A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 6

1
E ndalogo, kane jopuonjre koro medore mang’eny, jo-yahudi mong’eyo dho Grik nochako ng’ur gi jowetegi mong’eyo mana dho Hibrania kende, nikech mondgi ma chwogi otho ne ojwang’, mi ok yud pok mapile.
2
Kuom mano, joote apar gariyo ne oluongo oganda duto mar jopuonjre, mi owachonigi niya, “Ok owinjore wawe wach Nyasaye, mondo wati tich pogo chiemo.
3
Omiyo owetewa, yieruru ji abiriyo kuomu mung’eyo ni riek kendo ogen, bende mopong’ gi Roho Maler, mondo waket e tijni.
4
Wan to wabiro keto chunywa kuom lemo, kendo kuom lando Wach Maber.”
5
Jopuonjre duto nodoko mamor gi wach jooteno, omiyo ne giyiero Stefano, mane ng’at man gi yie motegno, kendo opong’ gi Roho Maler. Bende ne giyiero Filipo gi Prokoro gi Nikanor gi Timon gi Parmena kod Nikalao ja-Antiokia, mane olokore luwo kit lemo mar jo-Yahudi.
6
Ne gikelo jogi e nyim joote, mi joote nolemonigi, kendo oyieyo luetgi kuomgi.
7
Kamano Wach Nyasaye nolandore, kendo kwan jopuonjre nomedore ahinya e Jerusalem. Jodolo mang’eny bende noyie kuom Yesu.
8
Stefano ne ng’at ma Nyasaye oguedho ahinya, kendo omiyo teko. Ne otimo honni gi ranyisi madongo.
9
To jomoko mane lemo e od lemo moro miluongo ni Od Lemo mar Wasumbni Mogony, ne ok oyie kode. Ne gin jo-Yahudi moa Kurene gi Aleksandria gi Kilikia kod Asia. Ne gibiro, mi gigoyo mbaka kod Stefano.
10
To Roho Maler nomiyo Stefano rieko mang’eny, omiyo kane oloso, to ne ok ginyal loye.
11
Kuom mano, ne gimiyo jomoko asoya mondo owach ni ne giwinjo Stefano ka yanyo Musa kod Nyasaye.
12
Kamano ne giketho chuny ji kod chuny jodongo gi jopuonj Chik gi wechego, mi gibiro ir Stefano, gimako, kendo gitero e buchgi maduong’.
13
Eka ne gikelo jomoko mondo ohangne wach ni, “Jali pile yanyo Hekalu marwa maler, kod Chik Musa.
14
Ne wawinjo kowacho ni Yesu ma ja-Nazarethni biro ketho Hekalu, mi lok tim mane Musa omiyowa mondo waluw chakre chon.”
15
Ji duto mane nie bura nochomo wang’gi tir kuom Stefano mi gineno ka lela wang’e chalo gi lela wang’ malaika.
Tich Joote 6:1
Tich Joote 6:2
Tich Joote 6:3
Tich Joote 6:4
Tich Joote 6:5
Tich Joote 6:6
Tich Joote 6:7
Tich Joote 6:8
Tich Joote 6:9
Tich Joote 6:10
Tich Joote 6:11
Tich Joote 6:12
Tich Joote 6:13
Tich Joote 6:14
Tich Joote 6:15
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28