A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 16

1
To kuom wach solro mitimo ni jo-Nyasaye, un bende timuru kaka nanyiso kanyakala mag jo-Kristo manie piny Galatia mondo otim.
2
Chieng’ Jumapil ka Jumapil, ng’ato ka ng’ato kuomu mondo opog moko kuom gik ma Nyasaye osekonyego, oket tenge mondo solro kik tim ka abiro.
3
Yieruru jomoko kuomu, kendo ka abiro, to anaorgi gi barupe mondo giter chiwou Jerusalem,
4
kendo ka owinjore ni an bende onego adhi, to anadhi kodgi.
5
Anabi iru ka aselando Wach Maber e piny Makedonia,
6
kendo dipo ka abedo kodu, mi kamoro datiek ndalo chwiri kodu, mondo ukowa maber kamoro amora ma adhiye.
7
Anatim kamano nikech ok adwar nenou mana ka akadho, to ageno bedo kodu kuom ndalo moko, ka Ruoth oyie.
8
To pod abiro bet Efeso ka, nyaka chop chieng’ Pentekost,
9
nikech oyawna dhoot malach kaeri mar tiyo tich maduong’ makelo konyruok, to bende nitie wasigu mang’eny.
10
To ka Timotheo obiro iru, to neuru ni obedo kodu koonge luoro, nikech otiyo ni Ruoth mana kaka an.
11
Omiyo kik ng’ato chaye, to ukowe gi kue mondo obi ira. Eri warite, wan kod owete.
12
To koro adwaro nyisou wach owadwa Apolo. Asejiwe ahinya mondo obi iru kod owete, to pod ok oyie maber mondo obi e ndaloni, to obiro biro ka oyudo thuolo.
13
Beduru motang’, kendo chung’uru motegno kuom yieu. Beduru gi chir kendo gi jing’o.
14
Bende gik moko duto mutimo, timuru gi hera.
15
Owetena, donge ung’eyo Stefano kod joodgi? Gin e joma okwongo doko jo-Kristo ee piny Akaya, kendo gisechiwore mondo giti ni jo-Nyasaye.
16
Koro akwayou owetena, ni mondo uyie bet e bwo joma kamago, kendo e bwo ng’ato ka ng’ato ma bende tiyo tich Nyasaye matek.
17
Amor ahinya nikech Stefano gi Fortunato kod Akaiko josebiro, nimar gisekonya karu,
18
kendo giseduogo chunya, mana kaka aparo ni giseduogo chunyu bende. Onego uyie joma kamago.
19
Kanyakla mag jo-Kristo manie piny Asia ooronu mos, kendo Akula gi Priska kod kanyakla mar jo-Kristo malemo e odgi bende omosou ahinya kuom Ruoth.
20
Owete duto omosou. Yogreuru gi mos maler.
21
An Paulo ema koro andikonu mosni gi lweta awuon.
22
Ka ng’ato ok ohero Ruoth, to mondo okuong’re! Ruodhwa bi!
23
Ng’wono mar Ruoth Yesu obed kodu.
24
Herane obed kodu kuom Kristo Yesu.
1 Korintho 16:1
1 Korintho 16:2
1 Korintho 16:3
1 Korintho 16:4
1 Korintho 16:5
1 Korintho 16:6
1 Korintho 16:7
1 Korintho 16:8
1 Korintho 16:9
1 Korintho 16:10
1 Korintho 16:11
1 Korintho 16:12
1 Korintho 16:13
1 Korintho 16:14
1 Korintho 16:15
1 Korintho 16:16
1 Korintho 16:17
1 Korintho 16:18
1 Korintho 16:19
1 Korintho 16:20
1 Korintho 16:21
1 Korintho 16:22
1 Korintho 16:23
1 Korintho 16:24
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16