A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 27

1
Kane oseng’ad wach ni ber mondo wakwang’ wadhi Italia, ne giketo Paulo gi joma otue moko e lwet Julio, mane jatend oganda lweny miluongo ni Oganda Kaisar Augusto.
2
Ne waidho yie moro moa Adramutio mane oyudo dwaro dhi e dhowedhe mag piny Asia, mi ne wawuok. Aristarko ma ja-Makedonia moa Thesalonika bende ne ni kodwa.
3
Kinyne ne wachopo Sidon, kendo Julio notimo ng’wono ni Paulo, mi oyiene odhi ir osiepene mondo omiye gik ma dokonyrego.
4
Ne waa kuno, to kaka yamo ne kudho mochomowa tir, ne wakwang’ kwageng’ore e tiend chula mar Sipras.
5
Eka ne wang’ado chuny nam, machiegni gi pinje mag Kilikia gi Pamfulia, mi wachopo Mura e piny Lukia.
6
To kuno jatend lwenyno ne onwang’oe yie moro moa Aleksandria, mane dwaro dhi Italia, mi oketowae.
7
Ne wakwang’ mos gi thagruok kuom ndalo mang’eny, eka ne wachopo e dho Kanido. To kaka yamo ne pod ok nyal weyo wadhi nyime tir, ne wakwang’ kwageng’ore e tiend chula mar Krete, kwakadho e bath sori miluongo ni Salmone.
8
Ne wasiko wakwang’ mana e bath nam, kendo bang’ thagruok ne wachopo e dhowath moro miluongo ni Mbita Mokue, man machiegni gi dala mar Lasea.
9
Ne wabet kuno kuom kinde mogwarore, nyaka koro dhi nyime gi kwang’ ne ok ber, nikech kinde mar Sap Tueyo Chiemo koro nosekadho. Omiyo Paulo nong’adonigi rieko,
10
kawacho niya, “Owetena, aneno ni kwaa ka, to wuodhwa biro bet marach. Yiewani kaachiel gi gik moting’o biro kethore marach, kendo wan bende wanyalo tho.”
11
To jatend lweny noyie mana gi wach jatend yie kod mar wuon yie mi ok odewo gima ne Paulo owacho.
12
To bende dhowath kanyo ne ok ber moromo betie ndalo chwiri, omiyo ji mathoth ne dwaro a kanyo, ka giparo ni digichop Foiniks, mondo gibedie ndalo chwiri. Foiniks en dhowath Krete, momanyore gi milambo ma yo podho chieng’.
13
Kane yamb milambo ochako kudho mos, ne gigalo ni ginwang’o gima gidwaro, omiyo ne wachako wuoth, mi wakwang’ madiny e lak dhonam Krete.
14
To bang’ kinde matin, yamb ahiti miluongo ni Yurakulo nokudho matek koa e chula mar Krete.
15
Ne ogoyo yie, mi otamo mwomo, omiyo ne waloko yie mondo yamo oterwa atera kuma okudho kochomo.
16
Kane yie ringo e tiend chula moro miluongo ni Kauda, ne wayudo thuolo mar tueyo yie matin mane oyudo wayuayo chien, to mana gi thagruok.
17
Kane jotich yie oseting’e malo, ne gikawo tonde mi gitweyogo yie maduong’ alwora mondo kik barre. To kaka ne giluor ni dipo ka yie oterogi e kuoyo manie dhonam Afrika kama thanythany, ne giloro tanga mi giweyo yamo otero yie atera.
18
Ahiti mager nomedo kudho, omiyo kinyne ne gichako wito gik mane yie oting’o e nam,
19
to orue machielo gin giwegi ne giwito kata mana moko kuom gik michikogo yie.
20
Kuom ndalo mathoth ne ok wanyal neno wang’ chieng’ kata sulue, kendo yamo nomedo kudho matek, mi geno mane oyudo wan-go ni dipo koreswa norumo chuth!
21
Koro kane gisedak kuom ndalo mang’eny ka ok gichiem, Paulo nochung’ e nyimgi mowachonigi niya, “Owetena, dinyocha uwinj wachna, mi wawe kwang’ waa Krete, to da ok wanwang’o masirani, kendo gik moko da ok olal kama.
22
To koro akwayou ni mondo ubed gi chir! Onge kata ng’at achiel kuomu mabiro tho, to mak mana yie ema biro kethore.
23
Ang’eyo kamano nikech nikech nyoro gotieno malaika mar Nyasaye ma an ng’ate, kendo ma atiyone, nyoro obiro ira,
24
mi owacho niya, ‘Paulo, kik ibed maluor! Nyaka ichung’ e nyim Kaisar, kendo Nyasaye oseyie kuom ng’wonone ni joma kwang’ kodi duto ok bi tho.’
25
Kuom mano owetena, beduru gi chir, nikech ang’eyo ni Nyasaye biro timo mana kaka osewachona.
26
To yie nyaka moki e chula moro.”
27
Koro ne en otieno mar apar gang’wen, kendo yamo ne pod goyowa e nam Mediterania. To odiewuor tir, jokwang’ nogalo ni koro wasudo machiegni gi lowo.
28
Omiyo ne giluto tol motuene kidi e pi, mi giyudo ni tutne oromo mita piero ang’wen. Bang’e matin, ne gichako gipime kendo, mi ginwang’o ni tutne koro oromo mita piero adek.
29
Ne giluor ni yie biro tuomore e kite, omiyo ne gibolo rachungini ang’wen yoka bang’ yie, kendo ne gilemo ni mondo piny oyawre.
30
Jokwang’ koro ne dwaro tony weyo yie, omiyo ne giloro yie matin e pi, ka giriasore ni gidwaro bolo rachungini moko yoka wi yie.
31
To Paulo nowacho ni jatend lweny kod askeche niya, “Ka jogi ok osiko e yie, to un uwegi ok unyal resoru.”
32
Kuom mano, askeche nong’ado tonde mane omako yie matinno, mi oweye odhi.
33
To kane piny koro dwaro yawore, Paulo nokwayogi giduto mondo gichiem, kowachonigi niya, “Usebedo ka chunyu chandore kuom ndalo apar gang’wen, kendo kuom ndalogo duto ok usechamo gimoro.
34
Omiyo koro akwayou ni mondo uchiem, uyud teko, nikech kata mana yie wiu achiel ok nolal.”
35
Kane Paulo osewacho kamano, nokawo makati, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano e nyimgi giduto, eka nong’ingo mi ochamo.
36
Chuny jogo noduogo, kendo ng’ato ka ng’ato kuomgi nochiemo.
37
Waduto joma ne nie yie, kar rombwa ne mia ariyo gi piero abiriyo gauchiel.
38
Kane ji duto osechiemo moyieng’, ne giwito cham mane yie oting’o e nam mondo gimi yie odok mayot.
39
Kane piny oyawore, jokwang’ ne ok ong’eyo piny mane gintie, to ne gineno mbita moro motimo kuoyo, omiyo ne giparo ni, kanyalore, to gigow yie kanyo.
40
Kuom mano ne ging’ado tonde motuego rachungini, mi giweyo rachunginigo osiko e nam, to bende ne gigonyo tonde mamoko ngayi. Eka ne giywayo tanga yoka wi yie, mi yie ochako ng’uech, kochiko dhowath.
41
To notuomo lowo kama pi thanythanyie, mi yoka wiye omoko matek, ma ok nyal ng’ingni. Eka apaka nogoyo yoka bang’e, mi oturo matindotindo.
42
Askeche ne dwaro nego joma otue, ni mondo kik moro kuomgi go abal, wuog oko, mi tony.
43
To jatend lweny ne dwaro reso ngima Paulo, omiyo notamogi ni kik gitim kamano. Nogolo chik ni mondo joma nyalo goyo abal okwong ochikre e nam ogo abal, ochop e lowo,
44
eka mondo joma odong’ oluw bang’gi, ka moko omako bepe, to moko omako mberni mobarore kuom yie. Kamano e kaka ne watony waduto, mi wachopo e lowo.
Tich Joote 27:1
Tich Joote 27:2
Tich Joote 27:3
Tich Joote 27:4
Tich Joote 27:5
Tich Joote 27:6
Tich Joote 27:7
Tich Joote 27:8
Tich Joote 27:9
Tich Joote 27:10
Tich Joote 27:11
Tich Joote 27:12
Tich Joote 27:13
Tich Joote 27:14
Tich Joote 27:15
Tich Joote 27:16
Tich Joote 27:17
Tich Joote 27:18
Tich Joote 27:19
Tich Joote 27:20
Tich Joote 27:21
Tich Joote 27:22
Tich Joote 27:23
Tich Joote 27:24
Tich Joote 27:25
Tich Joote 27:26
Tich Joote 27:27
Tich Joote 27:28
Tich Joote 27:29
Tich Joote 27:30
Tich Joote 27:31
Tich Joote 27:32
Tich Joote 27:33
Tich Joote 27:34
Tich Joote 27:35
Tich Joote 27:36
Tich Joote 27:37
Tich Joote 27:38
Tich Joote 27:39
Tich Joote 27:40
Tich Joote 27:41
Tich Joote 27:42
Tich Joote 27:43
Tich Joote 27:44
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28