A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 7

1
Jadolo maduong’ nopenjo Stefano ka wach modonjnego en adier.
2
To Stefano nodwoko kawacho niya, “Owetena gi wuonena, winjuru. Nyasachwa ma Nyasaye man gi duong’ maler, nofwenyore ne Ibrahim kwarwa ka ne en Mesopotamia, kapok odhi odak Haran,
3
mi owachone ni, ‘Dar iwe pinyu kod joodu mondo idhi e piny moro ma abiro nyisi.’
4
Kuom mano, noa e piny jo-Kaldea, mi odhi odak Haran. To kane wuon mare osetho, Nyasaye nogole kuno, mokele e piny ma tinde udakieni.
5
To e kindeno, Nyasaye ne ok omiyo Ibrahim lowo moro e pinyni kata matin, to nosingorene ni nomiyego mondo obed mare kaachiel gi nyithinde kod nyikwaye, kata obedo ni ne pod oonge nyithindo kamano e kindeno.
6
Gima ne Nyasaye owachone e ma: ‘Nyikwayi nobed jodak e piny ma ok margi, kendo ginibed wasumbni kuno, ka weg pinyno sandogi kuom higni mia ang’wen.
7
To anakum joma ginibed ka gitiyonigi, kendo bang’e giniwuog kuno, mi gibi gilama kaeri.’
8
Eka Nyasaye notimo gi Ibrahim singruok, kowachone ni joma chwo moyie mako singruokno nyaka ter nyangu. Kamano kane Ibrahim onywolo Isaka, notere nyangu bang’ ndalo aboro. Isaka bende notimo kamano ni Jakobo wuode, kendo kamano e kaka Jakobo notimo ni kwerewa madongo apar gariyo.
9
“To nyiego nomako kwerewago gi Josef, mi ging’iewe, modhi obedo misumba e piny Misri. To Nyasaye ne ni kode,
10
mi ogole e chandruokne duto. Ne omiyo Farao ruodh Misri ogene nikech riekone, mi okete jatelo mar piny Misri kod jaduong’ ode duto.
11
Bang’e kech maduong’ nowuok, mokelo chandruok malich e piny Misri kod piny Kanaan, mi kwerewa ne ok nyal yudo chiemo.
12
To kane Jakobo owinjo ni cham yudore Misri, nooro yawuote ma kwerewa. Mano ne wuodhgi mokwongo kuno.
13
To kane gidok mar ariyo, Josef nohulorenigi ni en owadgi, kendo Farao koro nong’eyo joodgi Josef.
14
Eka Josef nooro wach ni wuon mare, koluonge mondo obi Misri gi joodgi duto. Kar rombgi duto ne piero abiriyo gabich.
15
Kamano Jakobo nodhi Misri, kuma nothoe, kendo kuma kwerewa bende nothoe.
16
Ringregi noter Shekem, mi oyik kuno e liel mane Ibrahim oseng’iewo chon kuom yawuot Hamor.
17
“Kane kinde ochopo machiegni mondo Nyasaye ochop singruok mane otimo ni Ibrahim, jowa nosenya mang’eny ahinya e piny Misri.
18
To achien ruoth machielo mane ok ong’eyo wach Josef nochako tich e Misri.
19
Ne owuondo jowa gi rieko, kendo otimo ni kwerewa malit, kochunogi mondo giwit nyithindgi matindo oko, mondo otho.
20
E ndalogo ema nonywolie Musa, mane nyathi ma jaber ahinya. Ne opidhe e odgi kuom dueche adek,
21
to kane owite oko, nyar Farao nokwanye, mopidhe ka wuode owuon.
22
Musa nopuonjore rieko duto mag jo-Misri, kendo nodoko ng’at maratego kuom wechene gi tichne.
23
“Kane hike chiegni romo piero ang’wen, noparo mondo odhi one owetene ma jo-Israel.
24
To noneno ka ja-Misri moro goyo ja-Israel wadgi, omiyo ne odhi konye, mi onego ja-Misrino, kochulone kuor.
25
Ne oparo ni jogi ma jo-Israel ding’e ni Nyasaye biro miyo oresgi, to ne ok ging’eyo mano.
26
Kinyne ne oneno ja-Israel ariyo kagore, mi ne otemo thegogi kowachonigi niya, ‘Yawa, un owete, to ere gimomiyo utimoru kamano?’
27
To jal mane oyudo timo ni wadgi marach nodhiro Musa, kapenje ni, ‘Ng’ano ma oketi jatendwa, kata jang’adnwa bura?
28
Koso idwaro nega kaka nyoro inego ja-Misri cha?
29
Kane Musa owinjo kamano, noringo oa Misri, mi odhi odak e piny Midian, kendo kane en kuno nonywolo yawuowi ariyo.
30
“Bang’ dak kuno kuom higni piero ang’wen, malaika nofwenyorene e mach maliel e bungu, e thim mar got Sinai.
31
Musa nodhier nono kuom gima oneno, omiyo nosudo machiegni gi bungu mondo onone ane maber. To nowinjo dwond Ruoth Nyasaye kawachone ni,
32
‘An e Nyasach kwereni ma Nyasach Ibrahim gi Nyasach Isaka kod Nyasach Jakobo.’ Musa notetni, ka luoro omako, kendo ne ok ohedhore ng’iyo bunguno.
33
Ruoth Nyasaye nowachone ni, ‘Lony wuocheni, nimar kama ichung’ieno en kama ler.
34
Aseneno ratiro kaka joga sandore malit e piny Misri. Asewinjo kaka gichur, omiyo aselor mondo aresgi. Kuom mano, bi mondo aori Misri.’
35
“Kamano Musa, mane jo-Israel osekwedo, kapenjo ni ng’ano mane okete jatendgi kendo jang’adnigi bura, ema Nyasaye nooro ka jatelo kendo ka jawar, komiyo malaika mane ofwenyorone e bungu loso kode.
36
Musa nogono ema nogolo jo-Israel e piny Misri, kotimo honni gi ranyisi kuno, kendo e Nam Makwar, kendo komedo timogi e thim kuom higni piero ang’wen.
37
En ema nowacho ni jo-Israel niya, ‘Nyasaye noyiernu janabi moa kuom jou uwegi, mana kaka ne oyiera.’
38
Bende en ema ne en gi jo-Israel, kochokore e thim. Ne en kuno gi kwerewa kod malaika mane owuoyo kode e got Sinai, kendo en ema noyudo weche mangima mag Nyasaye mondo onyiswa.
39
“To kwerewa nodagi winje. Ne gikwede, mi gigombo dok Misri.
40
Omiyo ne giwacho ni Harun ni, ‘Losnwa nyiseche moko mondo otelnwa, nikech wakia gima osetimo Musa mane ogolowa Misrini!’
41
E ndalono ema ne gilosoe kido mar nyaroya, mi gitimone misango, kendo ne giloso sawo, ka gimiyogo gima gin giwegi ema giseloso duong’.
42
To Nyasaye nojwang’ogi, moweyogi mondo gilam sulue mae polo, kaka ondiki e kitap jonabi ni, ‘Apenjou, un jo-Israel, bende an ema nukelona chiwo, kendo utimona misengni kuom higni piero ang’wen mane utieko e thimgo duto?
43
Ooyo, ne uting’o mana hemb Molek kod sulue mar Refan, ma gin nyiseche mane useloso mondo ulam. Kuom mano, koro abiro darou, mi ateru mabor, tok Babulon.’
44
“Kane kwerewa nie thim, ne gin kod Hemb Rapar. Nolose mana kaka Nyasaye nosenyiso Musa, kowachone ni nyaka olose mana machal gi kido mane oseneno.
45
Bang’e achien, kwerewa ne oyudo hemano kuom wuonegi. Ne giting’e ka gidhi gi Joshua, mi gikawo piny ogendini mane Nyasaye oseriembo mondo owenigi thuolo. Hema nobedo kuno nyaka ndalo Daudi.
46
Kane Daudi oneno ni timne long’o ni Nyasaye, nokwayo Nyasaye mondo oyiene ogerne kar dak ma nyikwa Jakobo dilemie.
47
To Solomon ema nogero ni Nyasaye ot.
48
To Nyasaye Maduong’ Moloyo ok dag e udi ma dhano ema gero, mana kaka ne janabi owacho ni,
49
‘Ruoth Nyasaye wacho niya, “Polo e koma mar duong’, to piny e raten tienda. Ot machal nadi ma dugerna? Koso ere kama dayueye?
50
Donge an awuon ema ne achueyo gigi duto?” ’
51
“Mano kaka un joma wigi tek, ma chunygi bor gi Nyasaye, kendo modagi winjo wachne! Uchalo mana gi kwereu, nikech ndalo duto usegeng’o tich Roho Maler, mana kaka gin bende ne gitimo!
52
Bende nitie janabi moro mane kwereu ok osando? Ne ginego joote Nyasaye mane osehulo chon ni Ng’ama Kare biro biro. To koro un usendhogo Ng’ama Kareno, mi unego.
53
Un e joma noyudo Chik Nyasaye mane malaika okelo, to utamoru rito!”
54
Kane jobura owinjo weche Stefanogo, igi nong’ondore, mi gikayo lakgi ka mirima ohewogi kode.
55
To Stefano, mane oyudo opong’ gi Roho Maler, nochomo wang’e e polo, moneno duong’ maler mar Nyasaye, kod Yesu kochung’ e bad Nyasaye korachwich.
56
Nowacho niya, “Neuru! Aneno ka polo oyawore, kendo ka Wuod Dhano ochung’ e bad Nyasaye korachwich.”
57
Eka ne gikok matek ka gidino itgi gi luetgi, mi gimwomore kuome rat.
58
Ne gigole oko e dala, mi gigoye gi kite. To joma nohangone wach kande noweyo lepgi ni wuowi moro ma nyinge Saulo.
59
Kamano ne gigoyo Stefano gi kite, ka en to olamo Ruoth, kowacho niya, “Ruoth Nyasaye, yie ikaw chunya.”
60
Eka nogoyo chonge piny, mokok matek niya, “Ruoth, we ni jogi richogi.” To kane osewacho kamano, chunye nochot. Saulo noyie gi nek Stefano.
Tich Joote 7:1
Tich Joote 7:2
Tich Joote 7:3
Tich Joote 7:4
Tich Joote 7:5
Tich Joote 7:6
Tich Joote 7:7
Tich Joote 7:8
Tich Joote 7:9
Tich Joote 7:10
Tich Joote 7:11
Tich Joote 7:12
Tich Joote 7:13
Tich Joote 7:14
Tich Joote 7:15
Tich Joote 7:16
Tich Joote 7:17
Tich Joote 7:18
Tich Joote 7:19
Tich Joote 7:20
Tich Joote 7:21
Tich Joote 7:22
Tich Joote 7:23
Tich Joote 7:24
Tich Joote 7:25
Tich Joote 7:26
Tich Joote 7:27
Tich Joote 7:28
Tich Joote 7:29
Tich Joote 7:30
Tich Joote 7:31
Tich Joote 7:32
Tich Joote 7:33
Tich Joote 7:34
Tich Joote 7:35
Tich Joote 7:36
Tich Joote 7:37
Tich Joote 7:38
Tich Joote 7:39
Tich Joote 7:40
Tich Joote 7:41
Tich Joote 7:42
Tich Joote 7:43
Tich Joote 7:44
Tich Joote 7:45
Tich Joote 7:46
Tich Joote 7:47
Tich Joote 7:48
Tich Joote 7:49
Tich Joote 7:50
Tich Joote 7:51
Tich Joote 7:52
Tich Joote 7:53
Tich Joote 7:54
Tich Joote 7:55
Tich Joote 7:56
Tich Joote 7:57
Tich Joote 7:58
Tich Joote 7:59
Tich Joote 7:60
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28