A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 18

1
Bang’ mano Paulo noa Athens modhi Korintho.
2
Kuno nonwang’oe ja-Yahudi moro monywol Ponto, ma nyinge Akula, gi Priskila chiege, mane oyudo joa Italia machiegni, nikech ruoth Klaudio nosegolo chik mondo jo-Yahudi duto oa Rumi. Paulo nodhi irgi,
3
mi odak kodgi, kendo otiyo kodgi nikech en bende ne en jatwang’ hema mana kaka gin.
4
Ne opuonjo e od lemo mar jo-Yahudi kod jo-Grik bende mondo oyie ni gima owacho en adier.
5
Kane Sila gi Timotheo josebiro koa Makedonia, Paulo noweyo tich tueng’o, mi ochiwore ni lando Wach Maber kende, konyiso jo-Yahudi ni Yesu e Mesia.
6
To kane gidagi wachne, kendo gichako yanye, noteng’onigi lepe, kosiemogi niya, “Ka ulal, to mano nobed wachu uwegi! Anto aonge wach kanyo. Chakre kawuono adhi ir joma ok jo-Yahudi.”
7
Eka noweyogi, modhi e od ng’at moro ma ok ja-Yahudi ma nyinge Tito Justo. Ne en ng’at moluoro Nyasaye, kendo ode ne okiewo gi od lemo.
8
To Krispo mane jatend od lemo noyie kuom Ruoth, gi joode duto, kendo jo-Korintho mamoko mang’eny bende nowinjo wach Nyasaye mi oyie kendo obatisi.
9
Chieng’ moro, Ruoth nowacho ni Paulo e fweny gotieno niya, “Kik ibed maluor, to wuo awuoya mak iling’,
10
nikech an kodi, kendo onge ng’ama nobuki mondo otimni gimoro marach, nimar ji mang’eny manie dalani gin joga.”
11
Omiyo Paulo nodak kuno kuom higa achiel gi nus ka puonjo ji Wach Nyasaye.
12
To kane Galio odoko ruodh Akaya, jo-Yahudi nochokore, mi omwomore kuom Paulo, moter e bura,
13
mi gidonjone ka giwacho niya, “Ng’atni loko ji mondo olam Nyasaye e yo ma ok owinjore gi chik!”
14
To kane oyudo Paulo dwaro wuoyo, Galio nowacho ni jo-Yahudi niya, “Yaye, un jo-Yahudi, ka da bed ni wachuni en wach ketho chik, kata wach tim achaya, to da en kare mondo awinju.
15
To ka en mana mbaka kuom puonj gi nying moko kod chiku uwegi, to dhi uru ulose mana un kendu! Adagi yalo weche ma kamagi!”
16
Bang’ mano, noriembogi gia e od bura.
17
Eka giduto ne gimako Sosthene, ma jaduong’ od lemo, mi gichwado e nyim bura, to Galio ne ok odewo gima gitimo kata matin.
18
Bang’ wechego, Paulo nobet Korintho gi owete kuom ndalo mang’eny, eka nogoyonigi oriti, mi okwang’ odhi Siria ka gin gi Priskila kod Akula. Kane pok gikwang’ gidhi, ne oliel wiye Kenkrea, nikech kuong’ruok moro mane osekuong’orego.
19
Ne gichopo Efeso, mi owere gi Priskila kod Akula. Eka nodhi e od lemo, mi owuoyo gi jo-Yahudi kuom Wach Nyasaye.
20
To kane gikwaye mondo omed bedo kodgi mondi, notamore,
21
mi ogoyonigi oriti, kowachonigi ni, “Nachak aduog iru, ka Nyasaye oyie.” Eka nokwang’ oa Efeso.
22
Kane ogowo Kaisaria, nodhi Jerusalem, mi omoso kanyakla mar jo-Kristo man kuno. Bang’ mano nochweyo Antiokia,
23
to bang’ bedo kuno kuom ndalo moko noa, mi owuotho e gwenge duto man Galatia gi Frugia, kotego chuny jopuonjre duto.
24
Ja-Yahudi moro monywol Aleksandria ma nyinge Apolo, nobiro Efeso. Ne en ng’ama ong’eyo wuoyo maber ahinya, kendo Muma bende nong’eyo maber.
25
Nosepuonjore wach Yor Ruoth, kendo nopuonjo wach Yesu kare koketo chunye. To kata kamano, nong’eyo mana batiso mar Johana kende.
26
Ne ochako puonjo gi chir e od lemo, to kane Akula gi Priskila jowinje, ne gikawe, mi gitere dala, kendo ne gipuonje Yor Nyasaye maber moloyo.
27
Bang’e Apolo ne dwaro ng’ado nam mondo odhi Akaya, omiyo owete man Efeso nojiwe, kendo ne gindiko ni jopuonjre man kuno mondo orwake. Kane ochopo kuno, ne okonyo joma oyie ahinya kuom ng’wono mar Nyasaye,
28
nikech nosiko koloyo jo-Yahudi chuth gi wach, kendo konyisogi ratiro kaka Muma wacho ni Yesu e Mesia.
Tich Joote 18:1
Tich Joote 18:2
Tich Joote 18:3
Tich Joote 18:4
Tich Joote 18:5
Tich Joote 18:6
Tich Joote 18:7
Tich Joote 18:8
Tich Joote 18:9
Tich Joote 18:10
Tich Joote 18:11
Tich Joote 18:12
Tich Joote 18:13
Tich Joote 18:14
Tich Joote 18:15
Tich Joote 18:16
Tich Joote 18:17
Tich Joote 18:18
Tich Joote 18:19
Tich Joote 18:20
Tich Joote 18:21
Tich Joote 18:22
Tich Joote 18:23
Tich Joote 18:24
Tich Joote 18:25
Tich Joote 18:26
Tich Joote 18:27
Tich Joote 18:28
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28