A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Korintho 1

1
An Paulo, mane Nyasaye oyiero kendo oluongo mondo obed jaote Kristo Yesu, ema andiko baruani kaachiel gi owadwa Sosthene.
2
Wa dikonu un kanayakla mar joma oyie kuom Nyasaye man Korintho, ma un joma osewal ni Kristo Yesu, mi oluong mondo obed jo-Nyasaye kaachiel gi ji duto kuonde duto maluongo nying Ruodhwa Yesu Kristo, ma Ruodhgi kendo Ruodhwa.
3
Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu.
4
Pile agoyo ni Nyasacha erokamano nikech ng’wono mane omiyou kuom Kristo Yesu.
5
Bende agoyone erokamano nikech usedoko momew e yore duto kuom Kristo. Ung’eyo wuoyo maber, kendo un gi rieko duto,
6
nikech usenwang’o e ngimau ni weche mane wanyisou kuom Kristo gin adier.
7
Omiyo onge mich moro mar chuny ma oremou kapod urito mondo Ruodhwa Yesu Kristo ofwenyore.
8
Bende enomi ubed motegno nyaka giko, mondo kik ubed gi bura chieng’ ma Ruodhwa Yesu Kristo biroe.
9
Nyasaye mane oluongou mondo ubed e achiel gi wuode Yesu Kristo Ruodhwa en jaadiera.
10
Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima uwacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel.
11
Akwayou kamano owetena, nikech jood Kloe moko osenyisa wachu,
12
tiende ni ng’ato ka ng’ato kuomu wacho mana wachne owuon. Achiel wacho ni, “An ng’at Paulo,” moro to wacho ni, “An ng’at Apolo,” kendo machielo wacho ni, “An ng’at Petro,” to moro bende wacho ni, “An ng’at Kristo.”
13
To Kristo dipogre tienge tienge adier? Koso uparo ni Paulo ema ne othonu e msalaba? Koso ne obatisu e nying Paulo?
14
Agoyo erokamano ni Nyasaye ni ne ok abatiso ng’ato kuomu mak mana Krispo gi Gayo.
15
Omiyo onge ng’ama nyalo wacho ni ne obatisu e nyinga!
16
(Ee, ne abatiso Stefano bende, kaachiel gi joode, to ok apar ni ne abatiso ng’at machielo kendo.)
17
Yesu ne ok oora mondo abatis ji, to noora mondo aland Injili, kawuoyo gi weche maliw mondo kik tiend tho mar Yesu e msalaba go ji obindi.
18
Wach msalaba en mana fuwo ni joma lal, to en teko mar Nyasaye ni wan joma ireso,
19
mana kaka Muma wacho niya, “Anaketh rieko mar joma riek, kendo anami ng’eyo mar joma ong’eyo bed kayiem nono.”
20
Koro ere ng’at mariek? Ere japuonj Chik? Koso ere jatwak mariek mar pinyni? Donge Nyasaye osenyiso ji ni rieko mar pinyni en mana fuwo koso?
21
To Nyasaye nochano gi riekone ni dhano ok nyal ng’eye gi riekone owuon, nikech ne odwaro ni mondo fuwo mar wach mwalando ema mondo obed yo ma owarogo joma oyie.
22
Jo-Yahudi to dwaro neno honni kaka ranyisi, kendo jo-Grik manyo rieko.
23
Wan to walando wach Kristo mane ogur e msalaba. En wach ma chwanyo chuny jo-Yahudi, to joma ok jo-Yahudi to kwane ka wach mofuwo.
24
To joma Nyasaye oseluongo, bed ni gin jo-Yahudi kata joma ok jo-Yahudi, to ong’eyo ni wachno en Kristo, ma en teko Nyasaye kendo riekone,
25
nikech fup Nyasaye riek moloyo rieko mar dhano, kendo nyawo mar Nyasaye tek moloyo teko dhano.
26
Koro owetena ma Nyasaye oseluongo, parieuru kaka uchal. Ka unyalo paro kaka dhano paro, to ubiro yudo ni joma nok kuomu kende ema riek, kendo joma nok ema omew, bende joma tin kuomu kende ema wuok e miech ruodhi.
27
To Nyasaye noyiero gik ma piny kwano ka gik mofuwo mana kong’eyo, mondo okuodgo wi joma riek, kendo noyiero gik ma piny neno ni nyap mondo okuodgo wi joma rateke.
28
Bende noyiero gik ma piny obwono kendo ochayo kendo ma ok kwan ka gimoro mondo okethgo gik ma piny kwano ka gik madongo.
29
Notimo kamano mondo ng’ato kik sungre e nyime.
30
Osekelou e achiel gi Kristo Yesu, kendo osemiyo Kristo obedo riekowa. Kuom Kristo bende ema Nyasaye osemiyo wabet e winjruok kode, kendo osemiyo wabedo joge kendo wayudo warruok.
31
Mano emomiyo, “Ng’at madwaro sungore to mondo osungre mana nikech gik ma Ruoth osetimo,” mana kaka Muma wacho.
1 Korintho 1:1
1 Korintho 1:2
1 Korintho 1:3
1 Korintho 1:4
1 Korintho 1:5
1 Korintho 1:6
1 Korintho 1:7
1 Korintho 1:8
1 Korintho 1:9
1 Korintho 1:10
1 Korintho 1:11
1 Korintho 1:12
1 Korintho 1:13
1 Korintho 1:14
1 Korintho 1:15
1 Korintho 1:16
1 Korintho 1:17
1 Korintho 1:18
1 Korintho 1:19
1 Korintho 1:20
1 Korintho 1:21
1 Korintho 1:22
1 Korintho 1:23
1 Korintho 1:24
1 Korintho 1:25
1 Korintho 1:26
1 Korintho 1:27
1 Korintho 1:28
1 Korintho 1:29
1 Korintho 1:30
1 Korintho 1:31
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16