A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 19

1
Kane Apolo ni Korintho, Paulo nowuotho e pinje ma iye, kalando Wach Maber, mi ochopo Efeso, kuma nonwang’oe jopuonjre moko.
2
Nopenjogi ni, “Nunwang’o Roho Maler kane udoko joma oyie koso?” To ne gidwoke ni, “Pok wasewinjoe ngang’ ni Roho Maler nitie.”
3
Eka Paulo nopenjogi ni, “To ne obatisu gi batiso mane?” Ne gidwoke ni, “Nobatiswa gi batiso mar Johana.”
4
To Paulo nowachonigi niya, “Johana nobatiso ji gi batiso manyiso ni giselokore giweyo richogi. Bende nopuonjogi ni mondo giyie kuom Jal mabiro luwo bang’e, tiende ni Yesu.”
5
Kane giwinjo wachno, ne obatisgi e nying Ruoth Yesu.
6
Eka Paulo noketo lwete kuomgi, mi Roho Maler obiro kuomgi. Ne giwuoyo gi dhok mayoreyore, kendo ne gihulo weche moa kuom Nyasaye.
7
To kar rombgi duto ne ji apar gariyo.
8
Kuom dueche adek, Paulo nodhi e od lemo mar jo-Yahudi pile, kendo nowuoyo gi chir, kotemo loko ji mondo oyie ni gima onyisogi kuom Loch Nyasaye en adier.
9
To moko kuomgi chunygi ne tek modagi ye, kendo oloso marach kuom Yor Kristo e nyim chokruok duro. Kuom mano, Paulo noweyogi mokawo jopuonjre odhigo, to nowuoyo kodgi pilepile e od somo mar ng’at moro ma nyinge Turano.
10
Notimo kamano kuom higni ariyo, omiyo jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi duto mane odak e piny Asia nowinjo wach Ruoth.
11
Nyasaye nomiyo Paulo otimo honni madongo miwuoro!
12
Kata mana kitembni mag wich kod lep tich mane osegere kuome ne itero ni joma tuo mi changi, kendo jochiende maricho wuog kuomgi.
13
To jo-Yahudi moko mane wuotho koni gi koni ka golo jochiende bende notemo luongo nying Ruoth Yesu ka gigolo jochiende. Ne giwacho niya, “In jachien marach, agoli e nying Yesu ma Paulo lando.”
14
Jadolo moro maduong’ mar jo-Yahudi ma nyinge Skewa ne nigi yawuowi abiriyo mane timo kamano.
15
To jachien nodwokogi ni, “Ang’eyo Yesu, kendo Paulo bende ang’eyo. To unto un ng’a gini?”
16
Eka ng’at man gi jachienno nopor kuomgi, mohewogi giduto, mi ne giringo gia e ode duge, ka gihinyore marach.
17
Jo-Yahudi kod joma ok jo-Yahudi duto mane odak Efeso nowinjo wachno, mi luoro maduong’ omakogi, kendo nying Ruoth Yesu nomedo yudo duong’.
18
Ji mang’eny kuom joma oyie nobiro, mi ohulo ratiro kendo onyiso timbe mag ajuoke mane osebedo ka gitimo.
19
Jomoko kuom joma ne osebedo ka timo timbe ajuoke bende nochoko kitepegi mag thieth kaachiel, mowang’o e nyim ji duto. Ne gikwano nengo kitepe mowang’go duto mi ginwang’o ni oromo siling’ alufu mia abich.
20
Kuom yore machalo kamago, Wach Ruoth nosiko ka landore alanda, kendo medore gi teko.
21
Kane gigo osetimore kamano, Paulo noneno ni mondo owuoth e piny Makedonia gi piny Akaya kolando Injili, bang’e ochwe nyaka Jerusalem. Nowacho niya, “Ka asedhi kuno, to onego adhi Rumi bende.”
22
Kuom mano, nooro Timotheo gi Erasto ma ariyo kuom joma ne konye, mondo odhi Makedoniia. En to nodong’ e piny Asia kuom ndalo moko.
23
E ndalogo, ne nitie koko maduong’ Efeso kuom wach Yor Ruoth.
24
Ng’at moro ma nyinge Dematrio mane jatheth fedha, ne loso kido mag hekalu mar nyasaye madhako miluongo ni Artemi, kendo tichneno ne kelo ni jotich ohala maduong’.
25
Omiyo nochoko jotichgo kanyakla, kaachiel gi jomoko ma bende tijgi ne chal gi margi, mi owachonigi niya, “Jowetewa, ung’eyo ni tijwani ema kelonwa mwandu maber.
26
To uneno kendo uwinjo uwegi gima jal miluongo ni Pauloni timo! Opuonjo ji ni nyiseche ma dhano ema oloso, ok gin nyiseche kata matin, kendo wechenego oseywayo ji mang’eny mi oyie kode. To mano ok timre mana e Efeso kaeri kende, to ochiegni landore e piny Asia duto.
27
Koro en wach marach ni ji biro chayo tijwani, to bende gibiro chayo hekalu mar Artemi ma nyasaye madhako marahumani! Kendo mano dimi duong’ duto ma nyasachwa nigo lala nono, to en e nyasaye ma jo-Asia duto kod piny ngima lamo!”
28
Kane jogo owinjo wechego, mirima mager nomakogi, kendo ne gigoyo koko niya, “Artemi mar jo-Efeso duong’!”
29
Kokono nolandore e dala duto, kendo ne gimako Gayo gi Aristarko ma jo-Makedonia mane jowuodh Paulo, mi gimuomorego giduto kar tugo.
30
Paulo ne dwaro dhi mondo olos kodgi, to jopuonjre ne ok oyiene.
31
Jodong Asia moko ma osiepene bende nokowo ne wach kakwaye ni kik odonj kar tugo.
32
E kindeno chokruok duto nonjawni. Jomoko ne kok ka wacho gimoro achiel, to moko bende kok ka wacho gima chielo, nikech ji mang’eny ne ok ong’eyo gima omiyo gisebiro e chokruok.
33
To jomoko kuomgi nogalo ni Aleksander ema oluongo chokruok, nimar ne gineno ka jo-Yahudi chwale odhi e nyim ji. Ne oting’o bade mondo opie ji, kodwaro losonigi,
34
to kane gifwenyo ni en ja-Yahudi, ne gigoyo koko matek giduto, ka giwacho niya, “Artemi mar jo-Efeso duong’!” Ne gitimo kamano kuom kinde madirom seche ariyo.
35
To bang’e jagoro marito dalano nopieyo ji, mi owachonigi niya, “Un jo-Efeso, ere ng’ato ma ok ong’eyo ni dala jo-Efeso orito hekalu mar Artemi marahuma, kod kidi milamo mane olwar oa e polo?
36
Mago gin weche ma onge ng’ama nyalo kwero, omiyo nyaka uhoru mos, mak umuomoru utimo gimoro.
37
Usekelo jogi kaeri, to ok gisekwalo hekalu, bende ok giseyanyo nyasachwa.
38
To kapo ni Demetrio kod jotheth fedha wetene nigi wach moro ma gidwaro donjogo ni ng’ato, to nitie od bura, kod ndalo ma jong’ad bura yaloe. Omiyo kuno ema mondo ng’ato odonjnie wadgi.
39
To ka nitie wach moro machielo mudwaro loso to nyaka lose e chokruok moriwo ji duto, kaka chik dwaro,
40
nikech gima otimore e chokruokni kawuono nyalo miyo donjnwa kuom kelo koko, kendo ok dwayud wach mwaduoko, nimar otimore kayiem nono!”
41
Kane osewacho wechego, ne ogonyo joma ne ochokore mondo oa.
Tich Joote 19:1
Tich Joote 19:2
Tich Joote 19:3
Tich Joote 19:4
Tich Joote 19:5
Tich Joote 19:6
Tich Joote 19:7
Tich Joote 19:8
Tich Joote 19:9
Tich Joote 19:10
Tich Joote 19:11
Tich Joote 19:12
Tich Joote 19:13
Tich Joote 19:14
Tich Joote 19:15
Tich Joote 19:16
Tich Joote 19:17
Tich Joote 19:18
Tich Joote 19:19
Tich Joote 19:20
Tich Joote 19:21
Tich Joote 19:22
Tich Joote 19:23
Tich Joote 19:24
Tich Joote 19:25
Tich Joote 19:26
Tich Joote 19:27
Tich Joote 19:28
Tich Joote 19:29
Tich Joote 19:30
Tich Joote 19:31
Tich Joote 19:32
Tich Joote 19:33
Tich Joote 19:34
Tich Joote 19:35
Tich Joote 19:36
Tich Joote 19:37
Tich Joote 19:38
Tich Joote 19:39
Tich Joote 19:40
Tich Joote 19:41
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28