A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 23

1
Paulo norango wang’ jobura tir, mowachonigi niya, “Owetena, asebedo ka chunya ni kare e nyim Nyasaye nyaka chil kawuono.”
2
To Anania jadolo maduong’, nowacho ni joma nochung’ but Paulo mondo ogo dhoge.
3
Paulo nowachone ni, “Nyasaye nogoyi mak orem! In kor ot mobuk matarni! Ibet kanyo mondo ing’ad bura kaka Chik dwaro, to eka in iwuon iketho Chik, kiwacho ni jogi mondo ogoya!”
4
Joma nochung’ but Paulo nopenje ni, “Iyanyo jadolo maduong’ mar Nyasaye?”
5
To Paulo nodwokogi ni, “Owetena, ok ang’eyo ni en jadolo maduong’! Muma wacho ni kik iwuo marach kuom jatendu.”
6
To kane Paulo oneno ni jomoko kuom joburano gin jo-Farisai, to moko jo-Sadukai, nokok niya, “Owetena, an ja-Farisai, wuod ja-Farisai. Koro odonjna kaeri nikech ayie ni joma otho nochier!”
7
Gikanyono mane owacho kamano, dhaw nowuok e kind jo-Farisai kod jo-Sadukai, mi jobura opogore tieng’ ariyo.
8
Mano notimore nikech ne jo-Sadukai wacho ni chier kata malaika kata Roho onge, to jo-Farisai oyie ni gik moko adekgo duto nitie.
9
Koko nomedore, kendo moko kuom jopuonj Chik manie kanyakla mar jo-Farisai nochung’ mowuoyo matek kawacho niya, “Ok wane gima rach kuom ng’atni! Dipo ka Roho kata malaika owuoyo kode!”
10
To kaka ne gimedo dhaw ka gidwokore matek, jaduong’ lweny ne luor ni dipo ka giyiecho Paulo matindotindo, omiyo nogolo chik mondo askeche olor ogole oko e bura, kendo odwoke kama askeche odakie.
11
Otienono, Ruoth Yesu nobiro mochung’ but Paulo, kendo owachone niya, “Bed gi chir! Kaka isehulo ni ji wach kuoma e Jerusalem kaeri, e kaka ibiro dhi hulo e Rumi bende.”
12
Kinyne gokinyi, jo-Yahudi moko nochokore kaachiel mochano gima onego gitim. Ne gikuong’ore ni ok ginyal chiemo kata madho gimoro kapok ginego Paulo.
13
Kar romb ji mane otueyo wachno noloyo piero ang’wen.
14
Ne gidhi ir jadolo maduong’ kod jodongo, mi giwachonigi niya, “Wasekuong’ore waduto ni ok wanacham gimoro kapok wanego Paulo.
15
Koro un kod jobura, oruru wach ni jaduong’ lweny mondo okelnu Paulo, kuwuondoru ni udwaro nono wachne maber. To wan waikore nege kapok ochopo machiegni.”
16
To wuod nyamin Paulo nowinjo gima gichano timo, omiyo nodhi kama askeche odakie, mi onyiso Paulo wachno.
17
Eka Paulo noluongo achiel kuom jotend askeche mowachone niya, “Ter wuowini ir jaduong’ lweny, nikech en gi wach moro modwaro nyise.”
18
Omiyo nokawe motere ir jaduong’ lweny, mi owachone ni, “Paulo ma otwe cha, oa luonga ire mokwaya mondo akel wuowini iri, nikech en gi wach moro modwaro nyisi.”
19
Kuom mano jaduong’ lweny ne omako lwet wuowino, mi ogolo oko kar kende, eka openje ni, “Wach manade ma in-go, ma idwaro wachona?”
20
Wuowino nodwoke niya, “Jodong jo-Yahudi osewinjore mondo okwayi kiny iornegi Paulo e buchgi, ka giwuondore ni gidwaro nono wachne maber.
21
To kik iyienigi, nikech nitie ji moloyo piero ang’wen ma biro butone. Gisekuong’ore ni ok ginyal chiemo kata madho gimoro kapok ginege. Adier, giikore mar timo kamano, kendo wachni ema girito.”
22
Kane wuowino otieko wuoyo, jaduong’ lweny nowachone ni, “Kik iwach ni ng’ato ni isenyisa wachni.” Eka noweye odhi.
23
Jaduong’ lweny noluongo jatend askeche, ariyo mi owachonigi niya, “Ikuru askeche mia ariyo gi joidh farese piero abiriyo kod askeche moko mia ariyo moting’o tong’ mondo owuog odhi Kaisaria sa adek mar otieno.
24
Bende keluru farese mondo Paulo oidhi, mi utere maber ir ruodh Feliks.”
25
Eka nondiko barua mawacho niya,
26
“Kuom ruoth moluor Feliks, Amosi ahinya.
27
To ahero nyisi ni jo-Yahudi ne omako ng’atni, kendo ne gichiegni nege. Kane awinjo ni en ja-Rumi, ne adhi gi askechena mi arese.
28
To kaka ne adwaro ng’eyo gima omiyo gidonjone, ne atere e buchgi,
29
mi anwang’o ni onge gima ne osetimo momiyo onego ng’adne buch tho, kata buch tuech. To gik mane odonjnego ne mana weche mag chikgi giwegi.
30
To koro aseyudo wach ni jo-Yahudi moko osechano mondo onege, omiyo aneno ni ber mondo aornigo piyopiyo, kendo asenyiso joma dwaro donjone mondo obi odonjne kuomi. An moluori, Klaudio Lusio.”
31
Askeche ne otimo kaka ne onyisgi. Ne gikawo Paulo gotieno, mi gitero nyaka Antipatra.
32
Kinyne askeche mawuotho gi tiendegi noweyo joidh farese mondo odhi kode, to gin ne giduogo kama askeche odakie.
33
Joidh farese nochopo Kaisaria, mi omiyo ruoth barua, kendo gikelo Paulo e nyime.
34
Kane ruoth osesomo barua, ne openjo Paulo ni en japiny mane. To kane oseng’eyo ni en ja Kilikia,
35
nowachone ni, “Abiro winjo wachni ka joma odonjoni obiro.” Eka nogolo chik mondo oket Paulo e od bura mane Herode ogero, kendo orite kuno.
Tich Joote 23:1
Tich Joote 23:2
Tich Joote 23:3
Tich Joote 23:4
Tich Joote 23:5
Tich Joote 23:6
Tich Joote 23:7
Tich Joote 23:8
Tich Joote 23:9
Tich Joote 23:10
Tich Joote 23:11
Tich Joote 23:12
Tich Joote 23:13
Tich Joote 23:14
Tich Joote 23:15
Tich Joote 23:16
Tich Joote 23:17
Tich Joote 23:18
Tich Joote 23:19
Tich Joote 23:20
Tich Joote 23:21
Tich Joote 23:22
Tich Joote 23:23
Tich Joote 23:24
Tich Joote 23:25
Tich Joote 23:26
Tich Joote 23:27
Tich Joote 23:28
Tich Joote 23:29
Tich Joote 23:30
Tich Joote 23:31
Tich Joote 23:32
Tich Joote 23:33
Tich Joote 23:34
Tich Joote 23:35
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28