A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 15

1
To koro owetena, adwaro paronu Wach Maber mane apuonjou, mondo anyisu tiende. Ne urwake, kendo yie maru ochung’ kuome motegno,
2
bende en ema uyudo resruok kuome, to mana ka usiko uyie gi gima ne apuonjou, kapo ni ok uyie kayiem nono.
3
Wach maduong’ie moloyo akelonu, kendo ma an bende nokelna, en ni: Kristo notho nikech richowa, kaka Muma wacho.
4
Noyike, kendo nochier oa kuom joma otho chieng’ mar adek, bende kaka Muma wacho.
5
Nofwenyore ni Petro, kendo ni joote apar gariyo.
6
Bang’ mano nofwenyore kaachiel ni jopuonjre ma kwan-gi oloyo mia abich, ma ng’enygi pod nitie nyaka chil kawuono, to moko osetho.
7
Bende nofwenyore ni Jakobo, eka kendo ofwenyore ni joote duto.
8
Bang’e mogik, an bende nofwenyorena apoya, mana ka nyathi monywol apoya.
9
An ema atinie moloyo kuom joote duto. Ok owinjore luonga ni jaote, nikech nasando kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye.
10
To ng’wono mar Nyasaye ema osemiyo abedo kaka achaloni, kendo ng’wono mane omiya ok osebet kayiem nono. Chutho asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to ok gi tekra awuon, to ng’wono mar Nyasaye ema notiyo kuoma.
11
Emomiyo kata bed ni wach noa kuoma kata kuomgi, to mano e gima waduto wapuonjo, kendo ema ne uyie.
12
Koro kaka wapuonjo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, ere kaka jomoko kuomu wacho ni joma otho ok nochier?
13
To ka chier onge, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier.
14
To ka Kristo ne ok ochier, to kara wach mwalando onge tiende, kendo un bende gima uyie onge tiende.
15
To bende wanenore ka joma riambo kuom Nyasaye, nikech wasebedo kwawacho ni ne ochiero Yesu oa kuom joma otho. To kara ne ok ochiere ka en adier ni joma otho ok chier,
16
nimar ka joma otho ok chier, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier.
17
To ka Kristo ne ok ochier adier, to kara yie maru en kayiem nono, kendo pod un mana e richou.
18
Bende mano dinyis ni joma osetho ma oyie kuom Kristo, kara olal!
19
Ka wageno kuom Kristo mana e ngimani kende, to kara wan e joma odhierie moloyo ji duto e piny!
20
To en adier ni Kristo ne ochier oa kuom joma otho! En ema nokwongo chier mana ka gir singo ni joma otho biro chier.
21
Tiende ni, kaka dhano nokelo tho e piny, e kaka dhano bende nokelo chier kuom tho.
22
Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo,
23
to ginibi ka ng’ato ka ng’ato ni kare owuon. Tiende ni Kristo ema nokwongo chier kaka gir singo, eka chieng’ ma Kristo oduogo, to joge nochier.
24
Bang’ mano chieng’ giko nochopi, ma Kristo nochiwie loch ni Nyasaye Wuoro, kosetieko loch duto, gi teko duto kod nyalo duto,
25
nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende.
26
To jasigu ma notiek mogik en tho,
27
nimar Muma wacho niya, “Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende.” To ka Muma wacho ni, “gik moko duto”, to nyaka ung’e ni mano ok oting’o koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo.
28
To ka gik moko duto oseketi e bwo loch Wuowi, bang’e en bende enobed e bwo loch Nyasaye mane oketo gik moko duto e bwoye, mondo Nyasaye obed gi loch kuom gik moko duto.
29
Koro ka chier onge, to ere ohala ma joma ibatiso nikech joma otho biro yudo? Ere gimomiyo ibatisogi nikech joma otho, ka joma otho ok chier ngang’?
30
Koso wan to ere gima omiyo wayie bedo e masira seche duto?
31
Owetena, awachonu adier nikech mor ma an-go kodu kuom Kristo Yesu Ruodhwa ni, tho ochoma pile.
32
Ka an mana dhano ma ok chier, to ere ber mane ayudo kuom kedo gi ondiegi Efeso? Ka en adier ni joma otho ok chier, to kara wachiemuru, kendo wamethuru, nikech kiny wanatho, mana kaka Muma wacho.
33
Kik wuondu! Osiepe maricho ketho timbe mabeyo.
34
Beduru gi rieko mondo uwe timo richo. Jomoko kuomu kia Nyasaye. Awacho kamano mondo akuodgo wiu!
35
Ng’ato nyalo penjo ni, “Ere kaka ichiero joma otho? Koso ringruok manadi ma ginibedgo?”
36
To mano penjo mofuwo manadi! Donge kodhi ma in iwuon ichwoyo kwongo tho, eka bet mangima?
37
Bende gima ichwoyo ok en cham hie mabiro wuok bang’e, to en mana kodhi kende. Onyalo bedo mar ngano kata mar cham moro amora.
38
To Nyasaye miyogo kido kaka oneno ni long’one. Kamano kodhi ka kodhi nigi kite owuon.
39
To bende ring’o mag gik moko ok en kit ring’o achiel, to nitie ring dhano, gi mar le, gi mar winyo, kod mar rech.
40
Nitie gik polo, kod mag piny. To gik polo nigi duong’ moro, kendo mag piny bende nigi duong’ machielo.
41
Nitie duong’ mar wang’chieng’, kod duong’ mar due, kod duong’ mar sulue. To chutho sulue achiel rieny matek moloyo machielo.
42
Mano e kaka chier mar joma otho bende chalo. Ringruok miyiko e lowo en gima tow, to ichiere ka gima ok tow.
43
Ka oyike, to oonge gi duong’, to ka ochiere to en gi duong’. Iyike ka onyap, to ichiere ka en gi teko.
44
Bende iyike ka en gi ringruok mar pinyni, to ichiere ka en gi ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo.
45
Mano emomiyo Muma wacho niya, “Adam, dhano mokwongo, nodoko ng’at man gi ngima, to Adam ma achien nodoko Roho machiwo ngima.”
46
To ringruok mar polo ok ema ne okwongo betie, to ringruok mar piny ema ne okwongo, eka bang’e mano mar polo nobetie.
47
Dhano mokwongo nochue gi lowo mar piny, to dhano mar ariyo noa e polo.
48
Jogo mochue gi lowo chalo gi jal mane ochue gi lowo cha, to jogo mag polo chalo gi Jal mane oa e polo.
49
Kaka wasebedo gi kido mar dhano mar lowo, e kaka wanabed gi kido mar Jal mane oa e polo cha.
50
To owetena, gima awacho e ma: Joma pod nigi ringruok mar pinyni ok nyal yudo gueth mar Loch Nyasaye, bende gima tow ok nyal bedo wuon gik ma ok tow.
51
To winjuru mondo awachnue wach moro mopondo: Ok wanatho waduto, to nolokwa
52
ahucha ka diemo wang’, ka tung’ mogik oywak, nimar ka oywak to joma otho nochier gi ringruok ma ok tow, kendo wan bende nolokwa,
53
nikech ringruok matowni nyaka rwakre gi ringruok ma ok tow. Adier, gima tho nyaka rwakre gi gima ok tho.
54
Kuom mano, ka ringruok matow oserwakore gi ringruok ma ok tow, kendo ka gima tho oserwakore gi gima ok tho, eka weche mondiki e Muma nochop kare niya, “Tho oselo, motiek chuth!
55
In tho, ere lochni? In tho, ere lit mikelo?”
56
Lit mar tho en richo, kendo richo yudo teko kuom Chik.
57
Wagouru erokamano ni Nyasaye, mamiyo walocho kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
58
Emomiyo owetena mahero, chung’uru motegno ma ok ung’ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung’eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono.
1 Korintho 15:1
1 Korintho 15:2
1 Korintho 15:3
1 Korintho 15:4
1 Korintho 15:5
1 Korintho 15:6
1 Korintho 15:7
1 Korintho 15:8
1 Korintho 15:9
1 Korintho 15:10
1 Korintho 15:11
1 Korintho 15:12
1 Korintho 15:13
1 Korintho 15:14
1 Korintho 15:15
1 Korintho 15:16
1 Korintho 15:17
1 Korintho 15:18
1 Korintho 15:19
1 Korintho 15:20
1 Korintho 15:21
1 Korintho 15:22
1 Korintho 15:23
1 Korintho 15:24
1 Korintho 15:25
1 Korintho 15:26
1 Korintho 15:27
1 Korintho 15:28
1 Korintho 15:29
1 Korintho 15:30
1 Korintho 15:31
1 Korintho 15:32
1 Korintho 15:33
1 Korintho 15:34
1 Korintho 15:35
1 Korintho 15:36
1 Korintho 15:37
1 Korintho 15:38
1 Korintho 15:39
1 Korintho 15:40
1 Korintho 15:41
1 Korintho 15:42
1 Korintho 15:43
1 Korintho 15:44
1 Korintho 15:45
1 Korintho 15:46
1 Korintho 15:47
1 Korintho 15:48
1 Korintho 15:49
1 Korintho 15:50
1 Korintho 15:51
1 Korintho 15:52
1 Korintho 15:53
1 Korintho 15:54
1 Korintho 15:55
1 Korintho 15:56
1 Korintho 15:57
1 Korintho 15:58
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16