A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 4

1
Kane pod Petro gi Johana wuoyo gi ji, jodolo gi jatend jorit Hekalu, kod jo-Sadukai nobiro irgi.
2
Chunygi nokethore ahinya nikech joote ariyogo ne puonjo ji ni Yesu nosechier kuom joma otho, manyiso ni joma otho biro chier.
3
Kuom mano, ne gimakogi, mi giketogi e jela nyaka kinyne, nikech piny koro ne yuso.
4
To joma thoth kuom ji mane owinjo wach Petro gi Johana noyie, kendo kar romb joma chuwo duto moyie koro ne dirom alufu abich.
5
Kinyne, jotend jo-Yahudi gi jodongo kod jopuonj Chik nochokore Jerusalem,
6
gi Anas jadolo maduong’ kod Kaiafa gi Johana gi Aleksander kod owete jadolo maduong’ duto.
7
Ne giketo Petro kod Johana ochung’ e nyimgi, mi gipenjogi niya, “Teko mane kata nying ng’a, ma nyoro utimogo gima kama?”
8
Eka Petro mane oyudo opong’ gi Roho Maler, nodwokogi niya, “Un jotend oganda kod jodongo winjuru!
9
Ka upenjowa wach kawuono kuom gima ber mane otim ni ng’ama tuo, kendo kaka ne ochange, to waduokou kama:
10
Un uduto, kaachiel gi jo-Israel, nyaka ung’e ni ng’atno ochung’ e nyimu ka kangima chuth, nikech teko mar nying Yesu Kristo ja-Nazareth, mane un uguro, to Nyasaye nochiero oa kuom joma otho!
11
Yesu ema Muma wuoyo kuome ni, ‘Kidi mane un jogedo udagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot.’
12
En kende ema ji yudo warruok kuome, nimar onge ng’at moro machielo e piny ngima ma Nyasaye osechiwo nyinge ni ji mondo oyudie warruok.”
13
Kane jobura oneno chir ma Petro gi Johana nigo, to gin mana ji ajia ma ok osomo, ne giwuoro ahinya. Eka ne gifwenyo ni yande giwuotho gi Yesu.
14
To onge gima ne ginyalo wacho, nikech ne gineno jal mane osechangi, kochung’ kanyo gi Petro kod Johana.
15
Kuom mano ne giwacho ni Petro gi Johana mondo owuog oko e od bura, eka ne gichako pimo wach ka gipenjore ni,
16
“Ere gima wanyalo timo ni jogi, nikech jo-Jerusalem duto ong’eyo ni gisetimo hono maduong’ kendo ok wanyal kwer?
17
To nyaka wabwoggi kwakwerogi ni kik gichak giwuo gi ng’ato kendo e nying Yesu, mondo wachni kik landre kuom ji.”
18
Kamano ne giluongogi, mi gikwerogi ni kik gichak gipuonj ji kendo e nying Yesu.
19
To Petro gi Johana ne joduokogi niya, “Un ema nyaka ung’ad wach uwegi kata ka en gima kare winjou moloyo winjo Nyasaye,
20
To wan ok wanyal weyo mak wawuoyo kuom gik ma wan wawegi waseneno kendo wasewinjo.”
21
Kane jobura owinjo kamano, ne gimedo siemogi matek moloyo, to ne giweyogi gidhi. Ne ok ginyal nwang’o kaka digikumgi, nikech ji duto ne pako Nyasaye kuom gima ne otimoreno.
22
Ng’at mane otim hono kuome mochangono ne jahigni piero ang’wen gi wiye.
23
Kane ogony, Petro kod Johana ne gidok ir owete mamoko, mi ginyisogi gima jodolo madongo kod jodongo osewacho.
24
Bang’ winjo wachno, giduto ne gilemo kaachiel niya, “A Ruoth, in ema nichweyo polo gi piny kod nam kaachiel gi gik moko duto manie igi.
25
Bende kuom teko mar Roho Maler, nimiyo jatichni Daudi ma kwarwa owacho ni, ‘Ere gimomiyo joma ok jo-Yahudi notimo mirima? Koso ang’o momiyo ne gichano timo gik manono?
26
Ruodhi mag piny noikore, kendo jotelo nochokore kaachiel mondo opiem gi Ruoth Nyasaye kod Mesia mare.’
27
“Chutho, Herode gi Pontio Pilato nochokore Jerusalem kod ogendini mamoko kaachiel gi jo-Israel, ka gipiem gi Yesu Jatichni Maler mane iyiero obedo Mesia.
28
Ne gichokore mondo gitim mana gima ne iseiko chon gi tekoni kod dwaroni.
29
To koro Ruoth, yie iwinj siem ma gisiemowago, mondo imi jotichni oland wachni gi chir duto.
30
Rie badi mondo ichang ji, kendo imi ranyisi gi honni otimre e nying Yesu Jatichni Maler.”
31
Kane gisetieko lemo, ot mane oyudo gichokoree noyiengni, kendo Roho Maler nopong’ogi giduto, mi gichako lando Wach Nyasaye gi chir.
32
Joma oyie duto ne nigi paro achiel kod chuny achiel. Onge ng’ato kuomgi mane nyalo wacho ni gima en-go en mare owuon, to ne giriwo gik moko duto mane gin-go kaachiel.
33
Joote nomedo lando wach gi teko maduong’ ka nyiso ji ni Ruoth Yesu osechier, kendo giduto ne giyudo gueth mogundho.
34
Onge ng’ato kuomgi mane ochando gimoro, nikech ji duto mane ni gi puothe kata udi, ne lokogi, kendo kelo pesa ma gilokogi gichiwo ni joote.
35
Pesago ne ipogo ni ng’ato ka ng’ato kaka dwarone chalo.
36
Kamano bende e kaka ja-Lawi moro moa Saipras ma nyinge Josef, mane joote ochako bende ni Barnaba, (Tiende ni jal majiwo ji,)
37
noloko puothe moro, mi okelo pesa ochiwo ni joote.
Tich Joote 4:1
Tich Joote 4:2
Tich Joote 4:3
Tich Joote 4:4
Tich Joote 4:5
Tich Joote 4:6
Tich Joote 4:7
Tich Joote 4:8
Tich Joote 4:9
Tich Joote 4:10
Tich Joote 4:11
Tich Joote 4:12
Tich Joote 4:13
Tich Joote 4:14
Tich Joote 4:15
Tich Joote 4:16
Tich Joote 4:17
Tich Joote 4:18
Tich Joote 4:19
Tich Joote 4:20
Tich Joote 4:21
Tich Joote 4:22
Tich Joote 4:23
Tich Joote 4:24
Tich Joote 4:25
Tich Joote 4:26
Tich Joote 4:27
Tich Joote 4:28
Tich Joote 4:29
Tich Joote 4:30
Tich Joote 4:31
Tich Joote 4:32
Tich Joote 4:33
Tich Joote 4:34
Tich Joote 4:35
Tich Joote 4:36
Tich Joote 4:37
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28