A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 20

1
Kane koko orumo, Paulo nochoko jopuonjre kaachiel, mi ogoyonigi oriti, kojiwogi gi weche matego chuny. Eka nowuok odhi Makedonia.
2
Ne owuotho e gwengego kolando Wach Maber, kendo kojiwo owete gi weche mang’eny. Bang’e nochweyo nyaka piny Gris,
3
mi obet kuno kuom dueche adek. Ne oyudo oikore mondo oidh yie odhi Siria, to nofwenyo ni jo-Yahudi chano mondo onege, omiyo ne oneno ni mondo odog chien gi yo mang’ado Makedonia.
4
Ne gidhi gi Sopater wuod Puro ja-Beria, gi Aristarko kod Sekundo ma jo-Thesalonika, gi Gayo ja-Derbe, kod Timotheo gi Tukiko kod Trofimo ma jo-Asia.
5
Jogo notelo nyimwa mi giritowa Troa.
6
To bang’ Sap Makati ma ok ketie Thowi, ne wakwang’ kwaa Filipi kendo bang’ ndalo abich ne wachopo irgi Troa mi wabedo kuno kuom ndalo abiriyo.
7
Chieng’ mokwongo bang’ Sabato, tiende ni chieng’ Ngeso godhiambo, ne wachokore mondo wacham Sap Ruoth. To kaka Paulo ne ikore ni kinyne oa, nopuonjo nyaka dier odiewuor.
8
To ne nitie teyni mang’eny e ot manie gorofa malo, kama ne wachokoree.
9
Wuowi moro ma nyinge Yutiko nobet e dirisa, mi nindo ochako tere mosmos, kendo kaka Paulo nodhi nyime gi puonjo, e kaka Yutiko bende nindo ne medo tero. Bang’e achien, nindo nokawe chuth mi opodho piny, koa e gorofa mar adek, ne gilor, mi giting’e kosetho.
10
Eka Paulo bende nolor piny, mi oumore kuome mokwake, kendo owachonigi niya, “Weuru ywak! Osedoko mangima.”
11
Eka ne odok malo, mi opogonigi Sap Ruoth, kendo kane osechiemo nomedo wuoyo kodgi aming’a nyaka piny oru eka oa.
12
To ne gikawo wuowino mi gidwoko dala kangima, kendo mano nodwogo chunygi ahinya.
13
Wan to ne watelo wadhi e yie, mi wakwang’ nyaka Asos, kuma ne wadhi kawoe Paulo kaka nosenyisowa, nikech en nodwaro wuotho kolworo oko gi tiende.
14
Kane wayudore kode Asos, ne warwake e yie, eka ne wadhi nyaka Mitulene.
15
Ne wakwang’ waa kuno ka kinyne watundo e bath Kios, to oruchane ne warawo Samos, kendo orue machielo ne watundo Mileto.
16
Paulo noneno ni mondo okwang’e okadh Efeso, kik obudh e piny Asia, nikech noreto kogeno ni kanyalore to mondo chieng’ Pentekost oyude ka en Jerusalem.
17
To kane Paulo ni Mileto, nooro wach Efeso, moluongo jodong kanyakla mar jo-Kristo man kuno.
18
Kane gibiro ire, nowachonigi niya, “Un uwegi ung’eyo kaka abet kodu ndalo duto, chakre chieng’ mane akwongo biroe Asia.
19
Ne atiyo ni Ruoth gi chuny mamuol chuth, ka pi wang’a chuer, kendo ka aneno masiche nikech gik maricho mane jo-Yahudi chano timona.
20
Bende ung’eyo kaka ne ok aluoro nyisou gimoro amora ma dikonyu, ka apuonjou e lela kendo e uteu.
21
Ne ahulo ni jo-Yahudi kod joma ok jo-Yahudi ratiro ni mondo gilokre giwe richogi giduog ir Nyasaye, kendo giyie kuom Ruodhwa Yesu.
22
To koro neuru, adhi Jerusalem ka Roho Maler otelona, to ok ang’eyo gima dhi tima kuno.
23
Mak mana ni Roho Maler osenyisa e dala ka dala ma asedhiye ni tuech gi sand ema orita.
24
To an ok akwan ngimana ka gimoro kata matin, to adwaro mana ni mondo achop wuodha, kendo atiek tich mane Ruoth Yesu omiya mondo ati, ma en hulo Wach Maber mar ng’wono mar Nyasaye.
25
“To koro ang’eyo ni un duto mane awuotho e kindu kalando Wach Loch Nyasaye, ok unuchak une wang’a kendo.
26
Emomiyo ahulonu tinende ni, ka ng’ato kuomu olal, to mano ok nobed wachna,
27
nimar ne ok aluoro hulonu gik moko duto ma Nyasaye dwaro timo.
28
To tang’uru, kendo rituru kueth duto ma Roho Maler osemiyou mondo uriti. Beduru jokwath mag kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mane ong’iewo gi remb Wuode owuon.
29
Ang’eyo ni ka asea, to ondiegi mangemo nodonj e dieru, kendo ok giniwe kueth ngang’!
30
Ndalo biro ma jomoko nowuogie kuomu, mi puonj weche ma miriambo mondo giywago jopuonjre oluwgi.
31
Emomiyo tang’uru, kuparo ni kuom higni adek, odiechieng’ gotieno, ne ok aweyo mak asiemo ng’ato ka ng’ato kuomu ka pi wang’a chuer.
32
“To koro aketou e lwet Nyasaye, kendo akwayo mondo wach ng’wonone oritu. En ema onyalo dongou, mi omiu mwandu mokan ni jo-Nyasaye duto.
33
Ne ok agombo fedha kata dhahabu kata law ng’ato.
34
Un uwegi ung’eyo kaka asetiyo gi luetenagi, mi ayudo gik moko mane achando, kod mago mane joma ni koda ochando.
35
Ne atimo kamano mondo anyisugo ni mano e kaka nyaka wati matek mondo wakonygo joma oyomno, kwaparo wach mane Ruoth Yesu owuon owacho ni, ‘Chiwo kelo gueth moloyo kawo.’ ”
36
Kane Paulo osetieko wuoyo, ne ogoyo chonge piny, molemo kodgi giduto.
37
Ne giywak ahinya giduto mi gipodho kuome, kendo gigoyone oriti ka ginyodhe.
38
To gima nomiyo chunygi odoko malit moloyo, en wach mane owacho ni ok ginichak gine wang’e kendo. Bang’ mano ne gikowe e yie.
Tich Joote 20:1
Tich Joote 20:2
Tich Joote 20:3
Tich Joote 20:4
Tich Joote 20:5
Tich Joote 20:6
Tich Joote 20:7
Tich Joote 20:8
Tich Joote 20:9
Tich Joote 20:10
Tich Joote 20:11
Tich Joote 20:12
Tich Joote 20:13
Tich Joote 20:14
Tich Joote 20:15
Tich Joote 20:16
Tich Joote 20:17
Tich Joote 20:18
Tich Joote 20:19
Tich Joote 20:20
Tich Joote 20:21
Tich Joote 20:22
Tich Joote 20:23
Tich Joote 20:24
Tich Joote 20:25
Tich Joote 20:26
Tich Joote 20:27
Tich Joote 20:28
Tich Joote 20:29
Tich Joote 20:30
Tich Joote 20:31
Tich Joote 20:32
Tich Joote 20:33
Tich Joote 20:34
Tich Joote 20:35
Tich Joote 20:36
Tich Joote 20:37
Tich Joote 20:38
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28