A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 2

1
Kane chieng’ Pentekost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla.
2
Ne gipo ka giwinjo koko moa e polo ma mor ka yamo ma kudho matek, mi kokono nopong’o ot duto mane gibetie.
3
Eka ne gineno gik machalo gi ligek mach ma liel kowuoknigi, kendo opiyo kuom ng’ato ka ng’ato.
4
Giduto Roho Maler nopong’ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.
5
To ne nitie jo-Yahudi moko e Jerusalem mane oluoro Nyasaye. Ne gia e pinje duto manie piny.
6
Kane giwinjo kokono, ne gichokore giduto, kendo ng’ato ka ng’ato kuomgi nodhier nono kowinjo ka jogo wacho mana dhoge owuon.
7
Ne gihum, kendo ne giwuoro, ka giwacho niya, “Donge joma wuoyogi duto gin jo-Galili?
8
Ka kamano, to ere gima omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa winjogi ka giwacho mana dhoge owuon?
9
Wan kaeri jo-Parthia gi jo-Media kod jo-Elam gi joma oa Mesopotamia gi Judea kod Kapadokia gi Ponto kod Asia
10
gi Furgia gi Pamfulia gi Misri kod gwenge Libya mokiewo gi Kurene, kaachiel gi welo moa Rumi.
11
Moko kuomwa gin jo-Yahudi, to moko bende gin jo-Krete gi jo-Arabu. To ere kaka wawinjo jogi kawuoyo kuom timbe madongo mag Nyasaye gi dhowa wawegi?”
12
Ne gihum giduto, kendo ne gidhier nono, ka gipenjore niya, “Ma en wach manade?”
13
Moko kuomgi to nocharogi, kawacho ni, “Jogi omer!”
14
To Petro noa malo gi joote apar gachiel mamoko, mi oting’o dwonde, kowacho niya, “Un jo-Judea, kod un duto mudak Jerusalem, an gi wach moro madwaro nyisou, omiyo chikuru itu uwinja.
15
Jogi ok omer kaka uparono, nikech pod en mana sa adek kende mar okinyi.
16
To ma e gima janabi Joel nowuoyo kuome ni,
17
‘Nyasaye wacho niya, “E ndalo giko, anaol Roho mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, bende jou matindo none fweny, kendo jou madongo nolek lek.
18
E ndalonogo ema naorie roho mara kata mana kuom jotichna machwo kata mamon, mi ginikor wach.
19
Anatim honni e polo malo, kendo naket ranyisi e piny mwalo, kaka remo gi mach kod iro madhuolore.
20
Wang’chieng nolokre mudho, to due nolokre makwar ka remo, kapok chieng’ Ruoth ochopo. En chieng’ maduong’ miwuoro!
21
Chakre kanyo ng’ato ka ng’ato moluongo nying Ruoth noresi.” ’
22
“Un jo-Israel, winjuru gima awachonu. Yesu ja-Nazareth ne ng’at mane Nyasaye onyisou ni oyiego, komiyo otimonu honni gi timbe malich miwuoro kod ranyisi, kaka un uwegi ung’eyo, nikech gigo notimore e dieru.
23
Nyasaye nong’eyo chon ni ibiro chiwo Yesu e luetu, kendo kane oseng’ado wach ni obiro timo kamano, un to ema numiyo joma ok jo-Yahudi ogure e msalaba, mi onege.
24
To bang’ thone, Nyasaye nochiere, morese kuom rem mar tho, nikech tho ne ok nyal tueye,
25
mana kaka Daudi nowuoyo kuome niya, ‘Naneno Ruoth e nyima ndalo duto, nikech obet e bada korachwich, mondo kik ayiengni.
26
Emomiyo chunya ne mor, kendo lewa ne yot! To ringra bende nobed gi geno,
27
nimar ok inijwang’ chunya e Piny Joma Otho Adier, ok niwe mondo ringre Ng’ati Maler otow!
28
Isenyisa yore matera e ngima, kendo inimiya bedo mamor chutho, nikech in koda.’
29
“Jowetena, weuru anyisu wach malong’o kuom Daudi kwarwa maduong’. Ne otho mi oyike, kendo liende pod ni ka nyaka chil kawuono.
30
To ne en janabi, kendo nong’eyo ni Nyasaye nosesingorene ni noket achiel kuom nyikwaye ruoth kare.
31
Ne oneno mano chon, omiyo kane owacho ni, ‘Ne ok ojwang’e e Piny Joma Otho, kendo ringre ne ok otow,’ to nowuoyo mana kuom chier Kristo.
32
Yesuni ema Nyasaye osechiero kuom joma otho, kendo wan duto wan joneno.
33
Osechier mobet e bat korachwich mar Nyasaye, kendo oseyudo Roho Maler mane Wuoro osingore ni nomiye. To gik makoro uneno kendo uwinjogi gin mich mogundho momiyowa.
34
“Daudi owuon to ne ok oidho e polo, to nowacho niya, ‘Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, “Bed e bada korachwich ka,
35
nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi.” ’
36
“Jo-Israel duto koro nyaka ng’e maonge kiawa ni Nyasaye oseketo Yesu, mane uguro e msalaba, obed Ruoth kendo Mesia.”
37
Kane ji owinjo wachno, chunygi nochandore, mi gipenjo Petro kod joote mamoko ni, “Jowadwa, ere gima dwatim?”
38
To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.
39
Singruok mane Nyasaye osetimono, notimonu gi nyithindu, kod ji duto man kuma bor, tiende ni ng’ato ka ng’ato ma Ruoth Nyasachwa noluong ire.”
40
Eka Petro nomedo weche moko mang’eny, kosiemo ji, kendo kojiwogi mondo giresre kuom kum ma tieng’ mobamno biro yudo.
41
Kamano, joma ne oyie gi wachne ne obatisi, mi chieng’no ji alufu adek nomedre e kanyakla margi.
42
Jogo noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom timo gik moko duto kaachiel, kendo kuom chamo Sap Ruoth, kendo kuom lemo.
43
Nyasaye nomiyo joote otimo honni kod ranyisi mang’eny, kendo mano nomiyo luoro omako ji duto.
44
Joma oyie duto ne oriwore kanyakla, kendo ne giriwo gik moko duto, mi gitiyogo kaachiel.
45
Ne gibedo ka giloko mwandugi pesa, kendo gipogore kaka ne ng’ato ka ng’ato dwaro.
46
Pile ne gichokore gi chuny achiel e Hekalu, kendo ne gidhi e ot ka ot mondo gichamie Sap Ruoth. Ne gichiemo kaachiel gi mor,
47
ka gipako Nyasaye, kendo ka ji duto mor kodgi. To odiechieng’, Ruoth ne medonigi joma owar e kanyaklagi.
Tich Joote 2:1
Tich Joote 2:2
Tich Joote 2:3
Tich Joote 2:4
Tich Joote 2:5
Tich Joote 2:6
Tich Joote 2:7
Tich Joote 2:8
Tich Joote 2:9
Tich Joote 2:10
Tich Joote 2:11
Tich Joote 2:12
Tich Joote 2:13
Tich Joote 2:14
Tich Joote 2:15
Tich Joote 2:16
Tich Joote 2:17
Tich Joote 2:18
Tich Joote 2:19
Tich Joote 2:20
Tich Joote 2:21
Tich Joote 2:22
Tich Joote 2:23
Tich Joote 2:24
Tich Joote 2:25
Tich Joote 2:26
Tich Joote 2:27
Tich Joote 2:28
Tich Joote 2:29
Tich Joote 2:30
Tich Joote 2:31
Tich Joote 2:32
Tich Joote 2:33
Tich Joote 2:34
Tich Joote 2:35
Tich Joote 2:36
Tich Joote 2:37
Tich Joote 2:38
Tich Joote 2:39
Tich Joote 2:40
Tich Joote 2:41
Tich Joote 2:42
Tich Joote 2:43
Tich Joote 2:44
Tich Joote 2:45
Tich Joote 2:46
Tich Joote 2:47
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28