A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

1 Korintho 101
Owetena, adwaro ni mondo ung’e tiend gima notimore ni kwerewa: Bor polo notelo nigi giduto ka nie wigi malo, kendo giduto ne ging’ado Nam Makwar.
2
Bedo e bwo bor polono, kendo ng’ado nam kamano ema ne okwan ka batiso mane omiyo giduto gibedo e achiel gi Musa.
3
Giduto ne gichamo chiemo achiel mar chuny,
4
kendo ne gimodho pi achiel mar chuny, nikech ne gimodho e lwanda mar chuny mane wuotho kodgi. Lwandano ne Kristo owuon.
5
To kata kamano, wang’eyo ni ji mathoth kuomgi ne ok long’o ni Nyasaye, nikech ringregi nodong’ koke kuonde duto e thim.
6
Gigo duto notimore mondo obednwa ranyisi ni mondo wan kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo.
7
Kik ulam nyiseche manono, kaka moko kuomgi nolamo, kaka wasomo e Muma ni, “Jo-Israel nobet piny mondo ocham kendo omadh gik ma otimgo misango, bang’e ne gia malo mondo gitug tugo maricho.”
8
Wan kik watim timbe terruok, kaka moko kuomgi notimo, mi ji alufu piero ariyo gadek kuomgi otho chieng’ achiel.
9
Bende kik watem Ruoth, kaka jomoko kuomgi noteme, mi thuonde onego!
10
Kata kik ung’ur kaka jomoko kuomgi nong’ur, mi Malaika ma Janek onego.
11
Gigo duto notimorenigi kaka ranyisi, kendo ne ondikgi ni mondo watang’, wan mwadak e ndalo ma piny rumoeni.
12
Emomiyo, ng’at ma paro ni ochung’ motegno mondo otang’ kik opodhi.
13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.
14
Kuom mano, owetena ma ahero, kik ulam nyiseche manono.
15
Akwayou kaka joma nigi rieko ni, par ane uru gima awacho.
16
Ka wamadho kikombe mar gueth, ma wagoyo ni Nyasaye erokamano kuome, to donge waduto wan e achiel kuom remb Kristo?
17
Kaka nitie mana makati achiel kende, mano nyiso ni kata obedo ni wan ji mang’eny kamano, to wan mana ringruok achiel, nikech waduto wariwore e chamo makati achielno.
18
Paruru ane kit lemo mar jo-Yahudi kod timgi. Donge jogo machamo gik motimgo ni Nyasaye misango bedo e achiel gi Nyasaye motimne misangono?
19
To ka awacho kamano, to uparo ni awacho ni chiemo motimgo misango ni nyasaye manono en chiemo mopogore gi chiemo mamoko koso? Koso uparo ni awacho ni nyasaye manono en gima adier?
20
Ooyo, awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema otimo, gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. Ok adwar mondo ubedi e achiel gi jochiende!
21
Ok unyal madho kikombe mar Ruoth, kendo uchak umadh kikombe mar jochiende.
22
Wadwaro miyo Ruoth mirima koso? Koso waparo ni watek moloye?
23
Uwacho niya, “Ng’ato nigi thuolo mar timo gimoro amora.” Ee, mano adier, to kata kamano gik moko duto ok konywa. Ee, wan thuolo mar timo gimoro amora, to gik moko duto ok kelnwa dongruok.
24
Kik ng’ato dwar mana gik makonye en owuon to ng’ato ka ng’ato mondo odwar gik makonyo jomoko.
25
Chamuru ring’o duto ma ung’iewo e chiro, ma ok uchich gi weche moko e chunyu,
26
nikech Muma wacho niya, “Ruoth e wuon piny ngima, kaachiel gi gik moko duto manie iye.”
27
Ka ng’ato ma ok oyie kuom Kristo oluongi e chiemo, kendo ihero dhi, to cham gimoro amora momiyi, mak chunyi ochich gi wach moro.
28
To ka ng’ato owachoni ni, chiemono otimgo misango ni nyasaye manono, to kik icham chiemono, nikech dipo ka ichwanyo chuny ng’at monyisino.
29
To winji, awacho mana chuny ng’at monyisino, to ok chunyi iwuon. To kamoro ibiro penja ni, “Ere gima omiyo paro manie chuny ng’ato machielo ema mona timo gima aneno ni an gi thuolo mar timo?
30
Ka agoyo erokamano kuom chiemo ma achamo, to marang’o ng’ato neno ni atimo marach kuom chamo chiemono?”
31
To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong’.
32
Kik ubed joma kelo chwanyruok ni jo-Yahudi, kata ni joma ok jo-Yahudi kata ni kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye,
33
to timuru mana kaka atimo. Atemo bedo malong’o ni ji duto e yore duto, ka ok apar mana gima dikonya, to aparo mana gima dikony ji duto, mondo oresgi.1 Korintho 10:1
1 Korintho 10:2
1 Korintho 10:3
1 Korintho 10:4
1 Korintho 10:5
1 Korintho 10:6
1 Korintho 10:7
1 Korintho 10:8
1 Korintho 10:9
1 Korintho 10:10
1 Korintho 10:11
1 Korintho 10:12
1 Korintho 10:13
1 Korintho 10:14
1 Korintho 10:15
1 Korintho 10:16
1 Korintho 10:17
1 Korintho 10:18
1 Korintho 10:19
1 Korintho 10:20
1 Korintho 10:21
1 Korintho 10:22
1 Korintho 10:23
1 Korintho 10:24
1 Korintho 10:25
1 Korintho 10:26
1 Korintho 10:27
1 Korintho 10:28
1 Korintho 10:29
1 Korintho 10:30
1 Korintho 10:31
1 Korintho 10:32
1 Korintho 10:33


1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16