A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 8

1
Chieng’ onogo, kanyakla mar jo-Kristo man Jerusalem nochako yudo sand malit. Giduto nokegi kuonde duto e pinje Judea gi Samaria, mak mana joote kende ema ne odong’ Jerusalem.
2
Jomoko moluoro Nyasaye noyiko Stefano, kendo oywage malit.
3
E kindeno Saulo nochako ketho kanyakla mar jo-Kristo, kodhi e ot ka ot, kendo oywayo chwo gi mon oko, otero e jela.
4
Joma oyie mane osekego nodhi kuonde duto kalando Wach Maber.
5
Kamano Filipo, ma achiel kuomgi, nodhi e dala mar Samaria, molando wach Mesia kuno.
6
Kane jo-Samaria owinjo wach Filipo, kendo gineno honni mane otimo, ne gichiko itgi ni wechene gi chuny achiel.
7
Jochiende maricho nowuok kaywak matek kuom ji mang’eny, kendo joathany kod pudhe bende ne ochango,
8
mi mor maduong’ nobet e dalano.
9
To ng’at moro ma nyinge Simon nodak kuno, ne osebet ka otimo timbe ajuoke, kendo ne omako dho jo-Samaria nono, kowacho ni en ng’at maduong’.
10
Ji duto mae dalano, joma tindo gi joma dongo, noyie kode gi chuny achiel. Ne giwacho ni, “Jali e teko Nyasaye miluongo ni ‘Teko Maduong’’!”
11
Ne osemako dhogi gi timbene mag ajuokego kuom kinde malach, omiyo ne giyie kuome.
12
To kane Filipo olandonigi Wach Maber mar Loch Nyasaye, kod nying Yesu Kristo, ne giyie, mi obatisgi, chwo gi mon.
13
Kata mana Simon owuon bende nolokore, moyie kuom Yesu, kendo kane osebatise nosiko kowuotho gi Filipo, kendo nowuoro ahinya koneno honni kod ranyisi mang’eny katimore.
14
Kane joote man Jerusalem owinjo ni jo-Samaria oseyie Wach Nyasaye, ne gioronigi Petro kod Johana,
15
mi odhi kuno kendo olemonigi mondo ginwang’ Roho Maler,
16
nikech Roho Maler ne pok olor kuom moro kuomgi. Ne osebatisgi mana e nying Yesu Kristo kende.
17
Petro kod Johana ne joyieyo lwetgi kuomgi, mi ginwang’o Roho Maler.
18
Kane Simon oneno ni ji oyudo Roho Maler ka joote oyieyo lwetgi kuomgi, ne omiyo Petro gi Johana pesa,
19
kowachonigi niya, “An bende miyaeuru tekono, mondo ng’ato ang’ata ma ayieyo lweta kuome to oyud Roho Maler.”
20
To Petro nodwoke ni, “Pesani mondo olal nono kodi, nikech iparo ni inyalo ng’iewo mich mar Nyasaye gi pesa!
21
Ionge gi giri moro, kata migawo moro e tijwani, nikech chunyi ok long’o e nyim Nyasaye.
22
Omiyo lokri iwe paroni maricho, ikwa Ruoth Nyasaye mondo kanyalore to oweni kuom paro ma kamano,
23
nikech aneno ni chunyi opong’ gi nyiego, kendo in misumba richo.”
24
Simon nodwoko Petro gi Johana ni, “Yieuru ulamna Ruoth, mondo gik musewachogo kik timrena.”
25
Kane gisenyiso ji gik ma ging’eyo kuom Yesu, kendo gipuonjogi Wach Ruoth, ne gidok Jerusalem. To kane ginie yo gidok, ne gilando Wach Maber e miech Samaria mang’eny.
26
Malaika mar Ruoth nowuoyo gi Filipo, mowachone ni, “A malo, mondo idhi yo milambo e yo moa Jerusalem kadhi Gaza.” (Yorno ng’ado e thim.)
27
Kuom mano, Filipo noa malo, modhi kuno. To noyudo jatend Ethiopia moro mabwoch wuotho e yorno. Ne en ng’at man gi duong’ ahinya, mane rito mwandu mag Kandake, ruoth madhako mar Ethiopia.
28
Ne oyudo oa Jerusalem, kuma ne osedhi lamoe Nyasaye, kendo koro ne odok thurgi, koidho gache, kendo osomo kitap janabi Isaya.
29
Roho Maler nowachone Filipo niya, “Dhiyo iwuoth e bath garino.”
30
Omiyo Filipo noringo odhi, mi owinjo ka ng’atno somo kitap janabi Isaya. Nopenje niya, “Bende iwinjo tiend gima isomono?”
31
To ng’atno nodwoke ni, “Ere kaka dawinj tiende, ka ng’ato ok onyisa?” Eka nokwayo Filipo mondo oidh kode e gari.
32
To kama ne oyudo osomo e Muma ne wacho kama: “Ne ok owacho gimoro, to noling’ thi, mana ka rombo mitero kar yeng’o, kata ka rombo manie nyim joma ng’ado yiere.
33
Ne otimne marach, kendo ne oketh buche Onge kothe ma ji noparego nikech ogol ngimane oko e piny.”
34
Eka jatelono nowacho ne Filipo ni, “Nyisa ane; janabi wuoyo kuome owuon, koso owuoyo kuom ng’at machielo?”
35
Eka Filipo nochako mana kama ne osesomo e Mumano, mi opuonje Wach Maber mar Yesu.
36
To kane oyudo gidhi nyime gi wuoth, ne gichopo kamoro manitie pi, mi ng’atno nowacho niya, “Ne! Pi e e! Ang’o ma koro dimona yudo batiso?” [
37
Filipo nodwoke ni, “Inyalo yudo batiso, kiyie gi chunyi duto.” Nodwoke ni, “Ee ayie ni Yesu Kristo en Wuod Nyasaye.”]
38
Bang’ mano, jatelono nogolo chik mondo gari ochung’. Eka giduto ji ariyo, Filipo kod jatelono, ne jodonjo e pi, mi filipo obatise.
39
To kane giwuok e pi, Roho mar Nyasaye nokawo Filipo oago, mi jatelono ne ok ochako onene kendo, to nodhi nyime gi wuodhe, komor ahinya.
40
To Filipo nothinyore mana Ashdod, mi owuotho e mier duto, kolando Wach Maber nyaka nochopo Kaisaria.
Tich Joote 8:1
Tich Joote 8:2
Tich Joote 8:3
Tich Joote 8:4
Tich Joote 8:5
Tich Joote 8:6
Tich Joote 8:7
Tich Joote 8:8
Tich Joote 8:9
Tich Joote 8:10
Tich Joote 8:11
Tich Joote 8:12
Tich Joote 8:13
Tich Joote 8:14
Tich Joote 8:15
Tich Joote 8:16
Tich Joote 8:17
Tich Joote 8:18
Tich Joote 8:19
Tich Joote 8:20
Tich Joote 8:21
Tich Joote 8:22
Tich Joote 8:23
Tich Joote 8:24
Tich Joote 8:25
Tich Joote 8:26
Tich Joote 8:27
Tich Joote 8:28
Tich Joote 8:29
Tich Joote 8:30
Tich Joote 8:31
Tich Joote 8:32
Tich Joote 8:33
Tich Joote 8:34
Tich Joote 8:35
Tich Joote 8:36
Tich Joote 8:37
Tich Joote 8:38
Tich Joote 8:39
Tich Joote 8:40
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28