A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 2

1
Kuom mano owetena, kane abiro iru mondo aland wach mopondo mar Nyasaye, to ne ok awuoyo gi weche mamit kata gi rieko matut,
2
nimar ne aketo chunya mondo ka an kodu to kik apar gimoro amora mak mana Yesu Kristo, to moloyo wach thone e msalaba.
3
Kane abiro iru, to ne anyap, kendo luoro nomiyo denda duto otetni,
4
bende kane alando wach to ne ok akonyora gi weche mariek maywayo ji, to teko mar Roho ema ne onyisou ni wach ma alando en adier,
5
mondo yie maru kik tenre kuom rieko mar dhano to otenre mana kuom teko mar Nyasaye.
6
To kata kamano nitie rieko ma wapuonjogo joma yiegi otegno, to ok en rieko mar pinyni, kata mar jotend pinyni, nikech gin to lochgi osechako rumo.
7
To rieko ma wapuonjo en rieko mopondo mar Nyasaye mapok ofwenyre. En rieko mopand ni ji, mane Nyasaye osechanonwa chon kane pok ochue piny, mondo wayud duong’.
8
Onge kata achiel kuom jotend pinyni mane ong’eyo riekono, nikech ka dine bed ni ging’eye, to dine ok giguro Ruodh duong’ e msalaba.
9
To riekono koro osefwenyore, mana kaka Muma wacho niya, “Gik ma wang’ pok oneno, kendo ma it pok owinjo, bende mapok odonjo e chuny dhano, e gik ma Nyasaye oiko ni joma ohere.”
10
To wan ema ne Nyasaye onyisowa wachne mopondo, kuom teko mar Roho, nikech Roho ofwenyo ni ji gik moko duto, kata mana weche matut mag Nyasaye.
11
Onge ng’ato manyalo ng’eyo paro manie chuny ng’ato machielo, to maka mana chuny ng’ato ema ong’eyo parone owuon. Kamano bende e kaka Roho mar Nyasaye kende ema ong’eyo paro mar Nyasaye.
12
To ne ok wayudo Roho moa kuom Nyasaye, mondo wang’e mich duto ma Nyasaye osemiyowa kuom ng’wonone.
13
Koro kwawuoyo kuom gigo, to ok wakonyre gi weche mag rieko ma dhano puonjo, to wakonyore mana gi weche ma Roho puonjo, kwanyiso joma nigi Roho weche mag chuny.
14
To ng’at maonge gi Roho ok nyal yie weche ma Roho mar Nyasaye nyise. Adier, ok onyal winjo tiendgi maber, nikech ginenore ka gik mofuwo, nimar inyalo nonogi mana gi teko mar Roho.
15
To ng’at man gi Roho nyalo nono gik moko duto, to en owuon onge ng’ama nyalo nono chunye.
16
Mano e gima Muma bende wacho ni, “Ere ng’ama ong’eyo paro mar Ruoth, ma dimi ong’ad ni Ruoth rieko?” Wan to wan gi paro mar Kristo!
1 Korintho 2:1
1 Korintho 2:2
1 Korintho 2:3
1 Korintho 2:4
1 Korintho 2:5
1 Korintho 2:6
1 Korintho 2:7
1 Korintho 2:8
1 Korintho 2:9
1 Korintho 2:10
1 Korintho 2:11
1 Korintho 2:12
1 Korintho 2:13
1 Korintho 2:14
1 Korintho 2:15
1 Korintho 2:16
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16