A A A A A
×

Luo Bible 2015

Rumi 13

1
Ng’ato ka ng’ato nyaka winj wach joma nigi teko mar loch, nimar teko duto wuok mana kuom Nyasaye, kendo joma nigi tekogo, Nyasaye ema oketo.
2
Omiyo ng’ama tamore winjo wach joma nie loch to tamore winjo mana gima Nyasaye ema oketo. Ng’ato ang’ata matimo kamano nokel kum kuome owuon,
3
nikech joma nie loch ok nyal bwogo joma timo maber, to mak mana joma timo marach ema gibwogo. Donge idwaro ni mondo joma nigi loch kik bwogi? Kara tim atima gik mabeyo, eka joma nigi loch nopaki,
4
nikech gin jotich Nyasaye matiyo mondo okonyi. To ka itimo marach to gin jotich Nyasaye matoyo mirimb Nyasaye kuom joketho.
5
Mano emomiyo nyaka iluor joma nigi loch, ok nikech mirimb Nyasaye kende, to nikech kata e chunyi iwuon ing’eyo ni mano en gima kare.
6
Mano bende ema omiyo onego ugol osuru, nikech ka joma nigi loch tiyo tichgi to gitiyo ni Nyasaye.
7
Miuru ng’ato ka ng’ato gima onego umiye, bed ni en osuru, kata luor, kata duong.’
8
Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.
9
Chikego e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”
10
Ka ihero wadu, to ok inyal timone marach. Mano emomiyo hera chopo chik duto.
11
To timuru kamano nikech ung’eyo ni kinde koro osechopo ma uchiewie ua e nindo, nikech chieng’ mibiro resowae koro chiegni moloyo ndalo mane wachakoe yie kuom Yesu.
12
Otieno chiegni rumo, kendo dwaro ru. Emomiyo waweuru timbe mag mudho, to wamanreuru gi gilweny mag ler.
13
Ngimawa mondo obed mobidhore, kaka joma wuotho e ler odiechieng’. Waweuru dwanyruok gi mer gi terruok gi anjawo gi dhaw kod nyiego.
14
To rwakreuru gi Yesu Kristo kaka okumbau, kendo weuru keto chunyu kuom paro gik ma ringruok gombo.
Rumi 13:1
Rumi 13:2
Rumi 13:3
Rumi 13:4
Rumi 13:5
Rumi 13:6
Rumi 13:7
Rumi 13:8
Rumi 13:9
Rumi 13:10
Rumi 13:11
Rumi 13:12
Rumi 13:13
Rumi 13:14
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16