A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 12

1
Koro owetena, adwaro ni mondo ubed ka ung’eyo adiera man kuom mich ma Roho chiwo.
2
Ung’eyo ni kane pok uyie kuom Kristo, ne iterou ir nyiseche manono mamomni, mi ulal.
3
Mano emomiyo adwaro nyisou mondo ung’e ni, onge ng’ama nigi Roho mar Nyasaye manyalo wacho ni, “Okuong’ Yesu”. To bende onge ng’ama nyalo wacho ni, “Yesu en Ruoth” mak mana ka en gi Roho Maler.
4
Nitie mich mag Roho mopogore opogore, to Roho achiel ema chiwogi.
5
Bende nitie tije mopogore opogore, to Ruoth achiel ema itiyone.
6
Nitie yore mopogore opogore ma teko Nyasaye tiyoe kuom ji, to Nyasaye achiel ema tiyo e yorego duto.
7
Ng’ato ka ng’ato yudo mich ma Roho chiwo e yo mopogore opogore mondo otigo tich maber.
8
Ng’at moro omi rieko mar wuoyo, kuom teko mar Roho. Machielo omi teko mar puonjo weche matut, kuom teko mar Roho nogono.
9
To Roho achielno miyo ng’at moro yie, to machielo to omiyo teko mar chango ji.
10
Bende ng’at moro Roho omiyo teko mar timo honni, to ng’at machielo to omiyo teko mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to eka moro to omiyo teko mar pogo mich moa kuom Roho kod mago ma ok oa kuom Roho. Ng’at machielo to omiyo teko mar dhumo dhok mayoreyore, eka moro to omiyo teko mar loko tiend weche midhumogo.
11
To mago duto gin mana tich mar Roho achiel. Opogo michgo ni ng’ato ka ng’ato kaka ohero.
12
Kristo en kaka ringruok achiel man gi fuonni mang’eny. To kata obedo ni en gi fuonni mang’eny kamano, to en mana ringruok achiel.
13
Kamano bende e kaka wan duto, bed ni wan jo-Yahudi kata joma ok jo-Yahudi, kata wasumbini kata joma ni thuolo, to osebatiswa e ringruok achiel kuom Roho achiel, kendo wan duto osemiwa Roho achielno mondo wamadhi.
14
Ringruok ok olos mana gi fuoni achiel kende, to olose gi fuonni mang’eny.
15
Kata ka da bed ni tielo nyalo wacho ni, “Ok an lwedo, omiyo ok an mar ringruok”, to pod en mana mar ringruok.
16
Bende kata da bed ni it nyalo wacho ni, “Ok an wang’, omiyo ok an mar ringruok”, to pod en mana mar ringruok.
17
Ka da ringruok duto bed mana wang’, to ere kaka dowinj wach? Kata da bed mana it kende, ere kaka dong’ue gik moko?
18
To Nyasaye noketo fuonni duto achiel ka achiel e ringruok mana kaka noneno ni ber.
19
Ka da giduto gibed mana fuoni achiel kende, to ringruok dobetie nadi?
20
To wang’eyo ni nitie fuonni mang’eny, to giloso mana ringruok achiel.
21
Kuom mano wang’ ok nyal wacho ni lwedo ni, “Aonge kodi gi tich.” Kamano wich bende ok nyal wacho ni tielo ni, “Aonge kodi gi tich”.
22
Ooyo, mano ok kamano, to fuonni manenore ni nyap, ema dwarore moloyo,
23
kendo mago manenore ni onge gi duong’ ema wamiyo duong’ moloyo. Kamano fuondwa ma ok long’o wageng’o maber moloyo,
24
to fuondwa manenore mabeyo to ok dwar geng’o kamano. Nyasaye oseloso ringruok kaachiel komiyo fuonni mochando duong’ bedo gi duong’ moloyo,
25
mondo ringruok kik pogre, to fuonni duto obed ka konyore kaachiel.
26
Ka fuonni achiel lit, to fuoni duto lit, kendo ka fuonni achiel omi duong’, to fuoni duto bedo mamor kaachiel kode.
27
Emomiyo un duto un ringre Kristo, kendo ng’ato ka ng’ato en fuonni mar ringruokno.
28
Nyasaye oseketo ji e kanisane ma en kanyakla mar jo-Kristo duto, kama: mokwongo joote, mar ariyo johul wach moa kuom Nyasaye, mar adek jopuonj, eka joma timo honni, bang’e joma omi teko mar chango ji, gi joma konyo ji, gi joma omi tich telo ni ji, kod madhumo dhok mayoreyore.
29
Uparo ni giduto gin joote koso? Kata ni giduto gin johul wach? Koso giduto gin jopuonj? Giduto gin gi teko mar timo honni?
30
Koso giduto gin gi teko mar chango ji? Giduto gidhumo dhok mayoreyore? Koso giduto giloko tiend weche midhumogo?
31
Ooyo! To kata kamano, mich madongo moloyo ema mondo uket chunyu uyudi. To nitie yo moro moloyo ma adwaro nyisou.
1 Korintho 12:1
1 Korintho 12:2
1 Korintho 12:3
1 Korintho 12:4
1 Korintho 12:5
1 Korintho 12:6
1 Korintho 12:7
1 Korintho 12:8
1 Korintho 12:9
1 Korintho 12:10
1 Korintho 12:11
1 Korintho 12:12
1 Korintho 12:13
1 Korintho 12:14
1 Korintho 12:15
1 Korintho 12:16
1 Korintho 12:17
1 Korintho 12:18
1 Korintho 12:19
1 Korintho 12:20
1 Korintho 12:21
1 Korintho 12:22
1 Korintho 12:23
1 Korintho 12:24
1 Korintho 12:25
1 Korintho 12:26
1 Korintho 12:27
1 Korintho 12:28
1 Korintho 12:29
1 Korintho 12:30
1 Korintho 12:31
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16