English
A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 9
1
E ndalogo Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kodwaro negogi. Ne odhi ir jadolo maduong’,
2
mokwaye mondo ondik barua ni jodong ut lemo man Damaski, mamiye teko mar mako chwo gi mon ma oyudo kaluwo yor Ruoth, oter Jerusalem kotue.
3
Kane koro ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo ong’ang’ni molwore.
4
Ne opodho piny, mi owinjo ka dwol moro wachone niya, “Saulo! Saulo! Isanda nang’o?”
5
Eka Saulo nopenjo ni, “In ng’a, Ruoth?” Dwolno nodwoke ni, “An e Yesu ma isando!
6
To a malo, idhi Damaski kuma idhi wachonie gima onego itim.”
7
Joma ne nie wuoth gi Saulo nochung’ ka dhogi omoko, ka giwinjo dwol, to ok gine ng’ato!
8
Saulo noa malo, motemo yawo wang’e, to ne ok onyal neno, omiyo ne gitaye mana gi lwete, mi gitere Damaski.
9
Kuom ndalo adek ne ok onyal neno, kendo ne ok ochiem kata omadh gimoro.
10
To japuonjre moro ne ni Damaski, ma nyinge Anania. Ruoth nofwenyorene, moluonge ni, “Anania!” Nodwoke ni, “An ka, Ruoth.”
11
Eka Ruoth nowachone ni, “A malo, idhi e yo miluongo ni Yo Matir, idwar ja-Tarso moro ma nyinge Saulo, e od Judas. Olemo,
12
kendo oseyudo fweny monenoe ng’at ma nyinge Anania kayieyo lwete kuome mondo ochak onen.”
13
Anania nodwoke ni, “Ruoth, ji mathoth osenyisa wach ng’atni, kendo kaka notimo timbe malich mang’eny ni jogi man Jerusalem.
14
Bende osebiro Damaski gi teko moyudo kuom jodolo madongo mondo omak ji duto moyudo ka luongo nyingi.”
15
To Ruoth nowachone niya, “Dhi adhiya, nikech en ema aseyiere obed jatichna mondo omi ogendini ma ok jo-Yahudi, kaachiel gi ruodhi kod jo-Israel, ong’eya.
16
An awuon abiro nyise masiche duto ma obiro yudo nikech an.”
17
Kuom mano, Anania nodhi modonjo e odno. Noketo lwete kuom Saulo, mowachone ni, “Owadwa Saulo, Ruoth Yesu mane ofwenyoreni e yo kibiro ka, oseora iri mondo ichak inen, kendo ipong’ gi Roho Maler.”
18
Gikanyono gik moko machalo gi kagahla nolwar oa e wenge Saulo, mi oneno. Noa malo, mi obatise,
19
kendo kane osechiemo, tekone noduogo. Kane Saulo osebet Damaski gi jopuonjre kuom kinde matin,
20
nochako lando wach e ut lemo ni Yesu en Wuod Nyasaye.
21
Ji duto mane owinje nodhier nono, mopenjore ni, “Donge ma e jal mane sando joma lamo Yesu Jerusalem cha? Koso donge nobiro ka mana ni mondo omakgi otergi ni jodolo madongo?”
22
To Saulo nomedo yudo teko moloyo, kendo weche mane onyisogo ni Yesu e Mesia nodhiero jo-Yahudi modak Damaski nono, omiyo ne ok ginyal dwoke.
23
Bang’e achien, ne gipimo wach mondo ginege,
24
to Saulo nowinjo gima ne gichano timone. Ne girito dhorangeye odiechieng’ gotieno,
25
to chieng’ moro gotieno, jopuonjre nokete e osera, mi olore piny gie otuch e kor ohinga.
26
Saulo nodhi Jerusalem, motemo riwore gi jopuonjre, to ne gitang’ kode, nikech ne ok ginyal yie ni en japuonjre adier.
27
Bang’e Barnaba nobiro mokawe otere ir joote. Nonyisogi kaka Saulo noseneno Ruoth Yesu e yo, kendo kaka Ruoth nosewuoyo kode, bende kaka Saulo nosewuoyo gi chir Damaski e nying Yesu.
28
Bang’ mano, Saulo nobet kodgi Jerusalem, kendo nowuotho kodgi kuonde duto kolando Wach Maber gi chir e nying Ruoth.
29
Nowuoyo gi jo-Yahudi maluwo tim jo-Grik, kendo nogoyo kodgi mbaka, to ne gitemo mondo ginege.
30
Kana owete ofwenyo wachno ne gikowo Saulo Kaisaria, mi giore Tarso.
31
Kamano kanyakla mar jo-Kristo manie piny Judea duto gi Galili kod Samaria noyudo kue. Roho Maler nokonyogi, mi gidoko motegno, kendo gimedore, ka giluoro Nyasaye.
32
Petro to ne wuotho kuonde duto kolando Wach Maber, kendo chieng’ moro nodhi limo jo-Nyasaye mane odak Luda.
33
Nonwang’o ng’at moro kuno ma nyinge Ainea, mane osebedo jaathany kuom higni aboro, kanindo mana e pien.
34
Petro nowachone niya, “Ainea, Yesu Kristo ema changi! A malo, iban pieni!” Gikanyono Ainea noa malo.
35
Ji duto modak Luda gi Sharon nonene, mi olokore oyie kuom Ruoth.
36
Bende ne nitie japuonjre moro manyako Jopa, ma nyinge Tabitha. (Dho Grik to luongo nyingeno ni Dorka, tiende ni Nyakech.) Ne osiko kotimo timbe mabeyo, kendo okonyo joma odhier.
37
To e ndalogo noyudo tuo ogoye, mi otho. Ne olwok ringre, mi opiele e ot manie gorofa malo.
38
To kaka Jopa ne chiegni gi Luda, jopuonjre nowinjo ni Petro ni kuno, omiyo ne gioro ji ariyo ire, ka gikwaye ni, “Kiyie, to bi irwa mak ideko.”
39
Petro noa malo modhi kodgi, kendo kane ochopo kuno notere e ot manie gorofa malo cha. Mond liete duto nochung’ bute kaywak, kendo nyise lewni mane Dorca osetwang’o kane pod ongima.
40
To Petro nogologi oko giduto, mi ogoyo chonge piny, olemo. Eka nowichore mochomo nyako mothono, mi owacho niya, “Tabitha, a malo!” Tabitha noyawo wang’e, kendo kane oneno Petro, nobet piny.
41
Petro norieyo bade, momako lwete, kendo okonye chung’. Eka noluongo mond liete kod jo-Nyasaye mamoko, mi omiyogi Tabitha kangima.
42
Wach gima notimoreno nolandore e Jopa duto, mi ji mathoth noyie kuom Ruoth.
43
Petro nomedo bet Jopa kuom ndalo mang’eny, kodak gi ng’at moro ma janyong’ piende ma nyinge Simon.