi, to wan uweyowa oko! Mad ubed ruodhi adier, mondo wan bende wabed ruodhi kodu!
9
To nenore ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odong’ chien mogik ni ji duto, kendo ka joma ong’adnigi buch tho, nikech oseketwa ka gima piny duto rango. To ok mana ji kende ema rangowa, to koda ka malaika bende!
10
Neuru kaka wan joma ofuwo nikech Kristo, to un, un joma riek kuom Kristo! Wan joma nyap, to un utek. Un omiu duong’ ahinya, to wan ochawa!
11
Nyaka chop koroni kech kayowa, kendo riyo oloyowa. Wan duge, bende igoyowa, kendo waonge kar dak.
12
Watiyo matek gi lwetwa wawegi. Ka oyanywa to waguedho joma yanyowa, kendo ka isandowa, to wadhil adhila.
13
Bende ka ijarowa, to wadoko mamuol. Adier, nyaka chop chil kawuono, wan ji mikwano ka nono, kendo wan mana yugi mag piny!
14
Ok andik wechegi ni mondo akuodgo wiu, to andikogi mana ni mondo ang’adnugo rieko, kaka nyithinda ma ahero.
15
Kata da bed ni un gi jopuonj gana gi gana kuom Kristo, to un mana gi wuoro achiel kende, nikech kuom Yesu Kristo, an ema ne adoko wuonu, kapuonjou Injili.
16
Omiyo akwayou gi ng’wono ni mondo uluw mana timna.
17
Mano emomiyo aoronu Timotheo. En wuoda kuom Ruoth. Ahere kendo en jaadiera. Obiro paronu chike ma aluwo e ngimana kuom Kristo Yesu, kendo ma apuonjo kuonde duto, e kanyakla duto mag jo-Kristo.
18
Jomoko kuomu sungore kaparo ni ok nabi iru.
19
To abiro biro iru piyo, ka Ruoth oyie, eka anang’e an awuon teko ma joma sungorego nigo, to ka ok mana gima giwacho,
20
nikech Loch Nyasaye ok obedo kuom wach, to obedo kuom teko.
21
Koro ere gima udwaro? Udwaro ni abinu gi luth, koso abinu gi hera kod chuny mamuol?
1 Korintho 4:1
1 Korintho 4:2
1 Korintho 4:3
1 Korintho 4:4
1 Korintho 4:5
1 Korintho 4:6
1 Korintho 4:7
1 Korintho 4:8
1 Korintho 4:9
1 Korintho 4:10
1 Korintho 4:11
1 Korintho 4:12
1 Korintho 4:13
1 Korintho 4:14
1 Korintho 4:15
1 Korintho 4:16
1 Korintho 4:17
1 Korintho 4:18
1 Korintho 4:19
1 Korintho 4:20
1 Korintho 4:21
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16