A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 5

1
To ne nitie ng’at moro ma nyinge Anania, to chiege nyinge Safira. Ne oloko mwandugi moko pesa,
2
mi odong’ gi pesa moko, to moko okawo otero ni joote, ka chiege bende ong’eyo.
3
To Petro nowachone niya, “Anania, ang’o momiyo iseweyo Satan opng’o chunyi mondo iwuond Roho Maler, kidong’ gi pesa moko mane ing’iewo puodho?
4
Ka ne pok ing’iewo puodhono, donge ne en mari? Koso kane iseng’iewe, to donge pesa ne meki, minyalo timogo gimoro amora mihero? Koro ere gima ne omiyo iparo mondo itim gima kama? Dhano ok ema iseriambone, to iseriambo mana ni Nyasaye!”
5
Gikanyono mane Anania owinjoe wechego, nogore piny motho. Ji duto mane owinjo wachno, luoro nomako.
6
Eka joma yawuowi nobiro, moboye gi nanga, mi ogole oko, kendo oyike.
7
Bang’ kinde ma dirom seche adek, chiege nobiro, ka ok ong’eyo gima osetimore.
8
Petro nopenje ni, “Nyisane; magi e kar romb pesa mane ung’iewo puodho koso?” Nodwoke ni, “Ee, mago e kar romb pesa.”
9
Eka Petro nopenje ni, “Mar ang’o ne uwinjoru gi chwori mondo utem wuondo Roho mar Ruoth? Winji! Joma oseyiko chwori nie dhoot ka, kendo in bende gibiro ting’i, mi giteri oko.”
10
Gikanyono Safira nopodho e tiend Petro, mi otho. Eka yawuowi nobiro, monwang’e kosetho, omiyo ne giting’e gigole oko, mi giyike but chwore.
11
Luoro maduong’ nomako ji duto moyie kuom Kristo, kaachiel gi ji duto mane owinjo gima otimore.
12
Joote notimo honni kod ranyisi mang’eny, kendo joma oyie duto ne chokore gi chuny achiel e Agoch Solomon.
13
To onge ng’ato ma ok nie kanyaklagi mane ohedhore chokore kodgi, kata kamano ji ne wuoyo kuomgi maber.
14
To ji mang’eny moyie kuom Ruoth, nomedore ameda kuomgi. Ne gin chwo gi mon.
15
Kane ji oneno honni ma joote ne timo, ne giting’o joma tuo, mi gitero e wang’ yore kopiel e kitendni kod pere, mondo ka Petro kadho, to kata mana tipone oimie jomoko kuomgi.
16
Bende ji mang’eny moa e mier mokiewo gi Jerusalem nokelo jogi matuo kod joma nigi jochiende maricho mi nochanggi giduto.
17
Bang’e jadolo maduong’ kod joge duto moa e oganda mar jo-Sadukai ne nyiego omako marach kod joote.
18
Omiyo ne gimakogi, mi giketogi e jela.
19
To gotienono malaika mar Ruoth nobiro, moyawo dhood jela. Nogologi oko mowachonigi niya,
20
“Dhiuru uchung’ e Hekalu, mondo unyis ji wach ngima manyienni.”
21
Joote nowinjo wachne, omiyo kane piny dwaro yawore ne gidhi e Hekalu, mi gichako puonjo ji. Kane jadolo maduong’ obiro gi joge, ne giluongo jodong jo-Yahudi duto e buchgi maduong’. Eka ne gioro wach e jela mondo okel joote e nyimgi.
22
To kane askeche ochopo e jela, ne ok ginwang’o joote kuno. Omiyo ne gidwoko wach niya,
23
“Wayudo jela kolor matek, kendo jorit duto ochung’ e dhoot. To kane wayawo dhoot, to ok wayudo ng’ato kuno!”
24
Kane jorit Hekalu kod jodolo madongo owinjo wachno, ne gidhier nono, ka giwuoro gima ditim joote!
25
To ng’at moro nobiro, mowachonigi niya, “Joma nyoro uketo e jela kande, aneno kochung’ e Hekalu, kapuonjo ji.”
26
Eka jatend jorit Hekalu nodhi gi askechene, mokelo joote mos, mak gitimo kodgi koko, nikech ne giluoro ni dipo ka ji ogoyogi gi kite.
27
Kamano ne gikelo joote, mi giketo e nyim jobura. Eka jadolo nopenjogi ni,
28
“Donge ne wakwerou matek ni kik upuonj ji e nying ng’atni? To koro neyeuru gima usetimo! Usepong’o Jerusalem duto gi puonju, kendo udwaro kelo remb ng’atni e wiwa!”
29
Petro kod joote mamoko nodwokogi ni, “Nyasaye ema nyaka waluor, to ok dhano.
30
Un ne unego Yesu, kuguro e msalaba, to Nyasaye ma Nyasach kwerewa nochiere oa kuom joma otho.
31
En ema Nyasaye osekete e bade korachwich kaka Jatelo kendo Jawar, mondo omi jo-Israel olokre mondo owenigi richogi.
32
Wan, kaachiel gi Roho Maler ma Nyasaye miyo joma oluore, ema wanyiso ji ni gigo notimre adier.”
33
Kane jobura owinjo kamano, mirima mager nomakogi, mi ging’ado wach mondo oneg joote.
34
To ja-Farisai moro ma nyinge Gamaliel, mane japuonj Chik, kendo ng’at mogen ahinya, nochung’ e bura, mowacho ni mondo ogol joote oko mondi.
35
Eka nowacho ni jobura niya, “Un jo-Israel, paruru maber gima udwaro timo ni jogi,
36
nikech e ndalo moko mokadho, Theuda nobiro kawacho ni en jatelo, mi ji ma dirom mia ang’wen noluwe. To nonege, kendo ji duto mane luwe noke, mi kargi olal nono.
37
Bang’ mano, Judas ja-Galili nobiro e ndalo mikwanoe ji, mi oloko ji mathoth oluwe, to en bende nonege, mi joge oke.
38
Emomiyo awachonu ni kik utim ni jogi gimoro marach, to wegiuru aweya, nikech ka gik ma giwacho kendo gitimogi gin mag dhano, to gibiro rumo.
39
To ka gia kuom Nyasaye, to ok unyal loyogi, kata da utim ang’o, to duyud mana ni ukedo gi Nyasaye!” Jobura noyie gi wachne.
40
Ne giluongo joote e nyimgi, mi gichwadogi, kendo gisiemogi mondo kik gichak giland wach e nying Yesu. Eka ne gigonyogi.
41
Joote noa e od bura kamor ahinya, nimar Nyasaye noseyierogi mondo giyud wichkuot nikech nying Yesu.
42
Kendo pile ne gisiko ka gilando Wach Maber e Hekalu kendo e mier, ka gipuonjo ji ni Yesu e Mesia.
Tich Joote 5:1
Tich Joote 5:2
Tich Joote 5:3
Tich Joote 5:4
Tich Joote 5:5
Tich Joote 5:6
Tich Joote 5:7
Tich Joote 5:8
Tich Joote 5:9
Tich Joote 5:10
Tich Joote 5:11
Tich Joote 5:12
Tich Joote 5:13
Tich Joote 5:14
Tich Joote 5:15
Tich Joote 5:16
Tich Joote 5:17
Tich Joote 5:18
Tich Joote 5:19
Tich Joote 5:20
Tich Joote 5:21
Tich Joote 5:22
Tich Joote 5:23
Tich Joote 5:24
Tich Joote 5:25
Tich Joote 5:26
Tich Joote 5:27
Tich Joote 5:28
Tich Joote 5:29
Tich Joote 5:30
Tich Joote 5:31
Tich Joote 5:32
Tich Joote 5:33
Tich Joote 5:34
Tich Joote 5:35
Tich Joote 5:36
Tich Joote 5:37
Tich Joote 5:38
Tich Joote 5:39
Tich Joote 5:40
Tich Joote 5:41
Tich Joote 5:42
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28