A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 3

1
Chieng’ moro, Petro kod Johana ne jodhi e Hekalu sa ochiko mar odhiambo, ma en sa lemo.
2
To e ‘Dhorangach Malong’o’, ne nitie ng’at moro mane osebedo puth nyaka a nyuolne. Ne itere e dhorangach kanyo pilepile, mondo okwa pesa kuom joma donjo e Hekalu.
3
Kane oneno Petro gi Johana kadonjo e Hekalu, ne okwayogi mondo gimiyee gimoro.
4
Ne ging’iyo wang’e tir, mi Petro owachone ni, “Ng’iwa ane!”
5
Omiyo nong’iyogi, koparo ni obiro yudo gimoro kuomgi.
6
Eka Petro nowachone niya, “Aonge gi pesa kata matin, to gima an-go abiro miyi. E nying Yesu Kristo ja-Nazareth, chung’ iwuothi!”
7
Eka nomako bad ng’atno ma kor achwich, mi okonye chung’. Gikanyuono tiende ng’atno gi ombong’ne noyudo teko.
8
Eka ne ochikore, mochung’ tir kendo ochako wuoth. Bang’ mano, nodonjo kodgi e Hekalu, kowuotho kendo ochikore kendo opako Nyasaye.
9
Ji duto nonene kowuotho kendo kopako Nyasaye.
10
To kane gifwenyo ni en e jal mane bet ka kwecho e dhoranga Hekalu miluongo ni Dhorangach Malong’o cha, ne gihum mi gidhier nono kuom gima notimorene.
11
To kane pod ng’atno otwere kuom Petro gi Johana, ji duto noringo odhi irgi e agoch Hekalu miluongo ni, ‘Agoch Solomon’, kawuoro!
12
Kane Petro oneno kamano, nopenjo ji niya, “Un jo-Israel, ang’o momiyo uwuoro wachni? Koso ere gima omiyo ung’iyowa mana ka gima wan ema wamiyo jali wuotho kuom tekowa wawegi, kata nikech walamo Nyasaye maber?
13
Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo, ma Nyasach kwerewa, osemiyo jatichne Yesu duong’. En Yesu mane undhogo, mi ukwedo e nyim Pilato, kata obedo ni Pilato ne dwaro gonye kamano.
14
Ne ukwedo Jal Maler kendo Makare, to ukwayo mondo ogonynu mana janek!
15
Kamano ne unego ng’at mamiyo ji ngima, to Nyasaye nochiere kuom joma otho kendo wan joneno kuom wachno.
16
Nying Yesu ma jal muneno kendo ung’eyoni oyie, ema omiye teko. Adier, yie moyiego kuom Yesu ema osemiyo odoko mangima, mana kaka uneno udutoni.”
17
Eka Petro nodhi nyime kowacho ni, “To koro un jowetena, ang’eyo ni un kaachiel gi jodongu, ne utimo ni Yesu kamano ka ok ung’eyo gima utimo.
18
To mano e kaka Nyasaye osetimo gima ne osemiyo jonabi duto okoro, ni Mesia nyaka sandi.
19
Mano omiyo, lokreuru uduog ir Nyasaye mondo richou oruchi,
20
eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kue mi oornu Mesia moseyieronu, ma en Yesu.
21
Yesu biro bet e polo nyaka ndalo chopi miketoe gik moko duto kare, kaka ne Nyasaye omiyo jonabine maler okoro chon.
22
Musa nowacho niya, ‘Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noyiernu jonabi moa kuom jou uwegi, mana kaka noyiera. Nyaka uwinj weche duto mowachonu.
23
To ng’at ma ok owinjo wach janabino, nogol oko kuom jo Nyasaye mi tiek chuth.’
24
Kamano bende e kaka jonabi duto, chakre Samwel kod jogo duto mane oluwe nowacho, ka gikoro gik ma tinde timore ndalogi.
25
Un e nyikwa jonabigo, kendo singruok mane Nyasaye otimo gi kwereu oriwo koda ka un bende. Ne osingore kodgi, kowacho ni Ibrahim ni, ‘Dhoudi duto mag piny nonwang’ gueth kuom nyikwai.’
26
Un ema Nyasaye nokwongo ooronu jotichne mondo oguedhu, komiyo ulokoru uduto, kuweyo yoreu maricho.”
Tich Joote 3:1
Tich Joote 3:2
Tich Joote 3:3
Tich Joote 3:4
Tich Joote 3:5
Tich Joote 3:6
Tich Joote 3:7
Tich Joote 3:8
Tich Joote 3:9
Tich Joote 3:10
Tich Joote 3:11
Tich Joote 3:12
Tich Joote 3:13
Tich Joote 3:14
Tich Joote 3:15
Tich Joote 3:16
Tich Joote 3:17
Tich Joote 3:18
Tich Joote 3:19
Tich Joote 3:20
Tich Joote 3:21
Tich Joote 3:22
Tich Joote 3:23
Tich Joote 3:24
Tich Joote 3:25
Tich Joote 3:26
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28