A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 24

1
Bang’ ndalo abich, Anania jadolo maduong’ gi jodongo mamoko kod jabura moro mariek ma nyinge Tertulo ne jodhi Kaisaria. Ne gibiro e nyim ruoth Feliks, mi gidonjo ni Paulo.
2
Eka ne oluong Paulo, mi Tertulo ochako wuoyo kuome kama: “Jaduong’ moluor! Isekeloni jowa kue maduong’, kendo telo mari mariek osemiyo pinywa dongruok e yore mang’eny.
3
Mago duto wamorgo ahinya kuonde duto, kendo wagoyoni erokamano maduong.
4
To ok adwar ketho secheni, omiyo akwayi gi ng’wono, ni mondo iyie iwinjie wachwa matin.
5
Wasenwang’o ni ng’atni en achach marach, kendo okelo jemo e kind jo-Yahudi e piny ngima, to bende en jatend kanyakla mar Jo-Nazareth.
6
Bende ne otemo dwanyo Hekalu, to ne wamake, [kendo ne wadwaro ng’adone bura kaka Chikwa obet.
7
To Lusio ma jaduong’ lweny nobiro mogole kuomwa gi thwon!
8
Bang’e ne ogolo chik mondo joma donjone obi e nyimi.] To koro ka inono ng’atni in iwuon, to ibiro nwang’o ni gik mwadonjonegogi gin adier.”
9
Jo-Yahudi bende noriwore gi Tertulo, ka giramo ni wechego duto gin adier.
10
Bang’ mano, ruoth nogwelo Paulo mondo odwok wach, mi Paulo nochako wuoyo, kowacho ni, “Amor mondo adwok wach man kuoma e nyimi, kang’eyo ni isebedo jang’ad bura ni ogandani kuom higni mang’eny.
11
Inyalo yudo ka en adier ni ndalo apar gariyo pok okadho nyaka nyocha adhi Jerusalem mondo alem.
12
To jo-Yahudi ne ok onwang’a e Hekalu, kata e ut lemo, kata kamoro amora e Jerusalem, ka amino wach gi ng’ato, kata ka athuwo ji.
13
Bende ok ginyal ng’eng’a kuom weche ma gidonjonagogi.
14
To gimoro achiel ma anyalo yie, en ni alamo Nyasach kwerewa kaluwore gi Yor Ruoth ma giluongo ni kanyaklano, ka ayie gi weche duto mondik e Chik Musa, kendo e kitepe mag Jonabi.
15
Ayie kuom Nyasaye, kageno ni ji duto, mabeyo kod maricho, nochier mana kaka gin bende gigeno.
16
Kuom mano, an bende aritora mondo abed gi chuny makare e nyim Nyasaye kendo e nyim ji ndalo duto, mana kaka gin.
17
“To bang’ bedo maonge e Jerusalem kuom higni moko, ne adok kuno mondo ater mich ni ogandawa, kendo atim ni Nyasaye misango.
18
Mano e gima ne ginwang’a e Hekalu ka atimo, kendo ka asepuodhora. Onge ji mathoth mane ni koda, kendo koko moro bende ne onge.
19
To jo-Yahudi moko moa e piny Asia ema ne ni kanyo, kendo gin ema aye onego gibi e nyimi kaeri, kapo ni gin gi wach moro ma gidwaro donjonago!
20
Kata joma ni kaerigi mondo owach ane ketho mane oyudago kane otera e nyim buchgi maduong’,
21
ka ok mana wach achiel mane ahulo ka achung’ e nyimgi niya, ‘Iyala kawuono nikech ayie ni joma otho nochier.’ ”
22
Bang’ mano, Feliks, mane ong’eyo wach mar Yor Ruoth ahinya, noloro bura, kowachonigi niya, “Abiro tieko wachu ka Lusio ma jaduong’ lweny obiro.”
23
Eka nonyiso jatend askeche mondo orit Paulo, to mondo omiye thuolo moromo kendo kik otam osiepene timone gik modwaro.
24
Bang’ ndalo moko, Feliks nobiro gi Drusila chiege ma nyar jo-Yahudi. Ne oluongo Paulo ire, kendo nowinje kowuoyo e wach yie kuom Kristo Yesu.
25
To kane Paulo odhi nyime kawuoyo kuom bedo makare, kendo kuom ritruok, kod Chieng’ Bura mabiro, Feliks nodoko maluor, mi owacho ni, “Koro dogi, to chieng’ moro nachak aluongi ka ayudo thuolo.”
26
To bende ne ogeno ni Paulo dimiye asoya, omiyo noluonge pilepile mondo otwag kode.
27
Bang’ higni ariyo, Porkio Festo nodoko ruoth kar Feliks. To kaka Feliks ne dwaro mondo jo-Yahudi one ni en ng’ama ber, noweyo Paulo e jela.
Tich Joote 24:1
Tich Joote 24:2
Tich Joote 24:3
Tich Joote 24:4
Tich Joote 24:5
Tich Joote 24:6
Tich Joote 24:7
Tich Joote 24:8
Tich Joote 24:9
Tich Joote 24:10
Tich Joote 24:11
Tich Joote 24:12
Tich Joote 24:13
Tich Joote 24:14
Tich Joote 24:15
Tich Joote 24:16
Tich Joote 24:17
Tich Joote 24:18
Tich Joote 24:19
Tich Joote 24:20
Tich Joote 24:21
Tich Joote 24:22
Tich Joote 24:23
Tich Joote 24:24
Tich Joote 24:25
Tich Joote 24:26
Tich Joote 24:27
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28