A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 28

1
Kane wasekwo mi wawuok oko, ne wayudo wach ni chulano iluongo ni Molta,
2
kendo joma odak kuno notimonwa ng’wono mokadho. Koth ne osechako chue, kendo koyo ne ng’ich, omiyo ne gimoko mach mi girwakowa maber waduto.
3
Paulo nomodo yien moko mi oketo e mach, eka thuol nowuok e yien-go nikech liet mar mach, mi okayo lwete kendo omokoe.
4
Kane joma odak e chulano oneno ka thuol omoko e lwet Paulo kamano, ne giwacho niya, “Nyaka bed ni jali osenego ng’ato, to kata obedo ni osetony mak otho e nam kamano, to Nyasachwa makare ok noweye okwo!”
5
To Paulo noteng’o thuondno e mach ma ok otime gimoro.
6
Ne gigalo ni dende dikuodi, kata ni dogore piny otho. To kane giserito aming’a, mi ok gineno gimoro marach katimorene, ne giloko parogi, mi giwacho niya, “Nyaka bed ni en nyasaye moro!”
7
Machiegni gi kanyo ne nitie puothe mag ruodh chulano, ma nyinge Publio. Ne orwakowa, mi oritowa maber kuom ndalo adek.
8
To noyudo tuo midhusu kod ndira ogoyo wuon mare, omiyo Paulo nodhi e ot kama onindoe, mi olemone, kendo oketo lwete kuome, mochange.
9
Kane mano osetimore ji mamoko duto matuo e chulano nobiro mi ochangi.
10
Bang’e ne gimiyowa gik mang’eny, to bende bang’ dueche adek kane wakwang’ waa, ne giketonwa gik moko e yie ma dwakonyrego e wuoth.
11
Ne waidho yie moro mane osebet e chulano e ndalo chwiri. Ne en yie moa Aleksandria, ma nyinge ‘Rude mag Polo’.
12
Ne wakwang’ mi wadhi wagowo Surakusa, kendo ne wabet kanyo kuom ndalo adek.
13
Kane waa kuno, ne wakwang’ ka waluoro, mi wachopo e dala mar Regium. Kinyne yamb milambo nochako kudho, mi watundo dala mar Puteoli bang’ ndalo ariyo.
14
Kuno ne wanwang’oe owete moko, mi okwayowa mondo wabed kodgi kuom ndalo abiriyo. Mano e kaka ne wawuotho, mwachopo Rumi.
15
Owete man kuno nowinjo wachwa, mi obiro oromonwa, ka moko chopo nyaka Chiro mar Apio, to moko nyaka kamoro miluongo ni Tres Tabernae, tiende ni Udi Adek Mibuoroe. Kane Paulo onenogi, nogoyo ni Nyasaye erokamano, kendo chunye noduogo.
16
Kane wachopo Rumi, Paulo noyudo thuolo mar dak e ode kende gi askari marite.
17
To bang’ ndalo adek, Paulo noluongo jodong jo-Yahudi modak kuno kanyakla. Kane gisechokore nowachonigi niya, “Owetena, kata obedo ni ne ok atimo gimoro marach ni ogandawa, kendo ne ok aketho chikwa mane kwerewa oweyonwa, to ne otweya e jela Jerusalem, kendo bang’e ne ochiwa e lwet jo-Rumi.
18
To kane jo-Rumi osenona, ne gidwaro gonya, nikech ne ginwang’o ni onge gima asetimo mowinjore gi buch tho.
19
To jo-Yahudi nokwer, omiyo ne ochuna mondo akwa mondo yala e buch Kaisar, kata obedo ni aonge gi wach moro mane adwaro donjogo ni ogandawa kamano!
20
Mano emomiyo aseluongou mondo alos kodu, nimar otueya gi nyororoni mana nikech ageno kuom Jal ma jo-Israel duto bende ogeno kuome.”
21
To ne gidwoke niya, “Pok wayudoe barua moro moa Judea mawuoyo kuomi, to bende onge owetewa moko mosea kuno, mi obiro onyisowa wach moro marach kuomi.
22
To dwaher winjo paroni, nikech wang’eyo ni kuonde duto ji wuoyoe marach kuom kanyakla ma intieno.”
23
Kuom mano ne giwinjore gi Paulo ni onego giduog chieng’ machielo, kendo chieng’no ne gibiro mang’eny kama odakie. Ne owuoyonigi chakre okinyi nyaka odhiambo, konyisogi malong’o wach Loch Nyasaye. Bende notemo lokogi mondo giyie kuon Yesu, kogolo weche e Chik Musa, kendo e kitepe mag Jonabi.
24
Moko kuomgi noyie gi wechene, to moko ne ok oyie.
25
Kuom mano ne gipogore e kindgi giwegi. Kane gidwaro a, Paulo nonyisogi wach achiel niya, “Mano kaka Roho Maler nomiyo janabi Isaya owuoyo maber gi kwereu,
26
kowachone ni, ‘Dhiyo mondo inyis ogandani kama: “Winjo to unuwinji, to wach ok nodonjnu ngang’, kendo ng’icho to unung’ichi, to ok unung’e tiend wach,
27
nimar chuny ogandani osedoko mapek, kendo gisedino itgi, bende giseumo wng’gi. To ka da ni ok kamano, to dikoro itgi winjo wach, bende dikoro wach donjonigi, mi gilokore giduog ira, kendo ochanggi.” ’ ”
28
Eka Paulo notieko kawacho ni, “Koro nyaka ung’e ni teko ma Nyasaye warogo ji osechopo ir joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro winjo wach.” [
29
Kane osewacho kamano, jo-Yahudi noa, kamino wach matek e kindgi giwegi.]
30
Kuom higni ariyo duto Paulo nodak kuno e ot mochulo, kendo ne orwako ji duto mane biro nene.
31
Ne olando wach Loch Nyasaye, kendo ne opuonjo kuom Yesu Kristo, kowuoyo e lela, ma onge ng’ama otame.
Tich Joote 28:1
Tich Joote 28:2
Tich Joote 28:3
Tich Joote 28:4
Tich Joote 28:5
Tich Joote 28:6
Tich Joote 28:7
Tich Joote 28:8
Tich Joote 28:9
Tich Joote 28:10
Tich Joote 28:11
Tich Joote 28:12
Tich Joote 28:13
Tich Joote 28:14
Tich Joote 28:15
Tich Joote 28:16
Tich Joote 28:17
Tich Joote 28:18
Tich Joote 28:19
Tich Joote 28:20
Tich Joote 28:21
Tich Joote 28:22
Tich Joote 28:23
Tich Joote 28:24
Tich Joote 28:25
Tich Joote 28:26
Tich Joote 28:27
Tich Joote 28:28
Tich Joote 28:29
Tich Joote 28:30
Tich Joote 28:31
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28