A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Rumi 91
Kaka an ja-Kristo, gima koro adwaro wacho en adier chutho. Ang’eyo e chunya ni ok ariambi,
2
kendo Roho Maler bende nyisa ni awacho adier. An gi kuyo maduong’, kendo chunya lit pile nikech wach jowetena ma jo-Israel, ma gin joogandana kuom anywola.
3
Dayie mondo an awuon Nyasaye okweda, mi gola kuom Kristo, kapo ni mano dikonygi.
4
Jo-Israel gin joma Nyasaye oseyiero mondo obed nyithinde. Ne onyisogi duong’ne maler, kendo ne otimo kodgi singruok madongo. Nomiyogi Chik Musa kendo nonyisogi kaka onego gilame e Hekalu. Bende nosingorenigi ni obiro guedhogi.
5
Gin e nyikwa kwerewa madongo machon, kendo korka anywola, to Mesia ne oa e ogandagi. Opak Nyasaye Moloyo Gik Moko Duto nyaka chieng’! Amin.
6
To kik ugal ni gima Nyasaye nosingore ok osechopo, nikech jo-Israel duto ok gin joma Nyasaye oseyiero.
7
To bende nyikwa Ibrahim duto ok gin nyithind Nyasaye, nimar Nyasaye nowacho ni Ibrahim niya, “Joka Isaka kende ema noluong ni nyikwai.”
8
Mano nyiso ni nyithindo duto mane Ibrahim onywolo ok gin nyithind Nyasaye, to mana mago monywol kaluwore gi singruok mar Nyasaye ema ikwano ka nyithind Nyasaye adier,
9
nikech mano e gima Nyasaye nosingore niya, “Ka kinde ochopo kare, to anaduogi, kendo nanwang’ ka Sara osenywolo nyathi mawuowi.”
10
To ok mano kende. Kwarwa Isaka nonywolo nyithindo ariyo gi Rebeka chiege.
11
To kane pok onywolgi, tiende ni kane pok gitimo gimoro maber kata marach,
12
to Nyasaye nowacho ni Rebeka ni, “Nyathini maduong’ noti ni nyathini matin.” Mano nobet kamano mondo yo ma Nyasaye oyierogo ji ogurre, nikech en ema oluongo ng’ato kaka dwarone obet, to ok nikech timbe ma ng’ato otimo.
13
Mano bende e kaka Muma wacho ni, “Ne ahero Jakobo, Esau to ne asin-go.”
14
To koro dwawach ang’o? Dwawach ni Nyasaye ok ni kare koso? Ooyo! Ok nyal bet kamano,
15
nikech Nyasaye nowacho ni Musa niya, “Anakech jogo ma adwaro kecho, kendo anabed mang’won ni joma adwaro bedonigi mang’won.”
16
Emomiyo ok en wach gima ng’ato dwaro kata gima ng’ato timo momiyo Nyasaye yiere, to en mana wach ng’wono mar Nyasaye owuon.
17
Nyasaye wacho ni Farao e Muma niya, “Ne aketi ruoth mana ni mondo gima atimoni omi ji ong’e kaka tekona duong’, kendo mondo humba olandre e piny ngima.”
18
Kuom mano waneno ni ka Nyasaye dwaro timo ni ng’ato ng’wono, to otimo atima. Bende ka odwaro ni mondo omi chuny ng’ato odok matek, to otimo atima kamano.
19
To ang’eyo ni ng’ato kuomu biro penja niya, “Ka onge ng’ama nyalo geng’o gima Nyasaye dwaro kamano, to ere gima omiyo Nyasaye pod dhaw gi ji?”
20
To an adwoke ni, in dhano adhanani, in ng’a, ma dipenj Nyasaye wach?
21
Donge jachuech nigi teko mar timo atima gima ohero gi lowo? Koso donge lowo achiel onyalo chueyogo agulni ariyo, ma achiel itiyogo tich mogen, to machielo itiyogo tich aticha?
22
To mano bende e gima Nyasaye osetimo. Kata obedo ni ne odwaro nyiso ji mirimbe, mondo ging’e tekone, to ne ohore mos gi ng’wono maduong’, mi ok otieko joma okechogo mane owinjore otieki.
23
To bende notimo kamano mondo omigo ji ong’e duong’ne kaka lich. En duong’ ma omiyo joma otimonigi ng’wono, ma gin joma ne oseloso chon mondo oyud duong’ kamano.
24
Jogo e wan, ma moko Nyasaye oluongo kuom jo-Yahudi, to moko oseluongo kuom joma ok jo-Yahudi bende.
25
Mano oluwore gi gima Nyasaye owacho e kitap Hosea niya, “Ji mane ok joga, analuong ni joga. Adier, oganda mane ok ahero, analuong ni joma ahero,
26
kendo kama ne okwergie chon ni, ‘Ok un joga,’ e kama noluonggie ni, nyithind Nyasaye Mangima.”
27
Isaya bende nowuoyo kuom jo-Israel kama: “Kata ka jo-Israel ng’eny mana ka kuoyo manie dhonam, to ji manok kuomgi kende ema nokwo,
28
nikech Ruoth Nyasaye nong’ad bura e piny piyopiyo, mana kaka nowacho ni notim.”
29
Mano oluore gi gima Isaya nosewacho chon niya, “Ka dine Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ok oweyonwa joma chungo wiwa, to dine warumo mana ka Sodom gi Gomora.”
30
Koro wanawach ang’o? Onego wawach ni joma ok jo-Yahudi, mane ok otemo mondo obed e winjruok gi Nyasaye, ema koro osebet e winjruok kode kuom yie,
31
to jo-Israel, mane temo dwaro yor Chik ma dimi gibed e winjruok gi Nyasaye, ne ok oyudo chik ma kamano.
32
To ang’o ma omiyo ne ok ginyal yude? Ne ok ginyal yude nikech ne ok gitemo mondo gibed e winjruok gi Nyasaye kuom yie, to mana kuom gik ma gitimo. Ne gichwanyore e kidi machwanyo ji.
33
En kidi ma Muma wuoyo kuome niya, “Winjuru! Aketo kidi mabiro chwanyo ji e dala Sayun. En lwanda ma nomi gipodhi. To ng’at moyie kuom Jal ma kidino ochung’ kare, to ok noywag ang’e.”Rumi 9:1
Rumi 9:2
Rumi 9:3
Rumi 9:4
Rumi 9:5
Rumi 9:6
Rumi 9:7
Rumi 9:8
Rumi 9:9
Rumi 9:10
Rumi 9:11
Rumi 9:12
Rumi 9:13
Rumi 9:14
Rumi 9:15
Rumi 9:16
Rumi 9:17
Rumi 9:18
Rumi 9:19
Rumi 9:20
Rumi 9:21
Rumi 9:22
Rumi 9:23
Rumi 9:24
Rumi 9:25
Rumi 9:26
Rumi 9:27
Rumi 9:28
Rumi 9:29
Rumi 9:30
Rumi 9:31
Rumi 9:32
Rumi 9:33


Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16