A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 21

1
Ne wagoyonegi oriti, mi waidho yie, kendo kane wasekwang’ kwachiko nyimwa tir, ne wachopo Kos. To kinyne ne watundo Rodo, kendo kwaa kanyo ne wadhi Patara.
2
Kuno ne wanwang’oe yie madhi e piny Foinike, mwadonjoe kendo wachako kwang’.
3
Kane wachopo kama ne wanyalo nenogo Saipras, ne waweye bat koracham, mi wakwang’ wadhi Siria, eka ne wagowo Turo, kuma ne idhi golie gik mane yie oting’o.
4
Ne wamanyo jopuonjre kuno mwayudo kendo ne wabet kodgi kuom juma achiel. To kuom teko mar Roho, ne gisiko ka ginyiso Paulo mondo owe dhi Jerusalem.
5
To kane ndalo mane wadwaro bet kodgi orumo, ne wawuok mi wadhi nyime gi wuodhwa. Giduto kaachiel gi mondgi kod nyithindgi ne gikowowa nyaka dhonam, mi waduto ne wagoyo chongwa piny kanyo, kendo walamo Nyasaye.
6
Eka ne wagoyonigi oriti, mi waidho yie, to gin ne gidok dala.
7
Ne wadhi nyime gi kwang’ ka waa Turo, mi wachopo Potolomai, kuma ne wamosoe owete, mi wabet kodgi kuom ndalo achiel.
8
Kinyne ne wawuok mi watundo Kaisaria, kendo ne wadhi e dala Filipo, ma jaland Wach Maber, mane achiel kuom ji abiriyo mane oyier Jerusalem kande, mi wabet kode.
9
Ne en gi nyiri ang’wen ma pok okendi, mane johul wach moa kuom Nyasaye.
10
Kane koro wasegwaro kuno, jahul wach moro ma nyinge Agabo nobiro irwa, koa Judea.
11
Ne okawo okanda Paulo, mi otweyogo lwetene gi tiendene owuon, kowacho niya, “Roho Maler owacho ni jo-Yahudi man Jerusalem notue wuon okandani mana kama, kendo ginikete e lwet joma ok jo-Yahudi.”
12
Kane wawinjo wachno, wan kaachiel gi jogweng’no ne wakwayo Paulo ni mondo owe dhi Jerusalem.
13
To Paulo nodwokowa niya, “Utimo ang’o, kuywak kendo utemo mondo uneg chunya? An aseikora mondo otueya, kata mondo atho Jerusalem nikech nying Ruoth Yesu!”
14
To kaka ne ok wanyal loko chunye, ne waweye, ka wawacho ni, “Gima Ruoth dwaro ema mondo otimre.”
15
Kane wasebet kuno kuom ndalo moko, ne waikore mi wawuok wadhi Jerusalem.
16
Jopuonjre moko moa Kaisaria bende nodhi kodwa mi oterowa e dala ja-Saipras moro ma nyinge Manason, mane wadhi dakgo. Ng’atno nosebedo japuonjre kuom ndalo mathoth.
17
Kamano ne wachopo Jerusalem, mi owete orwakowa gi mor.
18
Kinyne Paulo nodhi mondo one Jakobo. Wan bende ne wadhi kode, kendo jodong jo-Kristo bende ne ni kanyo.
19
Paulo nomosogi, eka nonyisogi gik moko duto achiel kachiel mane Nyasaye osemiyo otimo e kind joma ok jo-Yahudi.
20
Bang’ winjo wechego, ne gimiyo Nyasaye duong’ eka ne giwachone Paulo ni, “Owadwa, ineno kaka jo-Yahudi gana gi gana oseyie kuom Yesu, kendo giduto giketo chunygi matek kuom rito Chik Musa.
21
To osenyisgi ni in isebedo kipuonjo jo-Yahudi duto modak e pinje mamoko mondo owe Chik Musa, kinyisogi mondo kik giter nyithindgi nyangu, kendo kik giluw tim kwerewa.
22
To koro watim ang’o, nikech gibiro winjo maonge kiawa ni isebiro?
23
We wanyisi gima onego itim. Wan gi ji ang’wen kaeri ma osekuong’ore.
24
Dhiyo mondo ipuodhri kaachiel kodgi, kendo ichulnegi nengo mag misengni ma onego gichiw kapok olielgi kaka ranyisi ni gisetieko kuong’ruokgi. Kamano ji duto biro ng’eyo ni gik moko duto ma gisewinjo kuomi ok gin adier, kendo gibiro ng’eyo ni in bende iluwo mana Chik Musa.
25
To kuom wach joma ok jo-Yahudi, wasendikonigi barua ma wanyisogigo ni waseneno ni mondo kik gicham chiemo ma otimgo misango ni nyiseche manono, kata kik gicham remo kata gimoro mode. Bende kik giterre.”
26
Omiyo kinyne Paulo nokawo jogo, mi opuodhore kaachiel kodgi. Eka nodonjo e Hekalu, mi onyiso jodolo kinde ma puodhruok biro rumoe, mi tim ni ng’ato ka ng’ato kuomgi misango.
27
Kane ndalo abiriyo mag puodhruok chiegni rumo, jo-Yahudi moko moa e piny Asia noneno Paulo e Hekalu. Ne githuo ji duto kode, mi gimake
28
ka gikok niya, “Jo-Israel, konywauru! Ma eri e ng’at mawuotho kuonde duto kapuonjo ji duto mondo obed mamon gi ogandawa mar jo-Israel, gi Chik Musa, kod Hekaluni. To koro sani osekelo koda ka joma ok jo-Yahudi e Hekalu, mi odwanyo Kama Lerni!”
29
Ne giwacho kamano nikech ne giseneno Trifimo ja-Efeso ka jonigi Paulo Jerusalem, omiyo ne giparo ni Paulo osekele e Hekalu.
30
Wachno nomiyo koko omwoch e Jerusalem duto, kendo ji noringo kaachiel, mi omako Paulo oywayo oko e Hekalu, kendo gi kanyono dhoranga Hekalu nolor.
31
Ne gidwaro nego Paulo, to gie sano jaduong’ oganda lweny jo-Rumi noyudo wach ni Jerusalem duto otimo koko.
32
Omiyo nokawo jatend lweny moko gi askeche piyopiyo, mi oringo odhi ir jogo. To kane ji onene gi jolweny, ne giweyo goyo Paulo.
33
Jaduongno nodhi ir Paulo, mi omake, kendo ogolo chik mondo otweye gi nyoroche ariyo. Eka ne openjo ji ni, “En ng’a? To ang’o ma osetimo?”
34
Jomoko e ogandano nokok kawacho gimoro achiel, to moko bende wacho gima chielo. Koko ne ng’eny ahinya, ma jaduong’no ne ok nyal ng’eyo malong’o gima osetimore, omiyo nonyiso joge mondo oter Paulo kama askeche odakie.
35
To kane gichopo kode e raidhi midonjogo kanyo, ne giting’e malo nikech ogandano ne ger ahinya.
36
Ne giluwogi giduto, ka gikok ni, “Negeuru!”
37
Kane gichiegni donjo kod Paulo kama askeche odakie, Paulo nokwayo jaduong’ lweny niya, “Diyie awachie wach moro kodi?” Eka jaduong’ nopenje ni, “Ing’eyo dho Grik?
38
Kara ok in ja-Misri ma yande okelo koko ndalo moko mokadho, mi okawo jomahundu mia ang’wen, odhigo e thim.”
39
To Paulo nodwoke ni, “An ja-Yahudi monywol Tarso, dala marahuma, manie piny Kilikia. To asayi, yiena awuo gi jogi.”
40
Jaduong’ lweny noyiene, omiyo nochung’ e raidhi, mi oting’o lwete ni ji. Kane giseling’, nochako wuoyo kodgi gi dhogi giwegi kowacho niya,
Tich Joote 21:1
Tich Joote 21:2
Tich Joote 21:3
Tich Joote 21:4
Tich Joote 21:5
Tich Joote 21:6
Tich Joote 21:7
Tich Joote 21:8
Tich Joote 21:9
Tich Joote 21:10
Tich Joote 21:11
Tich Joote 21:12
Tich Joote 21:13
Tich Joote 21:14
Tich Joote 21:15
Tich Joote 21:16
Tich Joote 21:17
Tich Joote 21:18
Tich Joote 21:19
Tich Joote 21:20
Tich Joote 21:21
Tich Joote 21:22
Tich Joote 21:23
Tich Joote 21:24
Tich Joote 21:25
Tich Joote 21:26
Tich Joote 21:27
Tich Joote 21:28
Tich Joote 21:29
Tich Joote 21:30
Tich Joote 21:31
Tich Joote 21:32
Tich Joote 21:33
Tich Joote 21:34
Tich Joote 21:35
Tich Joote 21:36
Tich Joote 21:37
Tich Joote 21:38
Tich Joote 21:39
Tich Joote 21:40
Tich Joote 1 / Apo 1
Tich Joote 2 / Apo 2
Tich Joote 3 / Apo 3
Tich Joote 4 / Apo 4
Tich Joote 5 / Apo 5
Tich Joote 6 / Apo 6
Tich Joote 7 / Apo 7
Tich Joote 8 / Apo 8
Tich Joote 9 / Apo 9
Tich Joote 10 / Apo 10
Tich Joote 11 / Apo 11
Tich Joote 12 / Apo 12
Tich Joote 13 / Apo 13
Tich Joote 14 / Apo 14
Tich Joote 15 / Apo 15
Tich Joote 16 / Apo 16
Tich Joote 17 / Apo 17
Tich Joote 18 / Apo 18
Tich Joote 19 / Apo 19
Tich Joote 20 / Apo 20
Tich Joote 21 / Apo 21
Tich Joote 22 / Apo 22
Tich Joote 23 / Apo 23
Tich Joote 24 / Apo 24
Tich Joote 25 / Apo 25
Tich Joote 26 / Apo 26
Tich Joote 27 / Apo 27
Tich Joote 28 / Apo 28