A A A A A
×

Luo Bible 2015

Rumi 12

1
Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.
2
Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.
3
Kaka Nyasaye osemiya mich kuom ng’wonone, anyisou ni ng’ato ka ng’ato kuomu kik ketre e duong’ moongego, to mondo opar maber maromre gi yie ma Nyasaye osepogone.
4
Ringruok achiel nigi fuonde gi leche mang’eny ma moro ka moro nigi tichne owuon.
5
Kamano e kaka wan bende wang’eny, to wabedo ringruok achiel kuom Kristo, kendo waduto wan fuonde mamoko.
6
Wan gi mich mopogore opogore, kaka mich mane Nyasaye omiyowa kuom ng’wonone obet. Ka mich momi ng’ato en mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to mondo ohul wach maromre gi yie mopogne.
7
To ka michne en mar tiyo ni ji, to oket chunye e tijno. To ka ng’ato en japuonj, to mondo opuonj ji,
8
kendo ka tich ng’ato en jiwo ji, to mondo otim kamano. Ka en jachiwo to mondo ochiw mabup. Ng’at momi mich mar bedo jatelo bende mondo otel ni ji katimo kinda. To ng’at makonyo ji mondo otim kamano gi mor.
9
Herau mondo obed maonge miganga. Beduru mosin gi gik maricho, to sikuru kuom gik mabeyo.
10
Herreuru kaka owete onego herre, ka ng’ato ka ng’ato miyo owadgi duong’ moloyo en owuon.
11
Timuru kinda maonge samuoyo, kendo keturu chunyu kuom tiyo matek ni Ruoth.
12
Geno ma un-go mondo omi ubed mamor. Kisandou, to timuru sinani, kendo lemuru mak uweyo.
13
Poguru giu ni jo-Nyasaye modhier, kendo beduru joma ohero rwako welo.
14
Kwauru Nyasaye mondo oguedh joma sandou. Ee, kwayeuru mondo oguedhgi aguedha, to kik okuong’gi.
15
Beduru mamor gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak.
16
Beduru joma winjore, kendo kik ubed joma sungore, to beduru e achiel gi ji duto. Kik ukawru ni uriek.
17
Ka ng’ato otimonu marach, to kik uchulne kuor, to keturu chunyu kuom timo gik ma ji duto oyiego ni beyo.
18
Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.
19
Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!”
20
Muma wacho bende niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo, kendo ka riyo oloye to miye pi omodhi, nikech kitimo kamano, to inege gi wichkuot.”
21
Kik uwe richo lou, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo.
Rumi 12:1
Rumi 12:2
Rumi 12:3
Rumi 12:4
Rumi 12:5
Rumi 12:6
Rumi 12:7
Rumi 12:8
Rumi 12:9
Rumi 12:10
Rumi 12:11
Rumi 12:12
Rumi 12:13
Rumi 12:14
Rumi 12:15
Rumi 12:16
Rumi 12:17
Rumi 12:18
Rumi 12:19
Rumi 12:20
Rumi 12:21
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16